•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου και των νομικών του προσώπων ετών 2020-2021

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 29/06/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 9434 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού  915.321,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (738.162,10 € άνευ ΦΠΑ). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Για την ΟΜΑΔΑ Α’: ΚΑΥΣΙΜΑ

Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα/υποτμήμα, η οποία εκφράζεται με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. Η τιμή λιανικής πώλησης είναι αυτή που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιοχή του Δήμου Βόλβης (σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014).

Για την ΟΜΑΔΑ Β’: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Η συνολικά χαμηλότερη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα/υποτμήμα. 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014

Τηλ.: 23973-30220,23933-30114, Fax: 23970 65600

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Αναθέτοντες Φορείς: 

1)  ΟΚΠΑΠ ,2)   ΟΠΑΠ, 3) ΔΕΥΑΒ , 4)Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης, 

5)  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλβης

Στοιχεία επικοινωνίας των φορέων εμφανίζονται στη αρ. 2/2020 σχετική μελέτη.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) —ΕL522

4. Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021».Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε :

ΟΜΑΔΑ Α’ :  ΚΑΥΣΙΜΑ : 709.720,36 € άνευ ΦΠΑ 

Α/Α 

Είδος Καυσίμου

CPV

Προϋπολ/νη Ποσότητα σε λίτρα   

Μονάδα Μέτρησης 

1.

Βενζίνη Αμόλυβδη ,Βενζίνη Χλοοκοπτικών  

09132100-4   

48.269,60

Λίτρα

2.

Πετρέλαιο Κίνησης

09134100-8

409.372,80

Λίτρα

3.

Πετρέλαιο Θέρμανσης

09135100-5

268.000,00

Λίτρα

Η  Ομάδα Α’ :  ΚΑΥΣΙΜΑ διαιρείται σε 6 τμήματα  ( ένα για κάθε φορέα και ένα για το Δήμο) και το 6ο τμήμα διαιρείται σε 6 υποτμήματα ( ένα για κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Βόλβης). 

ΟΜΑΔΑ Β’: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 28.441,74 άνευ ΦΠΑ

Α/Α

Είδος Λιπαντικού

CPV

Προϋπολ/νη Ποσότητα σε λίτρα/κιλά  

Μονάδα Μέτρησης

1.

Διάφορα λιπαντικά

(10W-40, 20W-50, 15W-40, Βαλβολίνη 80 90, 10W-30, (S68), (S46), ATF (AutomaticTransmission), AD BLUE, Παραφλού, Αντιπαγωτικό μηχανής, Τ2 χλοοκοπτικών, Υγρά φρένων)

24951000-5  

11.192,00

Λίτρα

2.

Γράσο – αντιψυκτικό

24951000-5  

940,00

Κιλά

3.

Σπρέι καθαρισμού – αντισκωριακό –σπρέι εκκίνησης

24951000-5  

136,00

Τεμάχια

Η  Ομάδα Β’: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ διαιρείται σε 2 τμήματα  ( ένα  για το Δήμο και ένα για τη ΔΕΥΑΒ ) και το 1ο τμήμα διαιρείται σε 2 υποτμήματα ( ένα για λιπαντικά και ένα για χημικά). 

Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τμήματα και τα υποτμήματα και οι ποσότητες, η δαπάνη ανά τμήμα / υποτμήμα / ομάδα περιγράφονται στην με αρ. 2/2020 σχετική μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλβης.

5. Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και δύο από τις ομάδες προμηθειών ή μπορεί για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων / υποτμημάτων της προμήθειας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε τμήματος / υποτμήματος. Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε τμήματος / υποτμήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  (άρθρο 59 του Ν.4412/2016).

6. Εγγυήσεις . 1) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα/υποτμήματα/ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/ων - /υποτμήματος/ων – ομάδος/ομάδων  (Προβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).  

2) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται σύμβαση.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:  1.  Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Οι νέες συμβάσεις των καυσίμων και λιπαντικών θα υπογραφούν μετά τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων ( είτε χρονική λήξη είτε οριστική παραλαβή όλων των ποσοτήτων των ειδών ). 2.O προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση των καυσίμων και των λιπαντικών 3.Η τιμή καυσίμων αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμή αναφοράς, εφαρμοζόμενου του ποσοστού έκπτωσης. (Άρθρο 33 του ν.4608/2019). Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης  είναι σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Για  τις τιμές των λιπαντικών και χημικών δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής.

9. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00:00 μ.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

29/06/2020

29/06/2020

13:00:00 μ.μ.

27/07/2020

13:00:00 μ.μ.

31/07/2020

10:00:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  o Δήμος Βόλβης και τα Nομικά Πρόσωπα του.

Συγκεκριμένα για το Δήμο Βόλβης η δαπάνη θα βαρύνει τις με Κ.Α. 10.6411.0002/0005/0006, 10.6643.0001-0006, 15.6641.0002/0003/0004/0006, 20.6641.0001-0006, 30.6641.0001-0006, 35-6641.0001-0006, 35.6644.0001-0006 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου για το έτος 2020 και τις αντίστοιχες για το έτος 2021 για το υπόλοιπο της σύμβασης. Για τους αναθέτοντες φορείς η δαπάνη θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς  για το έτος 2020 και  αντίστοιχους κωδικούς για το έτος 2021 για το υπόλοιπο της σύμβασης: Για τον ΟΚΠΑΠ : Κ.Α. 02.15.6641.02, 02.60.6641.01, 02.60.6643.01, 02.60.6644.02 για τον ΟΠΑΠ : Κ.Α. 02.61.6643, για τη ΔΕΥΑΒ : Κ.Α. 64.00.00.00 και 64.00.00.01  Οι ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα των σχολικών μονάδων του Δήμου ετών 2020-2021 θα βαρύνουν τις δαπάνες για τις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2020 και 2021. (Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ λόγω του ειδικού καθεστώτος, από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ.Α.).

13. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται βάσει του Ν. 4412/2016 και των ειδικώς αναφερόμενων στη διακήρυξη της προμήθειας.

14. Δημοσιεύσεις:

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της  παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  24/06/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED) και έχει Αρ. Προκήρυξης :2020/S 122-298851.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:

Α) ΟΜΑΔΑ Α΄: ΚΑΥΣΙΜΑ:    94117: 3/2020 και Β) ΟΜΑΔΑ Β΄: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ :94118: 3/2020

Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  

στις εφημερίδες:  1. Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) 2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις  29/06/2020.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

15. Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την αρ. 2/2020 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ.  278/2019 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT