•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 07/12/2018
Aριθμ. Πρωτ.: 22835

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

 Ο Δήμαρχος Βόλβης  

προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτού για την προμήθεια με τίτλο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισμού  209.980,00 € με Φ.Π.Α. 24% (168.338,71 €, άνευ Φ.Π.Α. )

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το κάθε τμήμα - προσφερόμενο είδος βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 59/2018 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βόλβης

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ταχ.Κωδ.: 57014, Ελλάδα , Κωδικός NUTS : EL522

Τηλ.:  23973-30220, 23973-30220

Φαξ: 23970-61888  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες : Μαρία Καραγιάννη / Ευτυχία Κούρτη    

Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης και σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται  και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:

Κωδικός NUTS: EL 522

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Τμήματα – CPV

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Α΄: «ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ», 1τμχ, CPV: 34144710-8 εκτιμώμενης αξίας 82.161,29 πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ Β΄: «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»,1τμχ, CPV:34144000-8, εκτιμώμενης αξίας 87.177,42 πλέον ΦΠΑ 24%

5. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα της προμήθειας.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο (2).

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα Α΄ και Β΄ σε έναν προσφέροντα  υπό την κάτωθι προϋπόθεση: να έχει καταθέσει για το κάθε τμήμα - προσφερόμενο είδος την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία ορίζονται ανά είδος στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αρ. 59/2018 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλβης σε χρόνο παράδοσης οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους:

1) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βόλβης, σε χρόνο παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 59/2018 μελέτη, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βόλβης», της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

2) Ο ποιοτικός έλεγχος των προς προμήθεια ειδών γίνεται με τον/τους ακόλουθο-ους τρόπο-ους: με μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία.

3) Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα, όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους, καθώς και η συμμόρφωσή τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους, οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου είδους, σε τόπο που η Αναθέτουσα Αρχή θα υποδείξει.

4) ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, μετρούμενος από την ημερομηνία της παραλαβής, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος εγγύησης για κάθε υπό προμήθεια είδος, καθορίζεται σε 12 μήνες, τουλάχιστον, από την ημερομηνία παραλαβής τους. Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν, λεπτομερώς, τις καλύψεις που προσφέρει η προσφερόμενη εγγύηση.

9. Παραλαβή προσφορών:

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 7η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &            ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &         ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

07 – 12 – 2018

07 – 12 – 2018

13:00:00 μ.μ.

11 – 01 – 2019

13:00:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00:00 μ.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 17η Ιανουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00 π.μ.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική .Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12.Εγγυήσεις

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς, για 1 ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου-ων τμήματος/ τμημάτων (πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016).

2) Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί της αξίας τής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

13. Χρηματοδότηση:

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ), Κωδ. ΣΑΕ – 055 2017ΣΕ05500010 του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.64.7131.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  του Φορέα Υλοποίησης Δήμου Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης).

14. Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με την αρ. 59/2018 μελέτη και τα άρθρα 2.2.4-2.2.8 της διακήρυξης.

15. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Αναλυτικά πληροφορίες για τις προδικαστικές προσφυγές δίδονται στην παράγραφο 3. Διενέργεια διαδικασίας – Αξιολόγηση προσφορών και συγκεκριμένα στο 3.4  της διακήρυξης.

16. Δημοσιεύσεις:

Α.Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 03/12/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 5/12/2018 με αρ. προκήρυξης 2018/S 234-536169 .

Β.Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 67695  και 67816

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016   στις εφημερίδες: 1. Ημερήσια Τοπική ( Καθημερινή Τοπική Εφημερίδα της Θεσσαλονίκης ), 2. Επτά Ημέρες (Τοπική Εβδομαδιαία).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosvolvis.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση, Διακηρύξεις και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Γ.Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει:   

τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος
Καρακίτσος Απόστολος


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT