•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 23/04/2020
Aριθμ. Πρωτ.: 5578 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Δημιουργία Κέντρου Προβολής και Ανάδειξης της ιστορίας, της λαογραφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Άνω Σταυρού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme»

 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου  για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Δημιουργία Κέντρου Προβολής και Ανάδειξης της ιστορίας, της λαογραφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Άνω Σταυρού στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου "Μουσεία που συνδέουν πολιτισμούς που συνδέουν τους ανθρώπους" με ακρωνύμιο "CONNECT" στο πλαίσιο του Ε.Π. Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme», συνολικού προϋπολογισμού 98.337,20 € με Φ.Π.Α. 24% (79.304,19 € άνευ ΦΠΑ) .

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά( 80 %-20%) ,η οποία εκτιμάται για την τεχνική προσφορά βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.3.1 της σχετικής διακήρυξης. Ως τελική ημερομηνία της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία λήξης του έργου «CONNECT», ήτοι η 9η Αυγούστου 2020.

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης, Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014 ,Τηλ.: 23973-30221,23973-30220 , Φαξ: 23970 65600

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά από καταβολή της δαπάνης αναπαραγωγής τους.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παροχής της υπηρεσίας: Κωδικός NUTS: 3 (2013) —ΕL522

4. Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Δημιουργία Κέντρου Προβολής και Ανάδειξης της ιστορίας, της λαογραφίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Άνω Σταυρού. Ο Δήμος Βόλβης στο πλαίσιο του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  INTERREG IPA CBC  «Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2014-2020» προτίθεται να δημιουργήσει στην πόλη του Σταυρού το «Κέντρο Προβολής και Ανάδειξης της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Άνω Σταυρού». Η αξιοποίησή του αφορά στα πεδία του πολιτισμού και του τουρισμού με την ανάδειξη του πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Σταυρού, το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρ.74/2019 σχετικής μελέτης είναι 98.337,20 € με Φ.Π.Α. 24% (79.304,19 € άνευ ΦΠΑ) . Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης όπως επίσης και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών δίδονται στην υπ’ αρ. 74/2019 σχετική μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

5. Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για όλη την ποσότητα των υπηρεσιών , δηλ. για όλα τα παραδοτέα.

6. Εγγυήσεις : 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.586,01 ευρώ ( χιλίων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενός λεπτού) . 

 2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

1) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών.

2) Ως τελική ημερομηνία της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία λήξης του έργου «CONNECT», ήτοι η 9η Αυγούστου 2020. Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών Ανάθεσης. Σε περίπτωση παράτασης του έργου θα παρατείνεται και η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, χωρίς επιπλέον τίμημα. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες στο άρθρο 6.2 της σχετικής διακήρυξης.

9. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 15η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

23/04/2020

23/04/2020

13:00:00 μ.μ.

11/05/2020

13:00:00 μ.μ.

15/05/2020

10:00:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών και έχει συναφθεί η από 10/5/2018 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου Museums Connecting Cultures Connecting People» και ακρωνύμιο «CONNECT» στο πλαίσιο του Interreg IPA CBC Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.61.7425.0002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βόλβης.

13. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται βάσει του Ν. 4412/2016 και των ειδικώς αναφερόμενων στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης της προμήθειας.

14. Δημοσιότητα: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 91128 και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις. Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, στις εφημερίδες:  1. Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης),2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία), αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 24/04/2020. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

15.  Κριτήρια επιλογής: Σύμφωνα με την αρ. 74/2019 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
και με τη αρ.  278/2019 Α.Δ.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT