•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την σίτιση παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑΠ και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου Βόλβης και του ΟΚΠΑΠ για ένα έτος

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 20/10/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 17778 

 

Ο Δήμαρχος Βόλβης 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων για την σίτιση παιδικών σταθμών του ΟΚΠΑΠ και γάλατος για το εργατοτεχνικό προσωπικό Δήμου Βόλβης και ΟΚΠΑΠ για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 63.235,50 . Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, το μεγαλύτερο δηλ. ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην τιμή του είδους στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.Για τα υπόλοιπα είδη που δεν περιλαμβάνονται στο δελτίο, το ποσοστό έκπτωσης εκλαμβάνεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης % στην ενδεικτική τιμή κάθε είδους. Το κριτήριο ανάθεσης θα εφαρμοστεί σε κάθε υποτμήμα και σε κάθε τμήμα που δεν χωρίζεται σε υποτμήματα. Η προμήθεια των ειδών θα είναι τμηματική ανάλογα με τις αληθινές ανάγκες των φορέων.

1. Αναθέτουσα Αρχή και Στοιχεία επικοινωνίας-Αναθέτοντες Φορείς:

Α) Αναθέτουσα αρχή και Φορέας για την προμήθεια Τμήματος Β: Δήμος Βόλβης,

 Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ.Κωδ.: 57014

Τηλ.: 23973-30221,220,200 ,Telefax: 23970-65600

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

Β) ΟΚΠΑΠ :Φορέας για την προμήθεια Τμήματος Α και Γ

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου , www.dimosvolvis.gr , όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) –EL522

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: K.A. -ΤμήματαΥποτμήματα-CPV

Κ.Α προϋπολογισμού

ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ  

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ        (σε €)

 

CPV (Kωδικός Αριθμός Ειδών  για τις Δημόσιες Συμβάσεις)

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΦΟΡΕΑΣ: ΟΚΠΑΠ

 

 

 

 

 

02.60.6481.02 

Α/Α1

Είδη κρεοπωλείου

6.423,49

 

15100000-9

 

Α/Α2

Γάλα

1.073,50

 

15511000-3

 

Α/Α3

Λοιπά Γαλακτομικά

5.644,92

 

15500000-3

 

Α/Α4

Είδη αρτοποιείου

2.209,15

 

15811000-6

 

Α/Α5

Είδη  οπωρολαχανοπω-λείου

5.613,82

 

15300000-1

 

Α/Α6

Είδη  παντοπωλείου

14.992,98

 

15800000-6

   

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ 

35.957,86

   

ΤΜΗΜΑ Β: ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

 

 

 

 

02.15/20/30/35.  6061.0001

Β

Γάλα

23.002,96

 

15511000-3

   

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ 

23.002,96

   

ΤΜΗΜΑ Γ: ΓΑΛΑ,  ΦΟΡΕΑΣ: ΟΚΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

         

02.60.6481.03 , 02.15.6481.01

Γ

Γάλα

4.274,68

 

15511000-3

   

ΣΥΝΟΛΟ  ΦΟΡΕΑ 

4.274,68

   

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α-Γ

63.235,50

   

 

Αναλυτικά οι ποσότητες για κάθε είδος σε κάθε υποτμήμα και τμήμα και το τμήμα προαίρεσης για το Τμήμα Β αναγράφονται στην αρ. 68/2020 μελέτη.

5. Προσφορές:

  • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για ένα ή περισσότερα υποτμήματα ή τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών του υποτμήματος ή τμήματος και όχι για μέρος αυτού. (άρθρο 59 Ν.4412/2016).

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά των τμηματικών παραδόσεων μέσα σε δύο(2) το αργότερο μέρες από την παραγγελία ( προφορική ή έγγραφη). Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνεται για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. (2020-2021).

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης. Οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στο άρθρο 2.2 της  διακήρυξης.
8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Τόπος παράδοσης για τα τρόφιμα της σίτισης ορίζονται  οι Παιδικοί Σταθμοί  Σταυρού και Ασπροβάλτας για τον ΟΚΠΑΠ ενώπιον της καθορισμένης επιτροπής παραλαβής του φορέα. Τόπος παράδοσης για το γάλα ορίζονται  τα Αμαξοστάσια Σταυρού και Ασπροβάλτας για το Δήμο Βόλβης και τον ΟΚΠΑΠ ενώπιον της καθορισμένης επιτροπής παραλαβής των φορέων. Ο ανάδοχος της προμήθειας έχει την υποχρέωση να διαθέσει ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των φιαλών γάλακτος που θα παραδοθούν στα σημεία παράδοσης. Την ευθύνη συντήρησης των παραπάνω θαλάμων έχει ο ανάδοχος καθώς και την υποχρέωση αντικατάστασής τους σε περίπτωση βλάβης ή μη σωστής λειτουργίας.

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Βόλβης, στο Σταυρό , στο κτίριο όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία, την 02/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ , την καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής προσφορών. Μετά  θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών .

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση:

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ανάλογες πιστώσεις προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης από τους κωδικούς εξόδων με Κ.Α. 02.60.6481.02 «Προμήθεια τροφίμων για  σίτιση παιδικών σταθμών από (16/10/2020 έως 31/12/2020)» ποσού 1.454,64 €, με Κ.Α. 02.60.6061.01 «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό ορισμένου χρόνου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης» ποσού 1.800,00€, με Κ.Α. 02.15.6061.02 «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ» ποσού 1.500,00€ και με Κ.Α. 02.15.6061.01 «Προμήθεια γάλακτος για το μόνιμο προσωπικό,  το προσωπικό αορίστου χρόνου  και ορισμένου χρόνου του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης» ποσού 300,00€ για το 2020 και θα προβλεφτεί ανάλογα για το 2021 ποσό υπόλοιπο της σύμβασης .

 Για το Δήμο η δαπάνη  θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.15/20/30/35.6061.0001 συνολικού ποσού 7.794,03 € (500,00€/6.694,03€/500,00€/100,00€ αντίστοιχα) για το 2020 με πιθανή ενίσχυση κωδικών με ποσά ( ενεργοποίηση  της προαίρεσης , κ.α.) και θα προβλεφθεί ανάλογα για το 2021 ποσό υπόλοιπο της σύμβασης.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της  διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στο site του Δήμου www.dimosvolvis.gr και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

15. Τροποποίηση σύμβασης : Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Και με την αρ. 341/2020 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT