•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 11/06/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 8207 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 43.400,00€ (Καθαρή εκτιμώμενη αξία  35.000,00€). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων όσον αφορά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς  και με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική(90%) όσο και για την οικονομική προσφορά (10%).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βόλβης, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ.Κωδ.: 57014

Τηλ.: 23973-30221, 2397026600, Fax: 23970-65600 

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  www.dimosvolvis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με άρθρο 2.1.2 της διακήρυξης.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παροχής της υπηρεσίας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) –EL522

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: K.AΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΞΙΑ-CPV

 

 

 

Κ.Α.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%  (σε €)/ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

CPV (Kωδικός Αριθμός Ειδών  για τις Δημόσιες Συμβάσεις)

02.64.6142.0002   

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» 

(ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Α-Γ)

43.400,00 / 35.000,00

79410000-1, 75112100-5

Αναλυτικά τα παραδοτέα αναγράφονται στην αρ. 20/2020 μελέτη και στη σχετική διακήρυξη.

5. Προσφορές: Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλη την ποσότητα των υπηρεσιών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016) και όχι για μέρος τους. 

6. Χρόνος και διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας

Οι χρόνοι παράδοσης των παραδοτέων που αναφέρονται στο Παράρτημα  Ι  είναι ως εξής:

Παραδοτέα Α Φάσης: 

  • Υλικό πραγματοποιούμενης έρευνας αγοράς για κάθε Υποέργο
  • Εκθέσεις Πεπραγμένων αναφορικά με την ωρίμανση και προετοιμασία των δημόσιων διαγωνισμών κάθε Υποέργου (τουλάχιστον 5).

Παραδοτέα Β Φάσης:

  • Έγγραφες αναφορές για κάθε Υποέργο αναφορικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
  • Διμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της σύμβασής του (5 εκθέσεις / δίμηνο εκάστοτε σύμβασης = 5*3 δίμηνα = 15)

Παραδοτέα Γ Φάσης:

  • Απολογιστικές Εκθέσεις Πεπραγμένων συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού αντικειμένου για κάθε Υποέργο (συνολικά 5).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του έργου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της Πράξης, ήτοι την 31/12/2021 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία λήξης έργου προκύπτει μετά από τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

Οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στα άρθρα 2.2.3 και 2.2.4 έως και 2.2.7  της  διακήρυξης. 
8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 25/06/2020, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 9.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Σταυρό.

 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Κωδ. ΣΑ Ε1191 και ενάριθμο 2019ΣΕ11910068. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.64.6142.0002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της  διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr  και σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. 

14. Τροποποίηση σύμβασης : Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ.  278/2019 Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ