•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για δυο (2) έτη

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 06/12/2021
Aριθμ. Πρωτ.: 20483 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και συγκεκριμένα η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε Τμήμα/Υποτμήμα, η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους την ημέρα παράδοσης του. Η μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή του Δήμου Βόλβης (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.002.002,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθαρής αξίας 1.614.518,34 € (Φ.Π.Α. (24%): 387.484,40 ).

Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 227.972,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθαρής αξίας 183.848,79 € (Φ.Π.Α. (24%): 44.123,72 ).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.229.975,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθαρής αξίας 1.798.367,13 € (Φ.Π.Α. (24%): 431.608,12 ) και θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους του κάθε Φορέα ή/και από χρηματοδότηση.

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998246635

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E80703.00022

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Ελένη Μόσχου

Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23933 30114

 1. Αναθέτοντες Φορείς:

1)  Ο.Κ.Π.Α.Π. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης και Παιδείας), Ν.Π.Δ.Δ.

2)  Ο.Π.Α.Π. (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος ), Ν.Π.Δ.Δ.

3)  Δ.Ε.Υ.Α.Β. (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόλβης), Ν.Π.Δ.Δ.

4)  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης

5)  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης

 1. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 145299.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της προμήθειας:

Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

 1. Κωδικοί CPV:

Α/Α

Είδος Καυσίμου

CPV

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

2.

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

3.

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

4.

Βενζίνη μηχανημάτων και λοιπών εργαλείων

09132100-4

 1. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια καυσίμων:

 1. Πετρελαίου θέρμανσης
 2. Πετρελαίου κίνησης
 3. Βενζίνης αμόλυβδης
 4. Βενζίνης μηχανημάτων και λοιπών εργαλείων (χλοοκοπτικά, γεννήτριες, αλυσοπρίονα, μεσινέζες κλπ.)

που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση των κτιρίων, την χρήση μηχανημάτων και λοιπών εργαλείων (χλοοκοπτικά, γεννήτριες, αλυσοπρίονα, μεσινέζες κλπ.) από το εργατοτεχνικό προσωπικό των Υπηρεσιών καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Βόλβης, των Νομικών του Προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α.Β., Ο.Π.Α.Π. και Ο.Κ.Π.Α.Π.) και των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για δύο (2) έτη.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ)

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ                 Μονάδα Μέτρησης:                     Ένα (1) Λίτρο (lt)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ              Δύο (2) Έτη

ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (24%)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (24%)

ΜΕ Φ.Π.Α. (24%)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

536.000,00

0,927

496.872,00

616.121,28

2

Πετρέλαιο κίνησης

823.501,20

1,194

983.260,43

1.219.242,95

2.1

Δικαίωμα Προαίρεσης 20% Πετρελαίου κίνησης

145.527,84

1,194

173.760,24

215.462,70

3

Βενζίνη αμόλυβδη

50.541,60

1,392

70.353,91

87.238,84

3.1

Δικαίωμα Προαίρεσης 20% Βενζίνης αμόλυβδης

7.247,52

1,392

10.088,55

12.509,81

4

Βενζίνη μηχανημάτων               και λοιπών εργαλείων

46.000,00

1,392

64.032,00

79.399,67

ΣΥΝΟΛΟ:       

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΦΠΑ (24%): 387.484,40

1.614.518,34

2.002.002,74

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ:

ΦΠΑ (24%):  44.123,72

183.848,79

227.972,51

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΦΠΑ (24%): 431.608,12      

1.798.367,13

2.229.975,25

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α’:   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 195.411,60 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 157.590,00 €

ΤΜΗΜΑ Β’:   ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 195.411,60 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 157.590,00 €

ΤΜΗΜΑ Γ’:   Δ.Ε.Υ.Α.Β. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 147.547,84 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 118.990,19 €

ΤΜΗΜΑ Δ’:   Ο.Κ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 52.410,10 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 42.266,21 €

ΤΜΗΜΑ Ε’:   Ο.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 13.793,76 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 11.124,00 €

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 335.061,88 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 270.211,19 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΣΤ2΄: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 297.772,58 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 240.139,18 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΣΤ3΄: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 197.405,46 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 159.197,95 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΣΤ4΄: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 228.421,02 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 184.210,50 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΣΤ5΄: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 191.096,33 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 154.109,94 €

ΥΠΟΤΜΗΜΑ ΣΤ6΄: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

Εκτιμώμενη αξία: 375.643,08 € με Φ.Π.Α. (24%) - Καθαρή Αξία: 302.937,97 €

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έντεκα (11). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα Τμήματα/Υποτμήματα σε έναν προσφέροντα υπό την προϋπόθεση να έχει καταθέσει για το κάθε Τμήμα/Υποτμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ. αρ. 51/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

 1. Διάρκεια σύμβασης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού για το κάθε Τμήμα/Υποτμήμα αυτής.

Το συμφωνητικό για το κάθε Τμήμα/Υποτμήμα της παρούσας σύμβασης θα υπογραφεί μετά τη λήξη του προηγούμενου συμφωνητικού (είτε χρονική λήξη, είτε οριστική παραλαβή όλων των ποσοτήτων των ειδών).

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης.

Ο Δήμος Βόλβης (Τμήμα ΣΤ’ – Υποτμήματα ΣΤ1΄ έως ΣΤ6΄) δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 20% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης στα είδη του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης κίνησης. Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελείται σταδιακά και βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου Βόλβης και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων. Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από το Δήμο Βόλβης για την κάλυψη των αναγκών νέων απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων που τυχόν θα προστεθούν στο στόλο του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. 51/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 14η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

06/12/2021

 

06/12/2021

13:00:00 μ.μ.

10/01/2022

13:00:00 μ.μ.

14/01/2022

10:00:00 π.μ.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

9.    Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 51/2021 σχετική μελέτη και στα άρθρα 2.2.4 - 2.2.8 της διακήρυξης.

 1. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Ο Δήμος Βόλβης και οι λοιποί Φορείς  δεν υποχρεούνται  να απορροφήσουν το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων του Δήμου Βόλβης και των λοιπών Φορέων  θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της εκάστοτε Υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Βόλβης ή των Νομικών του Προσώπων (Δ.Ε.Υ.Α.Β., Ο.Π.Α.Π. και Ο.Κ.Π.Α.Π.) ή των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας και μόνο κατόπιν αυτής, να εφοδιάσει το Δήμο ή το Νομικό του Πρόσωπο ή την Σχολική Επιτροπή με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων και σε χρονικό διάστημα μίας (1) ημέρας.

Ως τόπος παράδοσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ορίζεται:

 • για το Δήμο Βόλβης, οι δεξαμενές των δημοτικών καταστημάτων του,
 • για τον Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης, οι δεξαμενές της έδρας και των παραρτημάτων του,
 • για τον Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης, οι δεξαμενές των παραρτημάτων του και
 • για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, οι δεξαμενές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης η παράδοση θα γίνεται εντός του Δήμου, στα οχήματα και μηχανήματα και στον λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό του κάθε Φορέα, λόγω αδυναμίας αποθήκευσης των προς προμήθεια ειδών από τον Δήμο Βόλβης και τους υπόλοιπους Αναθέτοντες Φορείς. (παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Ο Δήμος Βόλβης, τα Νομικά του Πρόσωπα και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα από τα προμηθευόμενα είδη στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να ελέγχεται τόσο η ποιότητά τους όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, όποτε του ζητηθεί από την Υπηρεσία να προβεί σε εξέταση δείγματος οποιουδήποτε προμηθευόμενου είδους από το αρμόδιο Τμήμα του Γενικού Χημείου του Κράτους (άρθρο 214 του Ν.4412/2016). Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η τιμή των προς προμήθεια ειδών αναπροσαρμόζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) της προσφοράς του αναδόχου στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους την ημέρα παράδοσης του. Η μέση ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή του Δήμου Βόλβης (άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.

 1. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
 2. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην διακήρυξη και στην υπ’ αρ. 51/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά Τμήμα/Υποτμήμα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα εκ των Τμημάτων/Υποτμημάτων της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε Τμήματος/Υποτμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλη την ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά κάθε Τμήμα/Υποτμήμα της προμήθειας. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε Τμήματος/Υποτμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

 1. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του Οικονομικού Φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 1. Γλώσσα διαδικασίας:

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική..

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 1. Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βόλβης, τα Νομικά του Πρόσωπα (Δ.Ε.Υ.Α.Β., Ο.Π.Α.Π. και Ο.Κ.Π.Α.Π.) και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει συγκεκριμένα:

α) για τον Δήμο Βόλβης η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α. 02.10.6411.0002/0005/0006,  02.10.6643.0001/0002/0003/0004/0005/0006,02.15.6641.0002/0003/0004/0006, 02.20.6641.0001/0002/0003/0004/0005/0006, 02.30.6641.0001/0002/0003/0004/0005/0006, 02.35.6641.0001/0002/0003/0004/0005/0006 και 02.35.6644.0002/0003/0004/0005/0006 σχετικές πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα.

β) για τον Ο.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α. 02.15.6641.03, 02.15.6641.04, 02.60.6641.04, 02.60.6641.05, 02.60.6643.03 και 02.60.6644.03 σχετικές πιστώσεις του τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα.

γ) για τον Ο.Π.Α.Π. Δήμου Βόλβης η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 02.61.6643 σχετική πίστωση του τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα.

δ) για την Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δήμου Βόλβης η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 64.00.00.00 σχετική πίστωση του τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων των οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Φορέα.

ε) για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης η δαπάνη θα βαρύνει τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Επισημαίνεται ότι Σχολικές Επιτροπές λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν Προϋπολογισμό και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ.Α.

Η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τα επόμενα οικονομικά έτη 2022 και 2023 των ανωτέρω Φορέων για την παρούσα διαδικασία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 67 και 68 του ν. 4270/2014 (Α` 143).

 1. Εγγυήσεις:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, που ανέρχεται στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (16.145,18 €).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα Τμήματα/Υποτμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, του/των προσφερομένου/ων Τμήματος/ων - Υποτμήματος/ων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής εκδίδεται/ονται υπέρ του Δήμου Βόλβης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του Τμήματος/Υποτμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης. Η/Οι εγγυητική/ές επιστολή/ές καλής εκτέλεσης εκδίδεται/ονται υπέρ του Φορέα με τον οποίο υπογράφεται το σχετικό συμφωνητικό.

 1. Προδικαστικές προσφυγές:

Ακριβείς πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 3.4 [Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία] της διακήρυξης.

 1. Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 02/12/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς ENOTICES-dimosvolvis/2021-167650 και θα δημοσιευθεί στις 07/12/2021.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 06/12/2021.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε και στον Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες (αποστάλθηκε στις 06/12/2021 για δημοσίευση): Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) και Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία της Θεσσαλονίκης)

 1. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 313/2021)
Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικής και Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικόλαος


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT