•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού Άνω των Ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την Επιλογή Αναδόχου Εκτέλεσης Προμήθειας Ενός (1) Καινούργιου Τριαξονικού & Δύο (2) Μεταχειρισμένων Διαξονικών Απορριμματοφόρων Οχημάτων για τις Ανάγκες του Δήμου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 01/03/2021
Aριθμ. Πρωτ.: 2872 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ & ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το κάθε τμήμα - είδος της προμήθειας βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά τμήμα - είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 10/2020 σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 406.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24 %) (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 328.000,00 €,  Φ.Π.Α.: 78.720,00 €).

 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  Ιστοσελίδα (URL): www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη/Αργυρώ Κατραντζή

Τηλ.: +30 23973 30220 / +30 23973 30221

 1. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:

ΤΜΗΜΑ Α΄ [ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ]: 106791 και

ΤΜΗΜΑ Β΄ [ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ]: 106794

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της προμήθειας:

Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης).

 1. Κωδικοί CPV: 34144512-0 [Απορριμματοφόρα οχήματα με συμπιεστή απορριμμάτων].
 2. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων:

α) ενός (1) καινούργιου τριαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος και

β) δυο (2) μεταχειρισμένων διαξονικών απορριμματοφόρων οχημάτων

για την κάλυψη των αναγκών αποκομιδής αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βόλβης.

Το καινούργιο τριαξονικό απορριμματοφόρο όχημα, ωφέλιμου όγκου σε συμπιεσμένα απορρίμματα 22 m3 περίπου, με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων, θα φέρει εγκατεστημένο εξοπλισμό απολύμανσης - απόσμησης και πρόβλεψη για μελλοντική τοποθέτηση ενός ελαφριού υδραυλικού γερανού οροφής ανύψωσης υπόγειων κάδων με δυνατότητα περιστροφής τουλάχιστον 360 μοιρών.

Τα διαξονικά απορριμματοφόρα οχήματα, ωφέλιμου όγκου σε συμπιεσμένα απορρίμματα 14 m3 περίπου, με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων, θα αποτελούνται από μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή, υπό την προϋπόθεση να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο - προμηθευτή πέντε (5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει την εκπαίδευση των οδηγών και των βοηθών αποκομιδής, σε θεωρητικό όπως και σε πρακτικό επίπεδο, με επίδειξη επί τόπου στα παραδοθέντα οχήματα κατά την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης.

Οι περιγραφές και οι προδιαγραφές των προς προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της υπ’ αρ. 10/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ»,

ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΔΥΟ (2) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

ΤΜΗΜΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

CPV

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€)       

Φ.Π.Α. (€)    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (€)     

A

Καινούργιο Τριαξονικό Απορριμματοφόρο Όχημα

1

34144512-0

178.000,00

42.720,00

220.720,00

B

Μεταχειρισμένα Διαξονικά Απορριμματοφόρα Οχήματα

2

34144512-0   

150.000,00

36.000,00

186.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

328.000,00

78.720,00

406.720,00

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα Α΄ και Β΄ της προμήθειας  σε έναν προσφέροντα υπό την προϋπόθεση να έχει καταθέσει για το κάθε τμήμα - είδος την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά τμήμα - είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 10/2020 σχετικής μελέτης.

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 4.5 της διακήρυξης.

 1. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 05/04/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

01/03/2021

01/03/2021

13:00:00 μ.μ.

30/03/2021

13:00:00 μ.μ.

05/04/2021

10:00:00 π.μ.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)  κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

      9. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 10/2020 σχετική μελέτη και στα άρθρα 2.2.4 - 2.2.8 της διακήρυξης.

 1. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη των Τμημάτων Α’ και Β’ στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλβης σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.

β) Για το Τμήμα Α’ της προμήθειας, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επιδείξουν δείγμα της προσφερόμενης υπερκατασκευής με ίδιο ή παρόμοιο πλαίσιο με το προσφερόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 10/2020 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης, σε τόπο που θα υποδείξουν.

γ) Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

 1. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
 2. Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές.

13. Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη και στην υπ’ αρ. 10/2020 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη - τµήµατα της προμήθειας, για το σύνολο όμως της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος / τμήμα. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014.

15. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

16. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

17. Χρηματοδότηση:

Για το Τμήμα Α’ [Ένα (1) Καινούργιο Τριαξονικό Απορριμματοφόρο Όχημα] της παρούσας σύμβασης, φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Βόλβης. Η δαπάνη για το Τμήμα Α’ αυτής βαρύνει με ποσό 220.720,00 € την με Κ.Α. 02.20.7132.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βόλβης και χρηματοδοτείται από λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για το Τμήμα Β’ [Δύο (2) Μεταχειρισμένα Διαξονικά Απορριμματοφόρα Οχήματα] της παρούσας σύμβασης, φορείς χρηματοδότησης είναι:

α)  το Υπουργείο Εσωτερικών [Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων {(ΠΔΕ) 2018 – ΣΑΕ 055 – Τροποποίηση 01} στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ: 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ)] του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) με το ποσό των 150.000,00 €

β)  ο Δήμος Βόλβης από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά καθαριότητας) με το ποσό των 36.000,00 €.

Η δαπάνη για το Τμήμα Β’ αυτής βαρύνει με ποσό 186.000,00 € την με Κ.Α. 02.62.7132.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Βόλβης και χρηματοδοτείται για το ποσό των 150.000,00 € από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010) και για το ποσό των 36.000,00 € από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά καθαριότητας) του Δήμου Βόλβης.

18. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (6.560,00 €).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων και συγκεκριμένα απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής: α) ύψους 3.560,00 € για το Τμήμα Α' και β) ύψους 3.000,00 € για το Τμήμα Β', σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης.

19. Προδικαστικές προσφυγές: Ακριβείς πληροφορίες δίνονται στο άρθρο 3.4 [Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία] της διακήρυξης.

 1. Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/02/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε στις  01/03/2021 (Αριθμός Προκήρυξης: 2021/S 041-101943).

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: Η Προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 01/03/2021.

Η Προκήρυξη δημοσιεύτηκε και στον Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες (αποστάλθηκε στις 01/03/2021 για δημοσίευση): Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) και Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία της Θεσσαλονίκης)

21. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εφόσον υποδιαιρείται η σύμβαση σε τμήματα, η Αναθέτουσα Αρχή επιμερίζει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 341/2020)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικόλαος


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT