•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Υπηρεσία με Τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δ.Ε. Ρεντίνας Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 31/05/2024
Aριθμ. Πρωτ.: 9112

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

με τη Διαδικασία Προσφυγής στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγουμένη Δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016)

για την Υπηρεσία με Τίτλο:

«Παροχή Υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δ.Ε. Ρεντίνας Δήμου Βόλβης»

Λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφος 2, περίπτωση γ’), ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016)», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 148.737,14 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθαρής αξίας 119.949,31 € (Φ.Π.Α. (24%): 28.787,83 €),καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, να εκδηλώσει ενδιαφέρον υποβάλλοντας το αργότερο έως την Τετάρτη 05/06/2024 και ώρα 11.00 π.μ. σχετική έγγραφη προσφορά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη της παρούσας πρόσκλησης υπ’ αρ.75/2024 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝAΔΑ ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (Ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ)

1

Δαπάνες προσωπικού -μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές

Υπηρ.

1

54.249,31

54.249,31

2

Κατασκευή Ναυαγοσωστικού Πύργου 4 τ.μ Βάσει Π.Δ. 71/20

τεμ.

2

1.000,00

2.000,00

3

Οριοθέτηση Ορίων όπου Επιτρέπεται να κολυμπούν οι Λουόμενοι. Δημιουργία Διαύλου πλάτους 5μ. Έμπροσθεν κάθε Πύργου όπου επιτρέπεται η Εκκίνηση και η Επιστροφή του Ατομικού Σκάφους και Σκάφους 5μ

τεμ.

5

1.000,00

5.000,00

4

Ατομικός εξοπλισμός ναυαγοσώστη βάθρου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020

τεμ.

5

2.500,00

12.500,00

5

Μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30μ) εκατοστών

τεμ.

5

2.000,00

10000,00

6

Μηχανοκίνητο Ταχύπλοο Σκάφος (5μ / 100 hp), Απινιδωτή, Πλωτό Φορείο και Φαρμακείο

τεμ.

1

12.000,00

12.000,00

7

Επαγγελματικό ατομικό σκάφος – θαλάσσιο μοτοποδήλατο  2,75μ / 80 ίππων

τεμ.

2

8.000,00

16.000,00

8

Διάθεση δημόσιου εξοπλισμού

τεμ.

1

3.600,00

3.600,00

9

Μanagement- οργάνωση και διαχείριση εκτέλεσης εργασιών (παρακολούθηση εργασιών, ποινική και αστική ευθύνη, διοικητικό προσωπικό)

Υπηρ.

1

4.600,00

4.600,00

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

119.949,31

 

Φ.Π.Α.:

28.787,83

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

148.737,14

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης από τον Κ.Α.02.15.6142.3000«Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δ.Ε. Ρεντίνας» με το ποσό των 148.737,14 €.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να δώσει προσφορά για όλη την ποσότητα των υπηρεσιών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο Οικονομικός Φορέας υποχρεούται να υποδείξει στην προσφορά όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται στο Π.Δ. 71/2020 ως απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και μέχρι τις 30-09-2024. Η σύμβαση λύεται αυτόματα χρονικά με τη λήξη της διάρκειας της.

Η προσφορά σας θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένα τα σχετικά Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς καθώς και την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπ’ αρ. 75/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης καθώς και ότι άλλο απαιτείται να προσκομιστεί και όπως αυτό καθορίζεται από την ανωτέρω μελέτη.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 74 παρ. 4, μαζί με την προσφορά ο ανάδοχος πρέπει να αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Απόσπασμα (αντίγραφο γενικής χρήσης) ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του οικονομικού φορέα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β.  Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ.  Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

δ.  i. Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας. (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, Καταστατικό της Εταιρίας).

  1. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου καρτέλα “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ε.  Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο με δραστηριότητα ανάλογη της παρούσας σύμβασης ή να διαθέτουν βεβαίωση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης από αρμόδια Αρχή σε ισχύ επί τρία (3) τουλάχιστον έτη

στ.   Για τους χειριστές μηχανοκίνητου σκάφους, αντίστοιχες άδειες χειριστή ταχύπλοου σκάφους

ζ.  Για τους ναυαγοσώστες, αντίστοιχες άδειες ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή

η.  Υπεύθυνη δήλωση για την παροχή - διάθεση του απαραίτητου  εξοπλισμού βάσει του Π.Δ. 71/2020.

Οι άδειες (στ και ζ) θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους και άμα δε φέρουν ρητά χρόνο ισχύος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση πως είναι σε ισχύ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Συνημμένα:

  1. Η υπ’ αρ. 75/2024 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης

(ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 24REQ014854147)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ