•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του σχολειου της Τ.Κ. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης»

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 11/10/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 21801 

Ο Δήμαρχος Βόλβης

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού  106.640,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (86.000,00€  άνευ ΦΠΑ). Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών προς προμήθεια.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βόλβης

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: ΟΤΑ

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57014

Τηλ.: 23973-30233,23973-30222 ,Fax: 23970 65600

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr

 1. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS: 3 (2013) —ΕL522

 1. Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση δύο μονάδων αιθουσών διδασκαλίας και δύο χώρων υγιεινής (WC) ελαφράς λυόμενης προκατασκευής και η προμήθεια του απαραίτητου βασικού εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας στο περιβάλλοντα χώρο του Σχολείου της Τ.Κ. Αρέθουσας πάνω σε κατάλληλα διαμορφωμένες βάσεις έδρασης, η κατασκευή των οποίων αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.

Η παρούσα σύμβαση έχει εκτιμώμενη αξία 106.640,00 € με Φ.Π.Α. 24% (86.000,00€ καθαρή αξία) και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

1

Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένης μονάδας αίθουσας διδασκαλίας /Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένης μονάδας χώρου υγιεινής W.C.

44211000-2

2

Καρεκλάκια νηπίων/Τραπεζάκια νηπίων

39113300-0

3

Ξύλινα Παγκάκια 4 θέσεων/Συρταριέρες ξύλινες (χαρτοθήκες)  

39173000-5

4

Πίνακες ανάρτησης εργασιών

30192170-3

5

Βιβλιοθήκες/Ντουλάπα - βιβλιοθήκη σταθερή

39122200-5

6

Γραφείο Νηπιαγωγού

39121100-7

7

Καρέκλα Νηπιαγωγού

39111000-3

8

Κουκλοθέατρο/Καβαλέτο ζωγραφικής/Μπακάλικο/Αυτοκίνητο και παρελκόμενα/Κασετίνα διαφόρων σχημάτων-Ξύλινα (Μωσαϊκό)/Παιχνίδι μαθηματικής σκέψης/Παιχνίδι συσχετισμού και εξέλιξης/Αριθμητήριο/Μουσικά όργανα (σετ)/Μαγνητικός πίνακας/Γράμματα-Αριθμοί (σετ) Μαγνητικοί/Πλαστικά τουβλάκια 120τεμ./Παιχνίδι συντονισμού

37513100-8

9

Κρεμάστρες νηπίων 

39136000-4

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αρ. 13/2019 σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

 1. Προσφορές:Οι προσφορές υποβάλλονταιμε βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 13/2019 μελέτη «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Σχολείου της Τ.Κ. Αρέθουσας Δήμου Βόλβης» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
 2. Εγγυήσεις .1) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2, που ανέρχεται στο ποσό των (1.720,00 €)χιλίων επτακοσίων είκοσι  ευρώ .

2) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 1. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Αναλύονται στα άρθρα 4,5 και 6 της σχετικής διακήρυξης.
 2. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 11ηΟκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ   ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ               ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

11/10/2019

11/10/2019

13:00:00 μ.μ.

29/10/2019

13:00:00 μ.μ.

04/11/2019

10:00:00 π.μ.

 

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενομπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
 3. Χρηματοδότηση: Φορέας Υλοποίησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης). Η Χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 με ΣΑΕ 047 και με τίτλο «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του Σχολείου της Τ.Κ. Αρέθουσας Δήμου Βόλβης» με κωδικό έργου 2018ΣΕ04700029 και θα καταλογιστεί στον Κ.Α. 02.60.7135.0001 πίστωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βόλβης και με ποσό 106.640,00 € (με Φ.Π.Α. 24%). 
 4. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται βάσει του Ν. 4412/2016 και των ειδικώς αναφερόμενων στη διακήρυξη της προμήθειας στο άρθρο 3.4.
 5. Δημοσιεύσεις:

Α.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 80606

Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  στις εφημερίδες:  1. Ημερήσια Τοπική (Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης) 2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία). Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Διακηρύξεις και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου στις 11/10/2019.

Β.         Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. (άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

 1. Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την αρ. 13/2019 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

και με τη αρ. 278/2019Α.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT