•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Κατάρτισης, Ιστοσελίδας και Ψηφιακών Εφαρμογών για την Πράξη “Gut-Bpl”» στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 31/08/2021
Aριθμ. Πρωτ.: 14541 

 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Δημοσιότητας, Κατάρτισης, Ιστοσελίδας και Ψηφιακών Εφαρμογών για την Πράξη “GUT-BPL”» στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-AGreece-Bulgaria 2014-2020”, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.800,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Καθαρής Εκτιμώμενης Αξίας: 32.903,23 €). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων όσον αφορά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική (80%) όσο και για την οικονομική προσφορά (20%).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βόλβης, Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α.

Α.Φ.Μ.: 998246635, Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1007.E80703.00022

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ. Κωδ.: 57014

Τηλ.: +30 23973 30220, +30 23973 30222

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη και Ιωάννης Τζιβάρας

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: https://www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr, όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παροχής της υπηρεσίας:

Κωδικός NUTS: EL522 (Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης)

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: K.A. ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΑ – CPV

 

Κ.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (σε €)

CPV

(Kωδικός Αριθμός Ειδών για τις Δημόσιες Συμβάσεις)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €)

02.61.6142.0002

02.61.6142.0004

02.61.6142.0005

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “GUT-BPL”

40.800,00

79951000-5

22820000-4

92111220-0

72413000-8

72262000-9

32.903,23

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αρ. 53/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλβης.

5. Διαδικασία ανάθεσης: Συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

6. Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 53/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης και στη σχετική διακήρυξη για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλες τις υπηρεσίες  και για όλα τα παραδοτέα που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016). Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2022 (ημερομηνία λήξης του έργου «Green Urban Territories - Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε).

Σε περίπτωση εκ νέου παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου «Green Urban Territories - Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL, πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας, τότε θα παρατείνεται και η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παρούσας σύμβασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με την υπόψη παράταση του έργου, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου ή επιπλέον τίμημα.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις Οικονομικών Φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 έως και 2.2.7 της διακήρυξης.

9. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Σταυρό, στα γραφεία του Δήμου Βόλβης και στο κτίριο όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία, την 13/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού και έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 2.2.2. και 2.4.5 της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική

12. Χρηματοδότηση:

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «Green Urban Territories - Better Place to Live»/«GUT-BPL» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”» και έχει λάβει κωδικό MIS 5047744 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 85% και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ κατά 15% (Συλλογική Απόφαση Ένταξης: ΕΠ2086 ΤΡΟΠ.0, αριθ. ενάριθ. Έργου: 2020ΕΠ20860002).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. 02.61.6142.0002, 02.61.6142.0004 και 02.61.6142.0005 σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βόλβης.

13. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (658,06 €).

14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

15. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και της παρούσας Προκήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.dimosvolvis.gr, στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον οικονομικό φορέα που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

16. Τροποποίηση σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής (παράγραφος 4.5. της διακήρυξης).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικόλαος


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT