•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια: «Πιλοτικές Παρεμβάσεις για την Προσβασιμότητα Πολιτιστικών και Φυσικών Τουριστικών Προορισμών Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 27/10/2021
Aριθμ. Πρωτ.: 18122 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«Μονοπάτια Προσβάσιμου Τουρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνύμιο «Access2Heritage» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Καθαρή Εκτιμώμενη Αξία: 56.048,42 €)

CPV: 33196200-2 [Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες]

Την 22η Δεκεμβρίου 2020 διενεργήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού ο υπ' αρ. 6/2020 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας του θέματος, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 21038/11-12-20 (ΑΔΑΜ: 20PROC007827953 – ΑΔΑ: ΨΙΗΕΩ9Ω-4ΜΕ) Προκήρυξη της Σύμβασης η οποία αναρτήθηκε στις 11/12/20 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr) και δημοσιεύτηκε στις 15/12/20 στην εφημερίδα  «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ», την υπ’ αρ. 6/2020                   (ΑΔΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΔΑ: 6ΡΦ2Ω9Ω-ΑΤΛ) Διακήρυξη του Δημάρχου Βόλβης  η οποία αναρτήθηκε στις 11/12/20 στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosvolvis.gr), την υπ’ αρ. 543/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΦ4Ω9Ω-ΧΩΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης αυτού και την υπ’ αρ. 89/2020 μελέτη όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς Αιτήματος: 20REQ007812597). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της ποσότητας των ειδών προς προμήθεια.

Με την υπ’ αρ. 20/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΞ2Ω9Ω-ΘΛΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλβης, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 21677/22-12-20 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού αποφασίστηκε:

α)    η ματαίωση της διαδικασίας του ανωτέρω διαγωνισμού διότι δεν υποβλήθηκε καμία αποδεκτή προσφορά και ο υπόψη διαγωνισμός απέβη άγονος και

β)    η προσφυγή, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω άγονου διαγωνισμού για την ανάθεσή της, χωρίς τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού

Συνεπώς, ο Δήμος Βόλβης [Κωδικός NUTS: 3 (2013) – EL522] σύμφωνα με την υπ’ αρ. 20/2021             (ΑΔΑ: 6ΤΞ2Ω9Ω-ΘΛΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας του θέματος με  προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 6/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΔΑ: 6ΡΦ2Ω9Ω-ΑΤΛ) Διακήρυξης και της υπ’ αρ. 89/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007812597) μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Έργο: «Μονοπάτια Προσβάσιμου Τουρισμού Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Pathways of Accessible Heritage Tourism)», με ακρωνύμιο «Access2Heritage» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020» «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθμ. Β2.6c.06/15-12-2017 Σύμβαση Επιχορήγησης  (Subsidy Contract) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS 5018890. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από εθνικούς πόρους μέσω πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ. έργου 2018ΕΠ20860007, ΣΑΕΠ 2086).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Βόλβης και θα βαρύνει την με Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0001 «Δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος Access2Heritage INTERREG GR - BG» σχετική πίστωση, μέσω χρηματοδότησης.

Κατόπιν τούτου, καλείστε να καταθέσετε, εφόσον επιθυμείτε, την προσφορά σας, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας (Διεύθυνση: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης,              Τ.Κ. 57014) αναγράφοντας στον φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών», έως την 8η Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 89/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη σχετική διακήρυξη για όλα τα προς προμήθεια είδη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, άμεση, πλήρη, και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου (www.dimosvolvis.gr) όπου είναι αναρτημένα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη και Αργυρώ Κατραντζή (Τηλ.: 23973 30220 και 30221,               E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Υποχρεωτικά, στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται με σαφήνεια στην υπ. αρ. 6/2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Βόλβης (ΑΔΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΔΑ: 6ΡΦ2Ω9Ω-ΑΤΛ) και στην υπ’ αρ. 89/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 20REQ007812597), ως αναπόσπαστο κομμάτι της  παρούσας πρόσκλησης.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Σταυρό και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης (www.dimosvolvis.gr).

Συνημμένα:

  1. Η υπ’ αρ. 6/2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Βόλβης (ΑΔΑΜ: 20PROC007828368 – ΑΔΑ: 6ΡΦ2Ω9Ω-ΑΤΛ)
  2. Η υπ’ αρ. 89/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 20REQ007812597)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ