•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Τροφίμων - Είδη Κρεοπωλείου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 04/05/2022
Aριθμ. Πρωτ.: 7232

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ - ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ - ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.774,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), καθαρής αξίας 13.075,00€ (Φ.Π.Α. (13%): 1.699,76€), σας καλεί, εφόσον επιθυμείτε, να εκδηλώσετε ενδιαφέρον άμεσα υποβάλλοντας σχετική έγγραφη Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη της παρούσας πρόσκλησης υπ’ αρ. 67/2021 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί :

 1. Η υπ’ αρ. 67/2021 μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 133.950,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%)
  ΑΔΑΜ Πρωτογενών Αιτημάτων:
  α)           Δήμος Βόλβης: 21REQ009855642
  β)           Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.): 21REQ009857129
 1. Η υπ’ αρ. 64/2021 (ΑΔΑ: 9Ψ0ΖΟΚΕ6-ΞΞΛ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.) περί έγκρισης ενδεικτικού προϋπολογισμού προμήθειας τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π. και διενέργειας ενιαίου διαγωνισμού από το Δήμο Βόλβης για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 2. Η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143) και η δέσμευση στο οικείο Μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Φορέα της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 76/2021 [απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης] από τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού Εξόδων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης, στους Κ.Α.02.60.6481.02, 02.60.6061.01, 02.15.6061.02 και 02.15.6061.01
 3. Η με αρ. πρωτ. 1219/28-12-21 (ΑΔΑ: ΨΝΝΤΟΚΕ6-0ΨΘ) Απόφαση του Προέδρου του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης [απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023] για την υπόψη προμήθεια σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)
  ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.): 21REQ009860446
 1. H υπ’ αριθμ. 94/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία: «Για τα Υπότμήματα Α1 [Είδη Κρεοπωλείου] και Α5 [Είδη Οπωρολαχανοπωλείου] του Τμήματος Α [Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης] του υπ’ αριθμ. 1/2022 Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση των παιδικών σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π. για δυο (2) έτη» εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016»

Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υπ’ αρ. 67/2021 επισυναπτόμενης μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης καθώς και συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και συγκεκριμένα η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους την ημέρα παράδοσης του. Οι  τιμές ελήφθησαν από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (στις 15/11/2021 για κηπευτικά, φρούτα, κρεατικά, κατεψυγμένα λαχανικά και κατεψυγμένα και νωπά είδη ιχθυοπωλείου).

Επίσης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα (αντίγραφο γενικής χρήσης) ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας καταγωγής ή εγκατάστασής του οικονομικού φορέα, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας. (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, Καταστατικό της Εταιρίας)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Κατραντζή Αργυρώ και Μαρία Καραγιάννη (Τηλ.: 2397330221 και 23933 30220, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr).

Συνημμένα:

 1. Η υπ’ αρ. 67/2021 μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 133.950,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%)
  ΥΠΟΤΜΗΜΑ Α1΄:Είδη Κρεοπωλείου, Εκτιμώμενη αξία: 14.774,76 € με Φ.Π.Α. (13%) - Καθαρή Αξία: 13.075,00 €.
  ΑΔΑΜ Πρωτογενών Αιτημάτων:
  α)   Δήμος Βόλβης: 21REQ009855642
  β)   Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης (Ο.Κ.Π.Α.Π.): 21REQ009857129
 1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ