•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημιουργία διαδικτυακών πλατφόρμων και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 30/10/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 18524

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημιουργία διαδικτυακών
πλατφόρμων και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
"Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IPA Cross - Border Cooperation “Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme 

Ο Δήμαρχος Βόλβης 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Δημιουργία Διαδικτυακών Πλατφορμών και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG IPA Cross - Border Cooperation “Greece  -  Republic  of  North  Macedonia 2014-2020” Programme», συνολικού προϋπολογισμού 60.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (Καθαρής Εκτιμώμενης Αξίας: 48.790,32 €). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων όσον αφορά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική (90%) όσο και για την οικονομική προσφορά (10%)

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βόλβης, Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ. Κωδ.: 57014

Τηλ.: +30 23973 30220, 30221, Fax: +30 23970 65600

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη και Αργυρώ Κατραντζή

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης, www.dimosvolvis.gr, όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παροχής της υπηρεσίας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) – EL522

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: K.A. ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΑ – CPV

Κ.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (σε €)   

CPV

(Kωδικός Αριθμός Ειδών για τις Δημόσιες Συμβάσεις)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (σε €)      

02.61.7425.0002  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ                                                                                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

60.500,00

72212100-0

72212326-0

79951000-5

48.790,32

Αναλυτικά τα παραδοτέα αναγράφονται στην υπ’ αρ. 19/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη σχετική διακήρυξη.

5. Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 19/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη σχετική διακήρυξη για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλη την ποσότητα των υπηρεσιών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016) και όχι για μέρος τους.

6. Χρόνος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και λήγει στις 31η Ιανουαρίου 2021 (ημερομηνία λήξης του έργου «CONNECT» σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε) με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και την παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της Πράξης, τότε θα παρατείνεται και η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της σύμβασης που θα υπογραφθεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, κατά ίσο χρονικό διάστημα με την παράταση της Πράξης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου ή επιπλέον τίμημα.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις Οικονομικών Φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

Οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 έως και 2.2.7 της διακήρυξης.

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 10/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Σταυρό και στα γραφεία του Δήμου Βόλβης, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία.

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Οικονομικούς Φορείς για διάστημα δώδεκα (12)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η αγγλική και συνεπώς όλα τα παραδοτέα 3.1.2, 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3 πρέπει να υλοποιηθούν στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.

11. Χρηματοδότηση: Ο Δήμος Βόλβης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος και Δικαιούχος της Πράξης, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για τον Δήμο Βόλβης ύψους 192.330,00 € (Κωδικός Έργου: 2018ΕΠ40860014, βάσει της ΣΑΕΠ: ΕΠ4086 ΤΡΟΠ. 0) με χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, με κοινοτική συμμετοχή 85% και με εθνική συμμετοχή 15%. Η δαπάνη για την εν σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0002 σχετική πίστωση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2020 του Δήμου Βόλβης, μέσω χρηματοδότησης.

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή.

13. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

14. Τροποποίηση σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT