•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με Σφραγισμένες Προσφορές για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αυτόματης Μίσθωσης Ηλεκτρικών και Κοινών Ποδηλάτων Δημόσιας Χρήσης και Σταθμών/Στεγάστρων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Μικρο

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρός 12/07/2022
Αρ. Πρωτ.: 12728

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 04/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 167346

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ/ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Βόλβης, Α.Φ.Μ.: 998246635, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.E80703.00022, Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Κωδικός NUTS: EL522, Τ.Κ.: 57014, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr, Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Άννα Τσουραλάκη, Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30236.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 137.200,00 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 32.928,00 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 170.128,00 €.

Αντικείμενο σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ/ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων 4.3.1 και 4.3.2 του Έργου: «GREEN URBAN TERRITORIESBETTER PLACE TO LIVE» με ακρωνύμιο "GUT-BPL", όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα [Τεχνική Έκθεση –Τεχνικές Προδιαγραφές] της υπ’ αρ. 39/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης και στα λοιπά συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του κάτωθι εξοπλισμού:

  • Δώδεκα (12) ηλεκτρικά ποδήλατα ειδικής κατασκευής για δημόσια χρήση με όλο τον εξοπλισμό (μπαταρία, φορτιστή, ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS, άδεια χρήσης του λογισμικού του συστήματος διαχείρισης ποδηλάτων και κάρτα SIM διάρκειας 12 μηνών) – Δράση 4.3.2 – Παραδοτέο 4.3.2α
  • Εξήντα (60) κοινά ποδήλατα ειδικής κατασκευής για δημόσια χρήση με όλο τον εξοπλισμό (ενσωματωμένο σύστημα GPS/GPRS, άδεια χρήση του λογισμικού του συστήματος διαχείρισης ποδηλάτων και κάρτα SIM διάρκειας 12 μηνών) – Δράση 4.3.1 – Παραδοτέο 4.3.1
  • Δύο (2) σταθμοί/στέγαστρα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μικροκινητικότητας με ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό σύστημα – Δράση 4.3.2 – Παραδοτέο 4.3.2β.
  • Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου για διάστημα το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο της μιας (1) ημέρας (8 ώρες) στις εγκαταστάσεις του Δήμου Βόλβης, με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος με τη σωστή χρήση και συντήρηση: α) των ηλεκτρικών και των κοινών ποδήλατων, β) του λογισμικού του συστήματος διαχείρισης ποδηλάτων και γ) των σταθμών/στεγάστρων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μικροκινητικότητας.

Κωδικοί CPV: 34430000-0 (Ποδήλατα), 31681500-8 (Συσκευές Φόρτισης).

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 03η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (2.744,00 €).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Γλώσσα: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 (Κωδ. ΣΑΕ 208/6, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕ: 2020ΕΠ20860002). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Κ.Α: 02.61.7135.0003 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βόλβης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Green Urban Territories - Better Place to Live»/«GUT-BPL» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"» με βάση την υπ. αρ. B2.6d.12/01-07-2019 Σύμβαση Επιχορήγησης (αγγλ. Subsidy Contract) και έχει λάβει κωδικό MIS 5047744 και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης (προμήθειας/εγκατάστασης) ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 167346 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2023 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT