•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια: «Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Διατροφής για τη Λειτουργία της Παιδικής Κατασκήνωσης – Εξοχής Σταυρού για το Έτος 2022» Λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 05/07/2022
Aριθμ. Πρωτ.: 12121

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

με τη Διαδικασία Προσφυγής Στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016)

για την Προμήθεια: «Προμήθεια Διαφόρων  Ειδών  Διατροφής για  τη  Λειτουργία  της  Παιδικής Κατασκήνωσης – Εξοχής  Σταυρού  για το Έτος 2022» Λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφος 2, περίπτωση γ’) και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/16), ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ  ΤΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ – ΕΞΟΧΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, προϋπολογισμού 86.834,63€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% και 24% 10.986,91€, καθαρή αξία 75.847,72€), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εκδηλώσει ενδιαφέρον άμεσα υποβάλλοντας σχετική έγγραφη προσφορά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 45/2022  επισυναπτόμενη μελέτη (ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ : 22REQ010857431) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στην επισυναπτόμενη υπ’ αρ. 45/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης καθώς και συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, το μεγαλύτερο δηλ. ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά Τμήμα στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006, από την επίσημη ιστοσελίδα www.pkm.gr. Για τα υπόλοιπα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο, το ποσοστό (%) της έκπτωσης θα εφαρμόζεται στην τιμή του υπόψη είδους όπως αυτή εμφανίζεται στον Πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αρ. 45/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

Επίσης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 45/2022 μελέτη,
  2. Υπογεγραμμένη την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθμ. 45/2022 μελέτη και
  3. Τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 :

α.       Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική Ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων)

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ & Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, Καταστατικό της Εταιρίας)

Σημειώνεται ότι δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια για πληροφορίες: Κατραντζή Αργυρώ (Τηλ.:2397330221, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr).

Συνημμένα:

Η υπ’ αρ. 45/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλβης (ΑΔΑΜ: 22REQ010857431)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2023 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT