•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Οριών για την «Προμήθεια Τροφίμων για την Σίτιση των Παιδικών Σταθμών Του Ο.Κ.Π.Α.Π. και Γάλατος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου Βόλβης και του Ο.Κ.Π.Α.Π. για Δύο (2) έτη»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ): 155321

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π. ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής (προσφορά με ποσοστό έκπτωσης).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 118.540,18 € πλέον ΦΠΑ 13% ποσού 15.410,22€, ήτοι η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 133.950,40 €.

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης, που συνίσταται στην κάλυψη των αναγκών σε γάλα του εποχικού προσωπικού που τυχόν θα προσληφθεί από τον Δήμο Βόλβης και τον Ο.Κ.Π.Α.Π. αντίστοιχα, ανέρχεται στο ποσό των 4.392,96 € πλέον ΦΠΑ 13% ύψους 571,08 €, ήτοι σύνολο δαπάνης 4.964,04 €.

Ο διαγωνισμός συμπεριλαμβάνει εννέα (9) Τμήματα/Υποτμήματα, για κάθε ένα από τα οποία μπορεί να υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή και περισσότερα Τμήματα/Υποτμήματα καθώς και για όλα τα Τμήματα/Υποτμήματα.

Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε Τμήματος/Υποτμήματος.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για τα Τμήματα/Υποτμήματα  Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Β και Γ της παρούσας σύμβασης θα είναι ενιαίο ανά Τμήμα/Υποτμήμα.

CPV: 15100000-9, 15511000-3, 15500000-3, 15811000-6, 15300000-1, 15800000-6 και 03311000-2.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Πέμπτη 17/03/2022 και ώρα 13.00 μ.μ.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο σε ποσοστό 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. και προ δικαιωμάτων προαίρεσης, του Τμήματος/Υποτμήματος ή των Τμημάτων/Υποτμημάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4412/2016.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για οκτώ (8) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 23/03/2022 και ώρα 10.00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, από την αρμόδια Επιτροπή.

Η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τα επόμενα οικονομικά έτη 2022 και 2023, από ίδια έσοδα, σε βάρος των Κ.Α. 02.15/20/30/35.6061.0001 για το Δήμο και των Κ.Α. 02.60.6481.02, 02.60.6061.01, 02.15.6061.02 και 02.15.6061.01 για τον Ο.Κ.Π.Α.Π.

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης https://www.dimosvolvis.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση.

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης (τηλ. 23973 30221-220 κα Κατραντζή Αργυρώ, κα Καραγιάννη Μαρία) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                              

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 313/2021)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2023 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT