•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 31/07/2019
Aριθμ. Πρωτ.: 17122 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Βόλβης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Βόλβης», εκτιμώμενης συνολικής αξίας σύμβασης 92.741,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 115.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας: 
  Επωνυμία: Δήμος Βόλβης
  Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.: 570 14, Κωδ. NUTS: EL522
  E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα:  www.dimosvolvis.gr
  Πληροφορίες: Μπίκου Φωτεινή, Γιαλίδου Ανδριανή
  τηλ.: 2397330233, 2397330222, Φαξ: 2397065600
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: 
  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςστον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 83997 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosvolvis.gr.
 1. Κωδικός NUTSκύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: 
  Κωδ. NUTS: EL522 (Σταυρός, Ασπροβάλτα, Ν. Απολλωνία, Προφήτης, Αρέθουσα, Μικρή Βόλβη Θεσ/νίκης).
 1. Κωδικός CPV45214200-2 - Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
  Θα γίνουν εργασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση, επισκευή και αναβάθμιση κτιρίων και αύλειων χώρων στο 1ο ΕΠΑΛ Σταυρού, το ΓΕΛ Σταυρού, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Σταυρού, το 2ο Νηπιαγωγείο Παραλίας Σταυρού, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Σταυρού, το Γυμνάσιο Παραλίας Σταυρού, το Γυμνάσιο – Λύκειο Αγίου Γεωργίου Ασπροβάλτας, το Νηπιαγωγείο Ασπροβάλτας, το Δημοτικό Σχολείο Νέας Απολλωνίας, το Γυμνάσιο Νέας Απολλωνίας, το Δημοτικό Σχολείο Αρέθουσας, το Δημοτικό Σχολείο Μικρής Βόλβης, το Δημοτικό Σχολείο Προφήτη και το Νηπιαγωγείο Προφήτη. 
 1. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
 2. Διάρκεια σύμβασης:Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημέρεςμε έναρξη της προθεσμίας την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
  8.1Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτώνπου δραστηριοποιούνται σεέργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  8.2Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  8.3Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και τωνπαρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. 
  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφήπρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
  8.4. Λόγοι αποκλεισμού:Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.
  8.5. Κριτήρια επιλογής:Σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 1. Διαδικασία ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
 2. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 29/08/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.. 
 4. Φάκελοι προσφορώνΟι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Ηεν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι(6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 04/09/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα10:00 π.μ..
  Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
 7. Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 8. Χρηματοδότηση: Το Έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και χρηματοδοτείταικατά 85.500,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 055με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και κατά 29.500,00€ από ιδίους πόρους του Δήμου Βόλβης με Κ.Α.Ε. 02.60.7331.0001 του έτους 2019Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
 9. Προδικαστικές προσφυγές: Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.
 10. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1.855,00ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης, χρόνου ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδήτουλάχιστον μέχρι 30/03/2020. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δικαιούχο Δήμο Βόλβης. 
 11. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πιο πρόσφατα εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Υπόδειγμα για έργα κάτω των ορίων.
 12. Η δαπάνη δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

και με εντολή του (Α.Δ. 324/2018)

Ο Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής

και Οικονομικής Διαχείρισης

Καρακίτσος Απόστολος


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT