•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 30/12/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 22003 

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 1.530.000,00 ευρώ (Φ.Π.Α. 0%), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 1.530.000,00 ευρώ (Φ.Π.Α. 0%) εκ των οποίων ποσό 1.499.686,80 ευρώ αφορά τη συνολική δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσό 15.113,20 Ευρώ την αναθεώρηση και ποσό 15.200,00 Ευρώ αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4203/Β/25-09-2018.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας:

Επωνυμία: Δήμος Βόλβης

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα:  www.dimosvolvis.gr

Πληροφορίες: Τακατζόγλου Ηρακλής, Γιαλίδου Ανδριανή

τηλ.: 2397330233, 2397330222, Φαξ: 2397065600

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 95198 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr.

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:

Κωδ. NUTS: EL522 (Οικισμοί Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου Δ.Ε. Μαδύτου Ν. Θεσσαλονίκης).

 1. Κωδικός CPV: 45231300-8 - Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το έργο αφορά στην κατασκευή:

 • Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης που ξεκινάει από μία νέα Γεώτρηση πλησίον του οικισμού Μοδίου και βορειοδυτικά αυτού, έως την Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού Μοδίου.
 • Εξωτερικού Υδραγωγείου και τριών εξωτερικών αγωγών ύδρευσης. Ο ένας αποτελεί καταθλιπτικό αγωγό, που οδεύει από την Υφιστάμενη Γεώτρηση βορειοανατολικά του οικισμού Κοκκαλούς προς τη Νέα Δεξαμενή που κατασκευάζεται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών και αναγκών πυρόσβεσης των οικισμών Απολλωνίας και Κοκκαλούς. Ο δεύτερος είναι βαρυτικός αγωγός μεταφοράς νερού, ο οποίος κατευθύνεται από την Νέα Δεξαμενή του οικισμού Κοκκαλούς προς τη θέση σύνδεσης του με υφιστάμενο αγωγό του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Απολλωνίας. Τέλος κατασκευάζεται ένας ακόμη βαρυτικός αγωγός που ξεκινάει από την Νέα Δεξαμενή οικισμού Κοκκαλούς μέχρι τη θέση σύνδεσης του σε υφιστάμενο φρεάτιο, κατάντη της Υφιστάμενης Δεξαμενής Κοκκαλούς.
 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

8.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

8.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8.4. Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

8.5. Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

 1. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
 2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 20/01/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
 4. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 26/01/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
  Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
 7. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 8. Χρηματοδότηση: Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (Αρ. Πρωτ. 18334/10-05-2018, ΑΔΑ: Ψ4Ω0465ΧΘ7-Τ05) με την με Α.Π. 43768/07-06-2019 απόφαση ένταξης Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΒ1Μ465ΧΘ7-1Δ4). Με την με Α.Π. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών το έργο μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. Σ.Α.Ε. 055/2 του Π.Δ.Ε.
  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.
 9. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 10. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 30.600,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, χρόνου ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 19/11/2021. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Κύριο του Έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΒΟΛΒΗΣ.
 11. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Υπόδειγμα για έργα κάτω των ορίων.
 12. Η δαπάνη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 341/2020)

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

Πανταζίδης Νικόλαος


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT