•       •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκποίηση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων και Μεταφορά τους σε Εγκεκριμένο Σύστημα Συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 17/11/2021

Αρ. Πρωτ. 19339

 

Ταχ. Δ/ση: Σταυρός Θεσ/νίκης

Τ.Κ.: 57014

T: 2397330231

fax. 2397065600

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων"
 2. Την οδηγία 2000/53/ΕΚ (18.9.2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις
 3. Τον Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
 4. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β’/2004) για τη σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
 5. Απ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. οικ. 105136 (ΦΕΚ 907/Β/2004) για τη σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
 6. Το Π.Δ. 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
 7. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», άρθρο 199
 8. Τον Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 1 εδ. 10, η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα
 9. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – ‘Πρόγραμμα Καλλικράτης’»
 10. Τον Ν. 4257/2014 «Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ» (άρθρ. 64)
 11. Την υπ’ αρ. 62/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Τ8ΗΩ9Ω-ΟΜ3)
 12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 18986/11.11.2021 Έκθεση Εκτίμησης της αρμόδιας Επιτροπής
 13. Την υπ’ αρ. 432/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6Κ39Ω9Ω-997)

 

Προκηρύσσει

Δημοπρασία φανερή, προφορική και πλειοδοτική για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων που είναι στο Τέλος του Κύκλου Ζωής, που θα περισυλλέγονται από νομίμως λειτουργούσα εταιρία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε., από σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ, για την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωσή τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004 και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 1ο –Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, κάθε όχημα που εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους για μεγάλα χρονικά διαστήματα (άρθρο 2, παρ. 2), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένο. Ένα εγκαταλελειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του Π.Δ. 116/2004 (άρθρο 9 παρ. 1), είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και αποτελεί στερεό απόβλητο (κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο α, ΚΥΑ 69728/824/1996, σε συνδυασμό με την παρ. 4, αρ. 2 Ν. 2939/2001). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το εγκαταλελειμμένο όχημα, που χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, εφόσον δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κυριότητα του οικείου Δήμου και περισυλλέγεται, προκειμένου να ανακυκλωθεί και για το λόγο αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής από την Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος), με σκοπό την οριστική διαγραφή του και αποταξινόμηση.

Άρθρο 2ο –Αντικείμενο της δημοπρασίας

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στην παρούσα δημοπρασία και θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανό ή φορτηγό) και προσωπικό εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ., εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης και εν συνεχεία θα τα οδηγεί σε περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση και ανακύκλωση και για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/2004 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση αποβλήτων. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο Βόλβης και η εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3ο – Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλβης, στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, όπου στεγάζεται η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, Δ/νση: Σταυρός, την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με 11:30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

Άρθρο 4ο – Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται:

 1. Εγκαταλειμμένα οχήματα (O.T.K.Z. EIX): 150 € / όχημα
 2. Εγκαταλειμμένα οχήματα (O.T.K.Z. τρέϊλερ): 50 € / όχημα

Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.

Προσφορές υποβάλλονται ταυτόχρονα και ενιαία και για τις δύο κατηγορίες εκποιούμενων πραγμάτων και δεν θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού επιμέρους προσφορές.

Η εκάστη πλειοδοτούσα προσφορά θα πρέπει να διαφέρει από την προηγούμενη κατά τουλάχιστον #πέντε (5,00) €# και θα αφορά έστω σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες.

Άρθρο 5ο – Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο – Όροι και Υποχρεώσεις

6.1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» ή «οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής», σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης.

6.2. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1-3 του Π.Δ. 116/2004, ούτως ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως «εγκαταλειμμένα οχήματα» να περιέρχονται στην κατοχή του Δήμου, ως οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

6.3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει εις διπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχημάτων).

6.4. Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, τρέϊλερ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), μοντέλο, χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού ή φορτηγού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας.

6.5. Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια. η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/2004 Βεβαίωση Παραλαβής οχήματος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται απαραιτήτως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εντός αποκλειστικού χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση του οχήματος.

6.6. Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της οχήματα που υποδεικνύει ο Δήμος ως ΟΤΚΖ, ανεξαρτήτως αριθμού. Η συλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διενεργείται με δικά της μέσα (με γερανό ή φορτηγό) και χωρίς μεταφόρτωση, από χώρο προσωρινής εναπόθεσης οχημάτων του Δήμου.

6.7. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει ο Δήμος έναντι του ιδιοκτήτου του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει στο όχημα κατά την αποκομιδή – μεταφορά και εκφόρτωση (ενδεικτικώς αναφερομένων των παρακάτω: ατύχημα, υλικές ζημιές σε παρακείμενα οχήματα, τραυματισμός ή θανάτωση προσώπου κλπ.), ούτε και για τυχόν ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτων του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της αναδόχου εταιρείας.

6.8. Η συλλογή, η μεταφορά και η φύλαξη των ΟΤΚΖ (που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου) θα πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα που διαθέτει για το σκοπό αυτό ο έτερος των συμβαλλομένων και με δικές του δαπάνες. Η δαπάνη αποκομιδής, μεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

6.9. Η εταιρεία υποχρεούται να διαχειρίζεται τα ΟΤΚΖ από τη στιγμή της συλλογής ή/και παραλαβής τους από το Δήμο και, μετά την παρέλευση των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών (τα φυλάσσει σε δικό της ασφαλή χώρο για διάστημα τουλάχιστον δέκα – 10 – ημερών) να εκδώσει το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό Καταστροφής του Οχήματος, για λογαριασμό του Δήμου, από την Ε.Δ.Ο.Ε. και ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από την εταιρεία στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

6.10. Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την ειδοποίηση του Δήμου (έγγραφη ή τηλεφωνική), με τη χρήση ενός (1) γερανού ή φορτηγού (ΦΙΧ μεταφοράς οχημάτων) της αναδόχου εταιρείας. Η περισυλλογή μπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο μέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι οι απεργίες, οι θεομηνίες, οι φυσικές καταστροφές κ.ά., υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την προγραμματισμένη περισυλλογή.

6.11. Εάν κατά τη διάρκεια της φύλαξης, είτε σε χώρο της αναδόχου εταιρείας είτε εναλλακτικά σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής του Δήμου, το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης που ανέρχεται στο ποσό των:

 1. Εγκαταλειμμένα οχήματα (EIX): 70 € στο Δήμο και 70 € στην εταιρία.
 2. Εγκαταλειμμένα οχήματα (τρέϊλερ): 20 € στο Δήμο και 20 € στην εταιρία.

Μετά την παρέλευση του νόμιμου χρονικού διαστήματος, τα οχήματα προωθούνται για τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

6.12. Η εξόφληση του τιμήματος της εκποίησης των υλικών θα γίνεται από την ανάδοχο εταιρεία στο Ταμείο του Δήμου, εντός των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερών του κάθε μήνα, με βάση τον αριθμό των οχημάτων που απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες τους. Για την πώληση των οχημάτων θα κόβεται παραστατικό από το Δήμο. Για τα οχήματα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου αντίγραφο της δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών του επομένου μήνα της παραλαβής.

6.13. Η ανάδοχος εταιρεία Ανακύκλωσης Οχημάτων θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 116/2004, είτε θα επαναχρησιμοποιούνται είτε θα ανακυκλώνονται / ανακτώνται από εξουσιοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

6.14. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της διοικητικής του περιφέρειας και να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς, παράδοσης και επεξεργασίας των Ο.Τ.Κ.Ζ. σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνεργάζεται ή θα συνεργαστεί στο μέλλον με την Ε.Δ.Ο.Ε. και πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του Π.Δ. 116/2004.

Άρθρο 7ο – Χρονική διάρκεια της Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την υπογραφή της.

Άρθρο 8ο – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσημα μέλη του δικτύου της Ε.Δ.Ο.Ε. και μπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και ακώλυτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 9ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, σε κλειστό φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. και Πιστοποίηση ISO 9001 και 14001.

2. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων  σε ισχύ ή εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β), όπως ισχύει ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό και νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/2004) ή εχούσης την ανωτέρω εγγραφή στο ΗΜΑ.

5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο να αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως (για τους οργανισμούς και επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες και καταχωρημένες στο ΗΜΑ).

6. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ για τουλάχιστον ένα Γερανό ή Φορτηγό ΙΧ, του οποίου η άδεια κυκλοφορίας να αναγράφει ότι επιτρέπεται η μεταφορά αυτοκινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιεί η εταιρεία  (ή η συμβεβλημένη με αυτήν, εφόσον η ίδια δεν διαθέτει άδεια συλλογής στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων) για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα προσκομιστούν υποχρεωτικώς στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανανεωθέντων ασφαλιστήριων συμβολαίων).

7. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου να αναγράφει ότι:

-έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

-δεν υπήρξε ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

-δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών, που του ζητούνται με την παρούσα.

- δεν έχει αποκλειστεί κατά το παρελθόν από παρόμοιους διαγωνισμούς Ο.Τ.Α.

8. Υπεύθυνη Δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για αποδοχή ορισμού του ως αξιόχρεου εγγυητή, με τα πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του.

9. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός της, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο εκπρόσωπο βάσει καταστατικού, αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο, ή από όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

10. Για ανώνυμες εταιρίες, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου της υπογραφής (στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτήν (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες-ετερόρρυθμες εταιρείες-εταιρείες περιορισμένης ευθύνης εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο).

11. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του (φορολογική ενημερότητα).

12. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του (ασφαλιστική ενημερότητα).

13. Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο (δημοτική ενημερότητα).

14. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς

Α) Εγκαταλειμμένα οχήματα (O.T.K.Z. EIX): 150 € / όχημα

Μερική αξία (επί ενδεικτικού αριθμού 10 οχημάτων)………… 1.500,00 €

Β) Εγκαταλειμμένα οχήματα (O.T.K.Z. τρέϊλερ): 50 € / όχημα

Μερική αξία (επί ενδεικτικού αριθμού 1 οχήματος)…………     50,00 €

ΕΚΤΙΜΗΤΕΑ ΑΞΙΑ :                                                                          1.550,00 €,

 η οποία καθορίζεται σε # 1.550,00 Χ 10% = # 155,00 € #.

Κανείς δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία εάν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του σε αυτή, ως εγγύηση, στην Επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και θα επιστραφεί στους αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και κατά την ταυτόχρονη υπογραφή της Σύμβασης, να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με άλλη, καλής εκτέλεσης, με ισχύ αόριστη και πάντως πέραν της 5ετίας, ποσού 10% επί της τελικής τιμής της δημοπρασίας και που να καλύπτει και τα πέντε (5) συμβατικά έτη, άλλως ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σ’ αυτήν.

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είτε πρωτότυπα είτε φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρ. 11 του Ν. 2690/99 και οι ζητούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη ή θεωρημένη ή εκδοθείσα κατά τις διατάξεις του νόμου.

Εφόσον οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης, ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός από την περίπτωση των Α.Ε., όπου οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Δ.Σ. αυτής).

Άρθρο 10ο – Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας

1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την Επιτροπή Δημοπρασιών. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και μετά την οριζόμενη στη διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το αντίστοιχο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

2. Η Επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε φάκελο, στο εξώφυλλο του οποίου θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα του συμμετέχοντος/επωνυμία εταιρίας και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους, κατά σειρά προσέλευσης.

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών. Η τυχόν απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Ακολούθως, δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές μόνον από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δέ αυτήν μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

5. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του.

6. Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών.

7. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ’ ονόματί του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Άρθρο 11ο – Ενστάσεις

Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και μόνον από εκείνους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία.

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα το διαγωνισμό Επιτροπή.

Άρθρο 12ο –Ανακοίνωση κατακύρωσης – υπογραφή σύμβασης

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Δήμου περί κατακύρωσης ή έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει, μετά του εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου. Από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα.

Άρθρο 13ο – Έκπτωση πλειοδότη

Ο τελευταίος πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

- δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία.

- αρνηθεί να υπογράψει τη σύμβαση.

Άρθρο 14ο – Εξόφληση τιμήματος εκποίησης

Ο πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει, χωρίς καμία περαιτέρω όχληση από το Δήμο, το συμφωνημένο και αναγραφόμενο στη σύμβαση ποσό για κάθε παραδοτέο ΟΤΚΖ, από την υπογραφή της συμβάσεως, εντός των δεκαπέντε (15) πρώτων ημερών κάθε μήνα, με βάση τον αριθμό των οχημάτων που απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, εξαιρουμένων των οχημάτων που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες. Αυτό αποδεικνύεται από την εταιρία με αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήματος από τον ιδιοκτήτη, που η εταιρία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής των οφειλομένων, ήτοι:

1. Άνευ προειδοποιήσεως καθυστέρηση, πέραν του εικοσαημέρου, της καταβολής των οφειλομένων, 2. Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής των οφειλομένων, 3. Διαφωνία σχετικά με το ύψους του οφειλομένου ποσού ανά μήνα, με αποτέλεσμα την μη καταβολή των οφειλομένων, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, από την ημέρα της επιδόσεως σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, χωρίς αυτός να δικαιούται καμίας μορφής αποζημίωση ή τυχόν να δύναται να άρει οποιαδήποτε αξίωση κατά του Δήμου. Μετά την κήρυξη του πλειοδότη εκπτώτου, η κατατεθειμένη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου, ως ποινική ρήτρα.

Άρθρο 15ο – Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης, ήτοι: 1. Εάν ουδείς εμφανισθεί, 2. Εάν ουδείς από τους εμφανισθέντες καταθέσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε κανείς να μην περάσει στο δεύτερο στάδιο της δημοπρασίας, ήτοι στην πλειοδοτική διαδικασία.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά ή τη σύμβαση και επίσης όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται, με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 16οΈξοδα & Δαπάνες – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Ο πλειοδότης βαρύνεται με κάθε τυχόν δικαστική ή άλλη δαπάνη που θα προκύψει από την έκπτωσή του ή τη διεξαγωγή δίκης ή την αναγκαστική εκτέλεση, σε σχέση με την παρούσα διακήρυξη. Τα καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστήρια είναι αρμόδια να δικάσουν οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ του Δήμου Βόλβης και πλειοδότη, σχετικά με τη διενέργεια της δημοπρασίας και την κατάρτιση της σύμβασης. Το ελληνικό δίκαιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στην παρούσα διακήρυξη και την υπογραφομένη σύμβαση.

Άρθρο 17ο – Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη διενέργεια αυτής, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού δημοτικού καταστήματος, καθώς και των περιφερειακών ανά Δ.Ε. δημοτικών καταστημάτων. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο αυτής θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης, www.dimosvolvis.gr.

Άρθρο 18ο –Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Σταυρός, τηλ. 2397330231. Αντίγραφο της διακήρυξης μπορεί να εκτυπώσει κάθε ενδιαφερόμενος από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης: www.dimosvolvis.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ