•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του Έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 30/07/2021
Aριθμ. Πρωτ.: 12761 

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του Έργου «Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης», Υποέργου «Διαμόρφωση του χώρου και ανάπτυξη των βασικών υποδομών του Κεντρικού Πράσινου Σημείου» εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 225.806,45 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 280.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Οικοδομικών, Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 280.000,00 € εκ των οποίων 102.890,76 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, 32.581,04 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και 25.751,42 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   29.020,18

Απρόβλεπτα  28.536,51 € (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 7.026,54€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και ΦΠΑ 24%.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα:  www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Τακατζόγλου Ηρακλής, Καραγιάννης Κωνσταντίνος

τηλ.: 2397061030, 2397061042, 61041

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 180262 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr.

  1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:

Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Ν. Θεσσαλονίκης).

  1. Κωδικός CPV: 45213270-6 – Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς ανακύκλωσης
  2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το πράσινο σημείο θα συλλέγει ανακυκλώσιμα υλικά, μικρά επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. μπαταρίες, χρώματα κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Η είσοδος και η έξοδος στο χώρο θα γίνεται μέσω μίας συρόμενης σιδερένιας θύρας μήκους 6,00 m, δίπλα από την οποία κατασκευάζεται ανθρωποθυρίδα για πεζούς πλάτους 1,40 m σύμφωνα με τη μελέτη. Για την εργονομικότερη εκμετάλλευση του χώρου κατασκευάζεται περιμετρικά ένας δρόμος μονής κατεύθυνσης. Ο δρόμος θα αντιστηρίζεται σε δομή με 2 κατακόρυφα τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα c25/30 εκατέρωθέν του. Στην στέψη του τοιχίου που θα βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του Πράσινου Σημείου θα τοποθετηθεί περίφραξη, που θα αποτελείται από γαλβανισμένους πασσάλους μορφοσιδήρου και γαλβανισμένο συρματόπλεγμα. Εντός του χώρου τοποθετούνται: προκατασκευασμένος οικίσκος τύπου kibo διαστάσεων 9,60Χ3,10 m, ο οποίος θα λειτουργεί ως φυλάκιο και γραφείο (ο οποίος δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου), γεφυροπλάστιγγα 60 ton για τη ζύγιση των φορτηγών (η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου) και μεταλλικό στέγαστρο για τη στέγαση ανοιχτών container. Τέλος τοποθετείται υποδομή ύδρευσης, αποχέτευσης (όμβριων - ακαθάρτων), πυρόσβεσης και ηλεκτροφωτισμός

  1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
  2. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες με έναρξη της προθεσμίας την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (τάξη Α2 και άνω), ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (τάξη Α1 και άνω) και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  (τάξη Α1 και άνω) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

8.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ)  και (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

8.5. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

9. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.

10. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

11. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 31/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

12. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή, με ευθύνη του οικονομικού φορέα οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, σε κλειστό φάκελο.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 06/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).

15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Σ.Α.Ε. 2751 του Π.Δ.Ε. (ενάριθμος «2020ΣΕ27510014»). Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το υποέργο 1 με τίτλο «Διαμόρφωση του χώρου και ανάπτυξη των βασικών υποδομών του Κεντρικού Πράσινου Σημείου» της Πράξης “Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης” έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με κωδ. ΟΠΣ 5037507 με βάση την με Α.Π. 432/21.01.2020 απόφαση ένταξης. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π∆Ε. Ο Κ.Α.Ε. είναι ο 02.62.7341.0001 του έτους 2021. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

17. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

18. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 4.516,12 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, χρόνου ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 30/07/2022. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Βόλβης.

19. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πιο πρόσφατα (03-06-2021) εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Υπόδειγμα για έργα κάτω των ορίων.

20. Η δαπάνη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 341/2020)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικόλαος