•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 20/11/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 19770 

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του Έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης», Υποέργου «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού» εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 92.741,935 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 115.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες σε έργα κατηγορίας Οδοποιΐας, Ηλεκτρομηχανολογικών και Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 115.000,00 € εκ των οποίων 52.379,11 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 8.467,80 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, και 6.608,00 ευρώ αφορούν σε εργασίες στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%)   12.141,88

Απρόβλεπτα  11.939,52 € (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1.205,625 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016 και ΦΠΑ 24%.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα:  www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Μπίκου Φωτεινή, Γιαλίδου Ανδριανή

τηλ.: 2397330233, 2397330222, Φαξ: 2397065600

  1. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 93834 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr.

  1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:

Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός Ν. Θεσσαλονίκης).

  1. Κωδικός CPV: 45223300-9 - Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης
  2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η διαμόρφωση αφορά σε έκταση 2,10 στρ. Εντός του χώρου δημιουργούνται 73 θέσεις στάθμευσης και 4 θέσεις για ΑΜΕΑ. Είσοδος και έξοδος στον χώρο στάθμευσης προβλέπεται όπως και σήμερα από την οδό Ελλησπόντου. Λόγω της υψομετρικής διαφοράς με την οδό Ελλησπόντου γίνεται εκσκαφή  και δημιουργείται πρανές με ήπια κλίση προς την οδό. Προβλέπεται επίσης απομάκρυνση  υφιστάμενων προβολέων και η τοποθέτηση υποδομής οδοφωτισμού σύμφωνα με τη μελέτη. Η οργάνωση του χώρου έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθεί το σύνολο των μεγάλων δένδρων τα οποία συνεισφέρουν στη σκίαση και στον μετριασμό των υψηλών θερμοκρασιών στον χώρο στάθμευσης αλλά και να συμπληρωθούν με τη δημιουργία νέων παρτεριών και νέες φυτεύσεις. Ειδικότερα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: Εκσκαφές για την ισοπέδωση του γηπέδου και διαμόρφωση των κλίσεων, Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων, Αποξήλωση ασφάλτου εντός του χώρου και καθαίρεση εδαφόπλακας σκυροδέματος στην  είσοδο του γηπέδου, Κατασκευή κρασπέδων και βάσεων αυτών, Διαμόρφωση της εισόδου με αντιολισθηρές κόκκινες πλάκες 40x40 εκ. χωρίς αρμό  και επίστρωση του πεζοδρομίου με τσιμεντόπλακες 50x50 εκ., Τοποθέτηση δικτύων (σωληνώσεις, φρεάτια) για τα όμβρια, Υποδομή φωτισμού και κατασκευή βάσεων ιστών φωτισμού, Εργασίες εγκατάστασης πρασίνου, Διάστρωση δύο στρώσεων αμμοχάλικου πάχους 10 εκ η κάθε μία, με βαθμό συμπύκνωσης κατά Proctor 95%, Επίστρωση ασφαλτοτάπητα πάχους 5 εκ., Διαγράμμιση του χώρου, Σήμανση.

  1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
  2. Διάρκεια σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες με έναρξη της προθεσμίας την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

8.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

8.5. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

9. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.

10. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

11. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

12. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

15. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Σ.Α.Ε. 1191 του Π.Δ.Ε. (ενάριθμος «2019ΣΕ11910068»). Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το υποέργο 3 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης Δημαρχείου Σταυρού» της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης” έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδ. ΟΠΣ 5034917 με βάση την με Α.Π. 4300/1462/Α3 - 28.6.2019 απόφαση ένταξης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6014 / Β1 / 1234 - 15.10.2019 απόφαση και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π∆Ε. Ο Κ.Α.Ε. είναι ο 02.64.7341.0001 του έτους 2020. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

17. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

18. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.850,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, χρόνου ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 10/07/2021 Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δικαιούχο Δήμο Βόλβης.

19. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Υπόδειγμα για έργα κάτω των ορίων.

20. Η δαπάνη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 341/2020)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικόλαος

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf)1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf1531 kB
Download this file (11.ΤΕΥΔ.doc)11.ΤΕΥΔ.doc138 kB
Download this file (11.ΤΕΥΔ_sign.pdf)11.ΤΕΥΔ_sign.pdf1343 kB
Download this file (2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf)2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf843 kB
Download this file (3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf)3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf1301 kB
Download this file (4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf)4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf889 kB
Download this file (5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf)5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf968 kB
Download this file (6.Ε.Σ.Υ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf)6.Ε.Σ.Υ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf1339 kB
Download this file (7.ΣΑΥ-ΦΑΥ_ Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf)7.ΣΑΥ-ΦΑΥ_ Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_sign.pdf1986 kB
Download this file (8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC007688886.pdf)8.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_20PROC007688886.pdf2078 kB
Download this file (9.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC007687329_ΨΟΞ3Ω9Ω-ΓΑ5.pdf)9.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20PROC007687329_ΨΟΞ3Ω9Ω-ΓΑ5.pdf664 kB
Download this file (ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ _Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_Model.pdf)ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ _Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_Model.pdf141 kB
Download this file (Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___181120_sign.pdf)Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___181120_sign.pdf115 kB
Download this file (ΟΡΙΖONTIOΓΡΑΦΙΑ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_Model.pdf)ΟΡΙΖONTIOΓΡΑΦΙΑ_Διαμόρφωση χώρου σταθμευσης Δημαρχείου Σταυρού_Model.pdf283 kB

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT