•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Τροφίμων για την Σίτιση των Παιδικών Σταθμών του Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης για Τρεις (3) Μήνες Λόγω Κατεπείγουσας Ανάγκης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 05/04/2022
Aριθμ. Πρωτ.: 5424 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ» ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφος 2, περίπτωση γ’) και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/16), ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι την κατακύρωση του τρέχοντος υπ' αρ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων (με αριθμό μελέτης 67/2021) και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προϋπολογισμού 5.083,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (13%), καθαρής αξίας 4.498,45, € (Φ.Π.Α. (13%): 584,80 €), σας καλεί, εφόσον επιθυμείτε, να εκδηλώσετε ενδιαφέρον άμεσα υποβάλλοντας σχετική έγγραφη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη της παρούσας πρόσκλησης υπ’ αρ. 15/2022 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης. Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένα τα σχετικά έντυπα του Παραρτήματος Ι – Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπ’ αρ. 15/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης καθώς και συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και συγκεκριμένα η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους την ημέρα παράδοσης του. Οι  τιμές ελήφθησαν από το δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (στις 31/03/2022 για κηπευτικά, φρούτα, κρεατικά, κατεψυγμένα λαχανικά και κατεψυγμένα και νωπά είδη ιχθυοπωλείου και στις 31/03/2022 για βασικά είδη παντοπωλείου).Για τον  άρτο και  ορισμένα είδη παντοπωλείου που δεν συμπεριλαμβανόταν στο δελτίο έγινε έρευνα στην αγορά.

Επίσης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

β. Φορολογική Ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)

δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας. (Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ & Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, Καταστατικό της Εταιρίας)

Σημειώνεται ότι δε λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη και Σταύρο Κωνσταντινίδη (Τηλ.:23973 30220 και 23933 30114, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr).

Συνημμένα:

  1. Η υπ’ αρ. 15/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλβης (ΑΔΑΜ: 22REQ010318563)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2023 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT