•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για την Αποκατάσταση Ζημιών από Θεομηνίες Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σταυρός, 13/12/2021
Aριθμ. Πρωτ.: 21524 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/16) όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 50 και 53 του Ν. 4782/2021, ο Δήμος Βόλβης προκειμένου να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», προϋπολογισμού 37.199,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), σας καλεί να εκδηλώσετε ενδιαφέρον άμεσα υποβάλλοντας σχετική έγγραφη προσφορά σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 71/2021 επισυναπτόμενη μελέτη του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑΜ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ: 21REQ009797185), η οποία θα πρέπει να αποσταλεί υπόψη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, Σταυρός Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57014.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά πρέπει να περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που περιέχεται στην επισυναπτόμενη υπ’ αρ. 71/2021 μελέτη του Δήμου Βόλβης, συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από την σχετική μελέτη.

Επίσης προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική Ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, τηλ.: 23973 30220 & 30221, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με την αριθ. 341/2020 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ