•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Aριθμ. Πρωτ.: 2662/17-02-2023 

 

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΝΟΣ (1) ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά Τμήμα της προμήθειας.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 446.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), συνολικής καθαρής αξίας 359.838,71 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%): 86.361,29 €.

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998246635

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E80703.00022

Έδρα: Σταυρός Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη

Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236

 1. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 184617 καθώς και στην ιστοσελίδα του Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. καθώς και του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της προμήθειας:

Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Θεσσαλονίκης).

 1. Κωδικοί CPV: 42415100-9 (Ανυψωτικά οχήματα), 34144420-8 (Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού), 43313100-1 (Εκχιονιστήρες), 34144512-0 (Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων).
 2. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

ΤΜΗΜΑ Α’: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος (πλαίσιο και υπερκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό) μέγιστου ύψους εργασίας 19 μ. και μέγιστου οριζόντιου ανοίγματος τουλάχιστον 7 μ. με πλήρες φορτίο 200 kg (2 άτομα) και 8,5 μ. με περιορισμένο φορτίο 120 kg (1 άτομο).

ΤΜΗΜΑ Β’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προμήθεια ενός αλατοδιανομέα χωρητικότητας 3,5 κ.μ. και μιας λεπίδας εκχιονισμού πλάτους 2,7 μ. για τοποθέτηση σε φορτηγό όχημα που διαθέτει ο Δήμος Βόλβης.

ΤΜΗΜΑ Γ’: ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ

Προμήθεια ενός (1) διαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος (πλαίσιο και υπερκατασκευή) χωρητικότητας 16 κ.μ. για την μηχανική (με κάδους) ή χειρωνακτική (με τα χέρια) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων, με τοποθετημένο υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό (υδραυλικό γερανό) στην οροφή του για την ανύψωση των υπόγειων κάδων και την εκκένωσή τους στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α’: ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ

Εκτιμώμενη Αξία: 148.600,00 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 119.838,71 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%): 28.761,29 €

ΤΜΗΜΑ Β’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Εκτιμώμενη Αξία: 74.400,00 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 60.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%): 14.400,00 €

ΤΜΗΜΑ Γ’: ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ

Εκτιμώμενη Αξία: 223.200,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 180.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. (24%): 43.200,00 €

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία (3). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ’ σε έναν προσφέροντα υπό την προϋπόθεση να έχει καταθέσει για το κάθε Τμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται για τα Τμήματα Α’ και Β’ στην υπ. αρ.  35/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης και για το Τμήμα Γ’ στην υπ. αρ. 93/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

 1. Διάρκεια σύμβασης:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη του Τμήματος Α’ [Καλαθοφόρο Όχημα] και του Τμήματος Β’ [Εξοπλισμός Χειμερινής Συντήρησης] σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και του Τμήματος Γ’ [Διαξονικό Απορριμματοφόρο Όχημα με Γερανό] σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης.

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr), την 24η/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών.

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                  ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

14/02/2023

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

17/02/2023

17/02/2023

13:00:00 μ.μ.

22/03/2023

13:00:00 μ.μ.

24/03/2023

10:00:00 π.μ.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2.  Σύμφωνα με το άρθρο 5ια του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 απαγορεύεται η ανάθεση ή η συνέχιση της εκτέλεσης οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και του άρθρου 10 παράγραφοι 1 και 3, παράγραφος 6 στοιχεία α) έως ε), παράγραφοι 8, 9 και 10 και των άρθρων 11, 12, 13 και 14 της οδηγίας 2014/23/ΕΕ, των άρθρων 7 και 8, του άρθρου 10 στοιχεία β) έως στ) και η) έως ι) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, του άρθρου 18, του άρθρου 21 στοιχεία β) έως ε), και ζ) έως θ) και των άρθρων 29 και 30 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, καθώς και του άρθρου 13 στοιχεία α) έως δ), στ) έως η) και ι) της οδηγίας 2009/81/ΕΚ, σε ή με:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β)  νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ή

γ)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις.

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 1. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αρ. 35/2021 και 93/2022 σχετικές μελέτες και στα άρθρα 2.2.4 - 2.2.8 της διακήρυξης.
 2. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
 3. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην διακήρυξη, στην υπ’ αρ. 35/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης για το Τμήμα Α’ και Β’ και στην υπ’ αρ. 93/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης για το Τμήμα Γ’.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα εκ των Τμημάτων της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κάθε Τμήμα της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε Τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

 1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του Οικονομικού Φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 1. Γλώσσα διαδικασίας:

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική..

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 1. Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης για τα Τμήματα Α’ και Β’ αυτής είναι το Υπουργείο Εσωτερικών [ΠΔΕ 2018 – ΣΑΕ 055 – Τροπ. 01} στο οποίο εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ: 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ)], Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» σύμφωνα με την με αρ. πρ. 64403/05-10-20 Απόφαση Επιχορήγησης (ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ποσό των 223.000,00 €. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση για τα Τμήματα Α’ και Β’ αυτής βαρύνει την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023  του Δήμου Βόλβης  με Κ.Α.: 02.64.7131.0002.

Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης για το Τμήμα Γ’ αυτής είναι: α) το Υπουργείο Εσωτερικών [ΠΔΕ 2018 – ΣΑΕ 055 – Τροπ. 01} στο οποίο εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ: 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ)], Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» σύμφωνα με την με αρ. πρ. 83448/22-11-19 Απόφαση Επιχορήγησης (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ποσό των 150.000,00 € και β) ο Δήμος Βόλβης από ιδίους πόρους με το ποσό των 73.200,00 €. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση για το Τμήμα Γ’ αυτής βαρύνει την σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2023  του Δήμου Βόλβης με Κ.Α.: 02.62.7132.0002.

 1. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (7.196,77 €).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα Τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων Τμήματος/ων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης.

 1. Προδικαστικές προσφυγές:

Ακριβείς πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 3.4 [Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία] της διακήρυξης.

 1. Δημοσιότητα

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14/02/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έλαβε συστημικό αριθμό 23-100135-001 και δημοσιεύθηκε στις 17/02/2023 (Αριθμός Προκήρυξης: 2023/S 035-098871)

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 17/02/2023.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε και στον Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες (αποστάλθηκε στις 17/02/2023 για δημοσίευση): ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ημερήσια Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Εβδομαδιαία Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης)

 1. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε Τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά Τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε Τμήματος.

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα Τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα Τμήματα.

Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικής και 
Οικονομικής Διαχείρισης

Νικόλαος Πανταζίδης