•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (PATHWAYS OF ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM) ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "ACCESS2HERITAGE"

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός, 21/11/2018
Aριθμ. Πρωτ.: 21593

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (PATHWAYS OF ACCESSIBLE HERITAGE TOURISM)" ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "ACCESS2HERITAGE" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014 – 2020»

 Ο Δήμαρχος Βόλβης  

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών  με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

"Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways of accessible heritage tourism)" με ακρωνύμιο "Access2Heritage" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»», συνολικού προϋπολογισμού 58.600,00 € (Καθαρή εκτιμώμενη αξία  47.258,06 €). Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Βόλβης, Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Έδρα: Σταυρός Π.Ε. Θεσσαλονίκης,Ταχ.Κωδ.: 57014

Τηλ.: 23973-30221,220,200 ,Telefax: 23970-65600

E-mail: , Ιστοσελίδα: www.dimosvolvis.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση των ενδιαφερομένων έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου , www.dimosvolvis.gr , όπου είναι αναρτημένα τα σχετικά έγγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΗΜΔΗΣ καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα που αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παροχής της υπηρεσίας: Κωδικός NUTS:3 (2013) –EL522

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: CPV Αναλυτικά η περιγραφή των επιμέρους υπηρεσιών και παραδοτέων αναγράφονται στην αρ. 74/2018 μελέτη. CPV: 79411000-8, 79952000-2, 72000000-5, 79415200-8, 73220000-0

5. Προσφορές: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλη την ποσότητα των υπηρεσιών  που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό (άρθρο 59 του Ν. 4412/2016) και όχι για μέρος τους.

6. Χρονοδιάγραμμα παραδοτέων των υπηρεσιών: Παραλαβή και χρονοδιάγραμμα παραδοτέων στο άρθρο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων της αρ.74/2018 μελέτης.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται με την παραγωγή και εμπορία τροφίμων. Οι λόγοι αποκλεισμού από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και τα κριτήρια επιλογής προβλέπονται στο άρθρου 2.2 της  διακήρυξης.
8. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως τις 15/12/2019 . Η Σύμβαση δίνεται να παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σε περίπτωση παράτασης του έργου χωρίς επιπλέον τίμημα. Ο χρόνος Εγγύησης δεν δύναται να είναι μικρότερος της διάρκειας της σύμβασης καθώς και του έργου "Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways of accessible heritage tourism)" με ακρωνύμιο "Access2Heritage" και των όποιων παρατάσεών του. Παραλαβή και χρονοδιάγραμμα παραδοτέων στο άρθρο 8 της συγγραφής υποχρεώσεων της αρ.74/2018 μελέτης.

9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 7/12/2018, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 9.30 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Οικονομική Υπηρεσία .

10. Χρόνος ισχύος προσφορώνΟι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

12. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020». Στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βόλβης έτους 2018 υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0001 και θα γίνει σχετική πρόβλεψη για το υπόλοιπο ποσό των συμβάσεων στον προϋπολογισμό του 2019.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της  διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ , στο site του Δήμου www.dimosvolvis.gr   και  η προκήρυξη σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.

15. Τροποποίηση σύμβασης: Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διευκρινήσεις επί της  Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways of accessibleheritagetourism)" με ακρωνύμιο "Access2Heritage" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»Διευκρινήσεις επί της  Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Μονοπάτια προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς (Pathways of accessibleheritagetourism)" με ακρωνύμιο "Access2Heritage" στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
και με τη αρ. 324/2018 Α.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος
Καρακίτσος Απόστολος


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT