•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη αιγιαλός (Τροχήλατα Αναψυκτήρια) Δήμου Βόλβης 2022

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 23/03/2022

Αρ. Πρωτ. 4571

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Σταυρός Θεσ/νίκης

Τ.Κ.: 57014

T: 2397330231

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/81 «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α/30-3-81)
 2. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)
 3. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
 4. τον Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης I» (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018)
 5. τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 6. τον Ν. 4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 7. την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020)
 8. τον Ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.4.2020)
 9. τον N. 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α’/26.3.2021) άρθρο δέκατο τέταρτο-δέκατο πέμπτο 
 10. την με αρ. 52/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας στο Δήμο Βόλβης (ΑΔΑ: 6ΔΧ8Ω9Ω-ΣΦΔ)
 11. την με αρ. πρωτ. 17176 ΕΞΕ 2022/10.3.2022 Απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης (ΑΔΑ: ΨΧΘΞΗ-ΡΙΟ) 
 12. την με αρ. 3/2022 Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ασπροβάλτας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 
 13. την με αρ. 1/2022 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Βρασνών για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 
 14. την με αρ. 1/2022 Απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Σταυρού για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας 
 15. την με αρ. 23/2022 Απόφαση του Δ.Σ. Βόλβης για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας (ΑΔΑ: 63Φ4Ω9Ω-8Δ6)
 16. την με αρ. 55/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βόλβης, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού-παραλίας για τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες) (ΑΔΑ: 9ΒΞΔΩ9Ω-5Ι4)
 17. τo με αρ. πρωτ. 17668 ΑΠΑ 2022/22.3.2022 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης δημοπρασίας

Προκηρύσσει:

δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

1) Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020), ορίζονται ως εξής: 

 

Κοινότητα

Δραστηριότητα

Αρ. Θέσης

Τοποθεσία

Έκταση σε τ.μ.

Διάρκεια εκμίσθωσης/μίσθωσης

Σταυρός

Τροχήλατο αναψυκτήριο

5

Μηλιές

15

έως 31.12.2022

Σταυρός

Τροχήλατο αναψυκτήριο

6

Μηλιές

15

έως 31.12.2022

Σταυρός

Τροχήλατο αναψυκτήριο

7

Μηλιές

15

έως 31.12.2022

 

2) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 5η Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης.

3) Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας & πλειοδοσία

Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το αντάλλαγμα, που αναφέρεται στο άρθρο 16 Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ήτοι το ποσόν των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά θέση (1.000,00 €/θέση).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ευρώ ανά πενήντα (50,00 €) και μόνο

4) Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιάσει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο συνυπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πλειοδότες και εγγυητές) οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο (και οι δύο).
 2. Άδεια λειτουργίας/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση (ο πλειοδότης). 
 3. Έναρξη δραστηριότητας (έναρξη επιτηδεύματος-με αντίστοιχη ΚΑΔ) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 της ΚΥΑ (ο πλειοδότης).
 4. Φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες) (και οι δύο).
 5. Δημοτική ενημερότητα, καθότι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όλοι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Βόλβης (και οι δύο). 
 6. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (και οι δύο).
 7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία. Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πρότερη εξόφληση του μισθώματος (ο πλειοδότης).

Τα με αριθμό 2,3,4,5 δικαιολογητικά επισυνάπτονται στη σύμβαση παραχώρησης. 

5) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζομένης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. 

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο (ειδικό πληρεξούσιο ή σχετική εξουσιοδότηση, νομίμως και αρμοδίως επικυρωμένη), άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. 

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής, μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης, του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

7) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνον έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, η οποία θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας λόγω έκπτωσης του πλειοδότη, η τιμή εκκίνησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ανταλλάγματος που κατακυρώθηκε στην αρχική δημοπρασία και πάντως όχι μικρότερη του ανταλλάγματος των διατάξεων του άρθρου 16Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4607/2019 ή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019, ο δέ αρχικός υπερθεματιστής, ο/η σύζυγος αυτού και οι συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δεύτερου βαθμού, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι παραπάνω, αποκλείονται από τη δημοπρασία. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο.

8) Διαδικασία και όροι μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους

Η παραχώρηση απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σε τρίτους, απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας, γίνεται με σύμβαση παραχώρησης που συνάπτεται:

α) από το Δήμο και τον υπερ’ ού με προσυπογραφή της από την κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία ή

β) από την κατά τόπο Κτηματική Υπηρεσία και τον υπερ’ ού,

Στη σύμβαση παραχώρησης προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του υπερ’ ού, το είδος της παραχώρησης (απευθείας ή μη), η διάρκεια της σύμβασης, η θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κτλ), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Επίσης, επί της σύμβασης αναγράφονται οι αριθμοί των παραστατικών καταβολής των υπέρ του Δημοσίου και του Δήμου ποσών, που αντιστοιχούν στο καταβληθέν αντάλλαγμα χρήσης, πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 

Μόνον μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης ο υπερ’ ού έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

9) Διαδικασία Σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, που συνάπτεται από Δήμο, κατόπιν δημοπρασίας – Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το αργότερο εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο οικείος Δήμος αποστέλλει εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ) στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση με τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς συνοδευόμενο από υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της ΚΥΑ.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας υποχρεούται να ενημερώσει εντός (7) επτά εργάσιμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας και την παρούσα απόφαση. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης υποδεικνύει στον οικείο Δήμο είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ.) την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος ανταλλάγματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτή να εκδώσει και να του αποστείλει επίσης με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από τον υπερ’ ού υπέρ του Δημοσίου ποσοστού επί του καθορισθέντος ανταλλάγματος, προκειμένου να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και τη συναφθείσα, σε εκτέλεση του Πρακτικού, σύμβαση παραχώρησης με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενα από τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, το υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη ή το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας, το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσού υπέρ του Δημοσίου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και την απόδειξη καταβολής του ποσού, που αντιστοιχεί στο Δήμο.

Στη σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ανάκλησής της, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή και την προσυπογραφή αυτού από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

10) Δικαιολογητικά κατά την υπογραφή της σύμβασης

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία και την ηλεκτρική ενέργεια

Για το λόγο αυτό οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας και οφείλει να προσκομίσει, κατά τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, τα σχετικά παραστατικά (συμβόλαια) που το αποδεικνύουν, το αργότερο μεταξύ του διαστήματος που μεσολαβεί από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας μεταξύ αυτού και του Δήμου και έως την ημέρα προσυπογραφής αυτής από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσ/νίκης και της επιστροφής-αποστολής της στο Δήμο, άλλως δεν θα είναι δυνατή η απόδοση σ’ αυτόν της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας.

11) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Για τις μονοετείς συμβάσεις το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του με την υπογραφή της σύμβασης είτε σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης άμεσα καταβλητέας πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες, αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%.

Τα ως άνω χρονικά περιθώρια ισχύουν και για την καταβολή του οριζόμενου στη σύμβαση παραχώρησης ανταλλάγματος χρήσης στους Δήμους, οι οποίοι και οφείλουν, στην περίπτωση καθυστερήσεων, να ενημερώσουν άμεσα την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, έστω και μιας δόσης, η σύμβαση παραχώρησης παύει να ισχύει και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέτρα προστασίας (άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4607/2019).

12) Διάρκεια παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας

Η παραχώρηση αφορά σε ένα έτος, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά την 31η.12.2022. 

13) Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές.

14) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

15) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για λύση της σύμβασης για τους λόγους που προβλέπονται στο νόμο, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, άνευ απoχρώvτoς λόγου. 

16) Περιορισμοί-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις υπερ’ού

Οι υπερ’ ού, στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της ΚΥΑ, υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς-υποχρεώσεις-απαγορεύσεις:

(α) Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών.

(β) H παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού είναι δυνατή, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

(γ) Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων.

(δ) Για αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του παραχωρούμενου χώρου και εφόσον δεν επηρεάζονται οι στόχοι διατήρησης για το προστατευτέο αντικείμενο. Η παραβίαση των ανωτέρω όρων επιφέρει την ανάκληση της παραχώρησης.

(ε) Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της.

(στ) Δεν παραχωρείται η χρήση του αιγιαλού, για ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπεζοκαθίσματα και τροχήλατες καντίνες, όταν το μήκος ή πλάτος αυτού είναι μικρότερο των πέντε (5) μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του αιγιαλού είναι μικρότερο των εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν σε ισχύ άδειες λειτουργίας επιχείρησης, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει, και μέχρι τη λήξη τους.

(ζ) Οι περιορισμοί των παραγράφων (γ) και (στ) ισχύουν και για τις παραχωρήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.

(η) Όλοι οι όροι και οι περιορισμοί της ΚΥΑ ισχύουν και εφαρμόζονται και στα Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, που έχουν χαρακτηρισθεί τέτοια ή για τα οποία έχει εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 της Κ΄ Συντακτικής Πράξης της 6/14 Φεβρουαρίου 1968 (33 Α΄).

(θ) Οφείλουν να μεριμνούν για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την αισθητική του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς επίσης να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και των διερχομένων στον παραχωρούμενο χώρο.

(ι) Οφείλουν να τηρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ–ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»,

(ια) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 5 (γ) και 5(δ) του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ο υπερ’ ού δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό με ή χωρίς αντάλλαγμα, που να αφορά στην έκταση που του παραχωρήθηκε.

(ιβ) Μετά το τέλος της χρήσης (λήξη της συμβατικής σχέσης) οι κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αφαιρουμένων όλων των ειδών που έχουν τοποθετηθεί κατά τη χρήση.

(ιγ) Σύμβαση παραχώρησης που ο υπερ’ ού συνάπτει με το Δήμο, χωρίς να φέρει την προσυπογραφή της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ, είναι άκυρη και ο υπερ’ ού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το κοινόχρηστο χώρο.

Οι υπερ’ ού υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς της ΚΥΑ και των παραρτημάτων της.

Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, λειτουργία αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου τροχήλατου αναψυκτηρίου, καθώς και τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού και ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους του αιγιαλού, με τη διαδικασία και τους όρους των παρ. 2 και 3 του ν. 2971/2001. Το εμβαδόν κάθε παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εμβαδού του, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αιγιαλού, μη υπολογιζόμενου του χώρου που είναι δυσπρόσιτος και μη αξιοποιήσιμος και με τους περιορισμούς, ως προς το ποσοστό κάλυψης του αιγιαλού, που ορίζονται στην απόφαση παραχώρησης.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεως των όρων της παρούσας καθώς και εν γένει της νομοθεσίας περί αιγιαλού και παραλίας ν. 2971/2001 (Α΄285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ανεξάρτητα από το καθορισθέν αντάλλαγμα, επιβάλλονται και όλα τα μέτρα προστασίας και οι κυρώσεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ.

17) Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020) και στον Ν. 4688/2020 «Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/24.4.2020).

Στους κοινόχρηστους χώρους της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης επιτρέπεται η παραχώρηση της απλής χρήσης, για την τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων αναψυκτηρίων (καντίνες), εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρ. 4(β) του άρθρου 14 της υπ΄ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017 (2161 B΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας και το υπ΄ αριθ. Δ1γ/Γ.Π/37278 & 36879/25-06-2019 έγγραφο του Τμήματος Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας.

Η σύμβαση παραχώρησης γίνεται κατόπιν δημοπρασίας με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Ο μέγιστος χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει το τροχήλατο αναψυκτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ.

Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.) και επίσης τουλάχιστον (100) εκατό μέτρα μεταξύ τους.

Για τις παραχωρήσεις τροχήλατων αναψυκτηρίων δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου, σύμφωνα με την 409/1999 γνωμοδότηση του ΝΣΚ.

Στους παραχωρούμενους χώρους είναι δυνατή η τοποθέτηση αρθρωτού ξύλινου δαπέδου, όπου επιτρέπεται:

- Για παραχώρηση άνευ δημοπρασίας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

- Για παραχώρηση που αφορά καντίνα. Στην περίπτωση αυτή ο μέγιστος χώρος, που μπορεί να καταλαμβάνει η καντίνα με το δάπεδο είναι 15 τ.μ.

- Για παραχώρηση που αφορά χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής, προς εξυπηρέτηση του παραχωρησιούχου. Στην περίπτωση αυτή το μέγιστο εμβαδόν δαπέδου είναι 15 τ.μ.

- Στην περίπτωση εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, επιτρέπεται η χρήση ειδικής σκηνής τύπου κιόσκι (με σταθερή κατασκευή) για τοποθέτηση σωστικών μέσων (ατομικών σωσιβίων κλπ.) επιφανείας 10 τ.μ., εντός του παραχωρούμενου χώρου.

18) Ανάκληση παραχώρησης

Η παραχώρηση υπόκειται πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο:

(α) Για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας αρχαιοτήτων και προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμογής των τοπικών χωρικών σχεδίων και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στον ν. 4546/2018 (101 Α΄), καθώς και για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων, αζημίως για το Δημόσιο.

(β) Αν ο δικαιούχος παραχώρησης, αρχικός ή τελικός, παραβιάζει διατάξεις του νόμου ή όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί με την παρούσα απόφαση ή προβαίνει σε μεταβολή του σκοπού, της χρήσης ή της φύσης του παραχωρηθέντος ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή ανακαλείται υποχρεωτικά η παραχώρηση, αζημίως για το Δημόσιο, με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 27 και 29 και τυχόν υφιστάμενα έργα καταλαμβάνονται από το Δημόσιο.

Η ανάκληση της παραχώρησης συνεπάγεται την καταβολή του συνόλου του ανταλλάγματος χρήσης υπέρ του Δημοσίου μέχρι τη λήξη της συναφθείσας σύμβασης παραχώρησης και επιτρέπεται η παραχώρηση των χώρων σε τρίτους για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη της παρούσας αποκλειστικά από την Κτηματική Υπηρεσία.

19) Λοιπές υποχρεώσεις

Οι μισθωτές οφείλουν να συμμορφώνονται με το Παράρτημα I, ΙΙ της ΚΥΑ και ιδιαίτερα με το Παράρτημα 4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ –ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ» της ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/ΥΠΟΙΚ 15.5.2020 (ΦΕΚ 1864/Β/15.5.2020), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

20) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας και αναρτάται στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων Ασπροβάλτας, Βρασνών και Σταυρού, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης www.dimosvolvis.gr

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Τμήματος Εσόδων, Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2397330231 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ