•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή στο Υποέργο 2 «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρός, 06/03/2023
Aριθμ. Πρωτ.: 3764

Ταχ. Δ/νση: Σταυρός

Ταχ. Κωδ.: 570 14

Πληροφορίες: Α. Γιαλίδου

Τηλέφωνο: 2397021080

 

Προς:  Ταγρές Γ. Νικόλαος

Ταχ. Δ/νση:   Ιφιγένειας 5

Τ.Κ.: 543 52, Τούμπα, Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2310920453,

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κοιν.:  Δ.Ε.Υ.Α.Β.

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για διαπραγμάτευση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – μελετητή στο Υποέργο 2 «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

ΣΧΕΤ.: α) Η  αριθ. 432/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 9ΦΧ0Ω9Ω-ΞΤΗ) περί συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης

  β) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α'/2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 188

  γ) Η αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Υ.Α. ΥΠΟΜΕ (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα»

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 188 παρ. 6 (σχ. β), περί υποχρεώσεων του αναδόχου και προγράμματος ποιότητας, σύμφωνα με την οποία:

«Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι - Μελετητές στην εκτέλεση αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται όλα τα θέματα που ρυθμίζουν τα καθήκοντα και τις  αρμοδιότητες των βασικών μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών τους και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.»

2. Το άρθρο 4.ΙΙ, παρ.1, 2 και 3 της αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Υ.Α. ΥΠΟΜΕ (σχ. γ), σύμφωνα με το οποίο:

«1. Η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου-μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

2. Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

3. Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο.»

3. Το άρθρο 4.Ι, παρ. 4 και 5 της αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Υ.Α. ΥΠΟΜΕ (σχ. γ), σύμφωνα με το οποίο:

«4. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του Έργου στον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

5. Για τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου δεν απαιτείται η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και δεν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. …»

4. Το άρθρο 9 παρ.4 της αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Υ.Α. ΥΠΟΜΕ (σχ. γ), σύμφωνα με το οποίο:

«4. Η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις κατασκευής του έργου.». Με την αριθ. 536/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του έτους 2023 ο κωδικός 41.00.00.16 «Αμοιβή τεχνικού συμβούλου (Νικομηδινό) Υποέργου 8», τον οποίο θα βαρύνει η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή του έργου του θέματος,

5. Την αριθ. 432/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης, με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή διαπραγμάτευσης και ανατέθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε πρόσκληση του βασικού μελετητή της μελέτης για διαπραγμάτευση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής για δέκα ημέρες,

6. Την με αρ. πρωτ. 15812/29.08.22 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV011154469 2022-08-29) μεταξύ Δήμου Βόλβης και Δ.Ε.Υ.Α.Β. με την Ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», ποσού 580.478,01 € (Φ.Π.Α. 0%), με προθεσμία εκτέλεσης του έργου 360 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και την από 21/09/2022 έγγραφη ενημέρωση του μελετητή για την έναρξη κατασκευής του έργου με αρ. πρωτ. 17477/21-06-22,

7. Την από 06-12-2019 Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ Δήμου Βόλβης και ΔΕΥΑΒ για την Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»,

8. Το με αρ. πρωτ. 1848/29-3-2022 αίτημα της ΔΕΥΑΒ σχετικά με αίτημα τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», το οποίο, μεταξύ άλλων, αφορούσε και την προσθήκη 3 υποέργων βασικού μελετητή χωρίς να αυξάνεται το ποσό ένταξης (αρχικά τα ποσά περιλαμβάνονταν στα τεχνικά έργα και με την τροποποίηση γίνεται διαχωρισμός τους),

9. Το από 03-08-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα υπαλλήλου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΔΕ ΥΠΕΣ), με το οποίο ενημέρωσε το Δήμο Βόλβης και τη ΔΕΥΑΒ ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ στην 18η Συνεδρίασή της στις 27/07/2022, έδωσε με το Πρακτικό 16 τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση του ΤΔΕ.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΤΑΙ 

Ο οικονομικός φορέας Ταγρές Γ. Νικόλαος, βασικός μελετητής της μελέτης «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης» του ομώνυμου έργου, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με την αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΜΕ (ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018), σε εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του ίδιου νόμου, ως Τεχνικός Σύμβουλος – Μελετητής κατά την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών αγωγών ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του οικισμού Νικομηδινού της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας Δήμου Βόλβης», καταθέτοντας προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 4.ΙΙ παρ. 4 της αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Υ.Α. ΥΠΟΜΕ.

Η επιτροπή διαπραγμάτευσης θα συνεδριάσει την Δευτέρα 20/03/2023 και ώρα 09:00 π.μ. στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (κτίριο Δασικού Συνεταιρισμού, 1ος όροφος, Οδός Αρβανιτοχωρίου, Τ.Κ. 570 14, Σταυρός).

Η προσφορά θα περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστο τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά.

Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου (580.478,01 € με Φ.Π.Α. 0%) και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του αρ. 5 του Ν.4412/2016.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον για 10 ημέρες.

 

Η Αν. Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Βόλβης

 

Ανδριανή Γιαλίδου

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΙΚΟΜ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΙΚΟΜ.pdf294 kB