•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων με Σφραγισμένες Προσφορές για την «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 03/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 164415

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 203.310,00 € με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (13%): 15.223,00 € και Φ.Π.Α. (24%): 20.690,40 €, ήτοι συνολικής δαπάνης ποσού 239.223,40 €.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Βόλβης, Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr, Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Αργυρώ Κατραντζή, Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30221.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για την δημιουργία των κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών σε επιλεγμένες θέσεις τεσσάρων (4) ακτών κολύμβησης του Δήμου Βόλβης, για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.) και στα άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση, κλπ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αρ. 14/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

Κωδικός CPV: 33196200-2  «Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες».

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της προμήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 29η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00 π.μ.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (4.066,20 €).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Γλώσσα: Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (Κωδ. Σ.Α.Ε. 1551, Αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510054). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 02.60.7341.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Βόλβης.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την με αρ. πρωτ. 5630/1847/Α3/18-09-18 (ΑΔΑ: ΨΡΜΨ465ΧΙ8-Η0Λ) Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS: 5026226.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης: Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 164415 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2023 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT