•       •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης για Δύο (2) Μήνες λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 28/03/2022
Aριθμ. Πρωτ.: 4780 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ» ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 32 (παράγραφος 2, περίπτωση γ’) και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/16), ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να προσφύγει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης και Θέρμανσης του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης για Δύο (2) Μήνες» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι την κατακύρωση του τρέχοντος υπ' αρ. 3/2021 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων (με αριθμό μελέτης 51/2021) και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προϋπολογισμού 8.915,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθαρής αξίας 7.190,06 € (Φ.Π.Α. (24%): 1.725,62€), σας καλεί, εφόσον επιθυμείτε, να εκδηλώσετε ενδιαφέρον άμεσα υποβάλλοντας σχετική έγγραφη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη της παρούσας πρόσκλησης υπ’ αρ. 6/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης. Η προσφορά σας θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένα τα σχετικά έντυπα του Παραρτήματος Ι – Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της υπ’ αρ. 6/2022 επισυναπτόμενης μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης καθώς και συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και συγκεκριμένα η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους την ημέρα παράδοσης του. Η μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή του Δήμου Βόλβης (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Επίσης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο.

β. Φορολογική Ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη και Ελένη Μόσχου (Τηλ.: 23973 30220 και 23933 30114, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr).

Συνημμένα:

  • Η υπ’ αρ. 6/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑΜ: 22REQ010259243)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ