•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση τμημάτων ακινήτων για επέκταση σταβλικής εγκατάστασης στο Σχολάρι

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 02/08/2021

Αρ. Πρωτ. 12975

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Σταυρός Θεσ/νίκης

Τ.Κ.: 57014

T: 2397330231

fax. 2397065600

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 192 Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 196 Ν. 4555/2018 και ισχύει
 4. Την με αρ. 3/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Σχολαρίου
 5. Την με αρ. 27/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης, για την εκμίσθωση τμημάτων δημοτικών ακινήτων (ΑΔΑ: 6ΕΙΟΩ9Ω-ΠΙΟ)
 6. Την με αρ. 268/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης, για τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης (ΑΔΑ: ΨΔΔΘΩ9Ω-ΥΙ3)

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων ακινήτων, ιδιοκτησίας του Δήμου Βόλβης, τα οποία θα εκμισθωθούν αποκλειστικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την σ’ αυτά επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων, ως εξής:

Στην Κοινότητα Σχολαρίου Δ.Ε. Εγνατίας:

 1. Τμήμα 1.043,25 τ.μ. εκ του με αριθμό 4 τεμαχίου, αγροκτήματος Δαφνούντας – Σχολαρίου
 2. Τμήμα 856,20 τ.μ. εκ του με αριθμό 8 τεμαχίου, αγροκτήματος Δαφνούντας – Σχολαρίου
 3. Τμήμα 1.750 τ.μ. εκ του με αριθμό 10 τεμαχίου, αγροκτήματος Δαφνούντας – Σχολαρίου και
 4. Τμήμα 10.000 τ.μ. εκ του με αριθμό 20 τεμαχίου, αγροκτήματος Δαφνούντας - Σχολαρίου, ως αυτά οριοθετούνται σε υπάρχον στο φάκελο της υπόθεσης τοπογραφικό διάγραμμα, σε ΕΓΣΑ ΄87

Η εκμίσθωση του τμήματος του με αριθμό 20 τεμαχίου θα συντελεστεί υπό την προϋπόθεση και ρητό όρο ότι στην ανατολική πλευρά του θα υφίσταται – διασφαλίζεται δρόμος, πλάτους 10 μέτρων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υπολοίπων αγροτών – κτηνοτρόφων της περιοχής, αλλά και την απρόσκοπτη διέλευση των αγροτικών μηχανημάτων.

Τα ανωτέρων τμήματα τεμαχίων θα εκμισθωθούν ως ενιαίο τεμάχιο – μίσθιο.

Άρθρο 1

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διεξαχθεί στο χώρο του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλβης, την 16η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 08:30 π.μ. έως 08:45 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Άρθρο 2

Τα προς εκμίσθωση, ως άνω, τμήματα ακινήτων βρίσκονται στην Κοινότητα Σχολαρίου, είναι έκτασης ως αναφέρεται στην εισαγωγή της διακήρυξης, σε θέση, όρια και υπό στοιχεία, όπως αυτά εμφαίνονται στο υφιστάμενο στο φάκελο της υπόθεσης τοπογραφικό διάγραμμα και θα εκμισθωθούν αποκλειστικά, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη σ’ αυτά επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Το δικαίωμα χρήσης των ακινήτων δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον μισθωτή.

Άρθρο 3

Η τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και θα αρχίσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 5

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τον τρόπο και στο χρόνο που προαναφέρθηκε. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζομένης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, μόνον σε ΕΥΡΩ (€) και ανά ευρώ και μόνο.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δέ αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για αποκλεισμό ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους από την οικεία διακήρυξη προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι’ αυτές, με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό.

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 6

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν οι κτηνοτρόφοι δημότες του Δήμου Βόλβης, κάτοικοι της Κοινότητας, όπου κείτεται το ακίνητο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι κάτοικοι της αντίστοιχης Κοινότητας, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι δημότες του Δήμου Βόλβης, κάτοικοι οποιασδήποτε Κοινότητας του Δήμου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι δημότες του Δήμου Βόλβης, τότε η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη και επαναλαμβάνεται σε νέα ημερομηνία.

Σημειώνεται πως οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία δεν πρέπει να έχουν στην κατοχή τους άλλη μισθωμένη έκταση για επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων (απαιτείται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης), ή να είναι ιδιοκτήτες κατάλληλης προς τούτο έκτασης.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όσοι οφείλουν στο Δήμο Βόλβης και στα νομικά του πρόσωπα και οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, προκειμένου να γίνει δεκτός σε αυτή, πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας και έως ώρα 08:20 π.μ., τα κάτωθι δικαιολογητικά, όλα επί ποινή αποκλεισμού: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν, που επιθυμεί να λάβει  μέρος στη δημοπρασία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζομένου επί του συνόλου της εννεαετούς (9) μισθώσεως, ήτοι, ενιαία για τα τέσσερα (4) ακίνητα, ποσού 122,85 €. Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη αόριστης διάρκειας, ποσού ίσου με τα 1/10 επί του ετησίου μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία, υπολογιζομένου επί του συνόλου της εννεαετούς (9) μισθώσεως, που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και του συμφωνητικού μισθώσεως που θα υπογραφεί.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Βόλβης
 3. Βεβαίωση εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου Βόλβης
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 6. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης ότι δεν έχει οφειλές στο Δήμο Βόλβης (Δημοτική ενημερότητα), τόσο ο ίδιος, όσο και ο/η σύζυγός του
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου οικονομικού έτους
 8. Έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του πλειοδότη στο Μητρώο Κτηνοτρόφων  
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι έλαβε γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει στην κατοχή του μέχρι σήμερα ιδιωτική, δημόσια ή δημοτική έκταση, κατάλληλη για επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων
 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν οφείλει σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Βόλβης και ότι δεν μετέχει σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, η οποία οφείλει στο Δήμο   
 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε κλάδου
 13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο κώλυμα συμμετοχής στη δημοπρασία, με βάση τα αναφερόμενα παραπάνω (σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο).

Τα ως άνω δικαιολογητικά, με αρ.  5, 6, 9, 11 και 13, οφείλουν να υποβάλλουν και οι εγγυητές των ενδιαφερομένων.

Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος, καθώς και τα τέκνα αυτών, που δεν υποβάλλουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Η έλλειψη ενός ή περισσοτέρων εκ των παραπάνω δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία της συμμετοχής στη δημοπρασία.

Η ευθύνη για τη συγκέντρωση και την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ενδιαφερόμενο.

Κατά τρόπο βέβαιο, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής όσοι οφείλουν μισθώματα προηγουμένων ετών από εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, καθώς και όσοι έχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Βόλβης, τα νομικά του πρόσωπα, τις επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς του Δήμου.

Ο κάθε συμμετέχων στη δημοπρασία υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, άνευ του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 7

Οι φάκελοι δικαιολογητικών θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, μέχρι τις 08.20΄ π.μ. της ημέρας της δημοπρασίας στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών. Στη διαδικασία μπορούν να προσέλθουν όλοι οι νόμιμοι (δια συμβολαιογραφικού εγγράφου ή πρωτότυπης και κατά νόμο θεωρημένης εξουσιοδότησης) εκπρόσωποι των συμμετεχόντων. Αν κάποιος δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, αυτό θα του ανακοινωθεί πριν την έναρξη της διαδικασίας των προφορικών προσφορών.

Άρθρο 8

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετ’ αυτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ως εγγυητές δεν γίνονται δεκτοί ο σύζυγος ή η σύζυγος, καθώς και τα τέκνα αυτών, που δεν υποβάλλουν ανεξάρτητη φορολογική δήλωση.

Άρθρο 9

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά, που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 10

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο και πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.  Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού.

Άρθρο 11

Η σύμβαση μίσθωσης θα καταρτιστεί οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Αποκλείεται κάθε αξίωση του τελευταίου πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μή έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή, ή λόγω καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης απαγορεύεται και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.  

Άρθρο 12

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και οπωσδήποτε αφότου εγκριθεί το πρακτικό δημοπρασίας από τις αρμόδιες αρχές, να προσέλθει, μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δέ αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά.

Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, το πρόσωπο που θα πλειοδοτήσει υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο Βόλβης γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν, αόριστης διάρκειας, που θα εγγυάται την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Το ύψος του/της ως άνω θα είναι ίσο με το 1/10 του μισθώματος που επετεύχθη κατά τη δημοπρασία, υπολογιζομένου επί του συνόλου της εννεαετούς (9) μισθώσεως.

Άρθρο 13

Τον πλειοδότη και τελικό μισθωτή του μισθίου επιβαρύνουν τα τυχόν έξοδα δημοσιεύσεως της διακηρύξεως, καθώς και τα τέλη της συμβάσεως (νόμιμες κρατήσεις, τέλη χαρτοσήμου 3,6% κλπ.). Άλλως, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Σε περίπτωση άρνησής του, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς κατά την επαναληπτική δημοπρασία ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, το οποίο δύναται να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 14

Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται. μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 Ν. 4555/2018 και ισχύει, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί, όταν:

 • το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω ασυμφόρου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας,
 • μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά,
 • μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται, με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται, όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.

Άρθρο 15

Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που συμμετέχουν στη δημοπρασία – πλην του τελευταίου πλειοδότη – αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, ποσού ίσου με το 1/10 του ετησίου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, υπολογιζομένου επί του συνόλου της εννεαετούς (9) μισθώσεως, αόριστης διάρκειας, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζομένης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος, καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Άρθρο 16

Απαγορεύεται στον μισθωτή να κάνει χρήση των μισθίων πριν την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού ή/και για άλλο σκοπό πλήν εκείνου για τον οποίο αυτά είναι προορισμένα, δηλαδή για την σε αυτά επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων. Χρήση των μισθίων για άλλο σκοπό συνεπάγεται τη δίχως αποζημίωση καταγγελία της μίσθωσης και η έκταση επιστρέφει αυτοδίκαια στο Δήμο, δίχως άλλη απαίτηση του μισθωτή. Στη συνέχεια, ο Δήμος δύναται να προβεί σε αναπλειστηριασμό σε βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δύο για την τυχόν διαφορά του μισθώματος της νέας δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά μόνον οι εκτάσεις που εκμισθώνονται και απαγορεύεται αυστηρά και ρητά οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση από τις θέσεις αυτές (ως αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα).

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε εργασία που θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στους ιδιοκτήτες τυχόν γειτονικών αγροτεμαχίων ή των άλλων αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής ή και του ιδίου του οικισμού.

Για δέ το με αριθμό 20 τεμάχιο, η εκμίσθωση τμήματός του συντελείται υπό την προϋπόθεση και ρητό όρο ότι στην ανατολική πλευρά του θα υφίσταται – διασφαλίζεται δρόμος, πλάτους 10 μέτρων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υπολοίπων αγροτών – κτηνοτρόφων της περιοχής, αλλά και την απρόσκοπτη διέλευση των αγροτικών μηχανημάτων.

Άρθρο 17

Ο μισθωτής επιβάλλεται να κάνει χρήση του μισθίου βάσει και των αναφερομένων στη Συνθήκη Ramsar ή/και στο δίκτυο Natura.

Άρθρο 18

Το μίσθωμα, μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο, θα καταβάλλεται προκαταβολικά ετησίως, με βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ή υπηρεσιακό βεβαιωτικό σημείωμα, του πρώτου μισθωτικού έτους καταβαλλομένου κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, μετά το πρώτο έτος, σε ποσοστό 5% επί του δημιουργηθέντος προηγούμενου μισθώματος.

Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτή και διενέργεια αναπλειστηριασμού, ως ο νόμος ορίζει. Ο μισθωτής οφείλει, σε περίπτωση μη καταβολής του μισθώματος, μετά των τυχόν προσαυξήσεων, πέραν των τριών (3) μηνών από τη βεβαίωση και απαίτησή του, να αποξηλώσει τις εγκαταστάσεις, με ευθύνη και χρέωσή του. Σε μη συμμόρφωσή του, ο Δήμος οφείλει να πράξει τούτο, με χρέωση των εξόδων αποξήλωσης στον μισθωτή και τα υλικά παραμένουν στο Δήμο.

Άρθρο 19

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.  Εξ’ άλλου ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος, για βλάβη από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, που τυχόν επέλθει μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 20

Αν ο μισθωτής καθυστερήσει να καταβάλει το μίσθωμα ή παραβεί  ολικά ή μερικά οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, τούτο θα συνεπάγεται:

α. τη λύση της σύμβασης και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα από τη σύμβαση και την αποβολή του από τα μίσθια, κατά την νόμιμη διαδικασία,

β. την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Βόλβης, ως εύλογης και ρητά συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα μίσθια επανέρχονται στην κατοχή του Δήμου, με τα σε αυτά υπάρχοντα.

Άρθρο 21

Ο Δήμος Βόλβης έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση σε περίπτωση:

α) που ο μισθωτής δεν έχει προβεί, εντός της οριζομένης προθεσμίας, στη λήψη των απαραιτήτων αδειοδοτήσεων για την επέκταση της εγκατάστασης,  

β) που ο μισθωτής δεν καταβάλλει εγκαίρως και εμπροθέσμως, πόσο μάλλον κατ΄ εξακολούθηση, το αναλογούν μίσθωμα,

γ) που ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται σε οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης

δ) που ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί το χώρο για το σκοπό, για τον οποίο τον μίσθωσε,

ε) που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσει το μίσθιο, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης,

στ) που βλάπτεται το δημόσιο συμφέρον, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στον μισθωτή.

Άρθρο 22

Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος για οποιονδήποτε λόγο, από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφ’ εξής.

Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση των μισθίων, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. Αν αποχωρήσει από τα μίσθια πριν τη λήξη της εκμίσθωσης, οφείλει να καταβάλει το τίμημα που αναλογεί σε όλα τα μισθωτικά έτη.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου μίσθωσης, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Η μίσθωση, από πλευράς του μισθωτή, μπορεί να λυθεί μόνο κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δημοτικό Συμβούλιο και λήψης θετικής αποφάσεως, υπό όρους.

Άρθρο 23

Ο μισθωτής έχει ακέραιη την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες, που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε, είτε από τον ίδιο, είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναγόμενη στη σφαίρα της αντικειμενικής του ευθύνης.

Άρθρο 24

Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει αμέσως τα μίσθια,  με πρωτόκολλο παραδόσεως, ελεύθερα και σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν, θα αποβάλλεται βιαίως από τα ακίνητα και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δήμο Βόλβης, ως πρόστιμο, ποσό ίσο με το διπλάσιο του ετησίου μισθώματος, για κάθε ημέρα παραμονής του στα μίσθια, από την ημέρα της λήξης της σύμβασης.

Άρθρο 25

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή θανάτου του μισθωτή, δύναται, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η μίσθωση να συνεχιστεί από το διάδοχο της εκμετάλλευσης και μόνο όταν αυτός έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με τον μισθωτή (σύζυγος, τέκνα), οι οποίοι και υπεισέρχονται από κοινού στη μισθωτική σχέση. Τα ανωτέρω πρόσωπα, εντός δύο (2) μηνών από το θάνατο του μισθωτή, υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τη βούλησή τους για τη συνέχιση της μισθώσεως, προσκομίζοντας πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών. Παράλειψη της δήλωσης αυτής, λογίζεται ως αρνητική δήλωση, με συνέπεια τον αποκλεισμό από τη μισθωτική σχέση.

Άρθρο 26

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση, υπεκμίσθωση, καθώς και υπομίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου.

Άρθρο 27

Ο μισθωτής ουδεμία αξίωση μπορεί να εγείρει κατά του Δήμου για οποιαδήποτε αιτία, ειδικότερα δέ για κάθε διαφορά ως προς την οριζόμενη έκταση του μισθίου, το περισσότερο ή λιγότερο της οποίας θα μείνει προς όφελος ή προς ζημία του και της οποίας, από τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, αποδεικνύεται ότι έχει λάβει γνώση.

Άρθρο 28

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή των μισθίων, τις υπέρ αυτών δουλείες, τα όρια αυτών, να προστατεύει αυτά από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται και γενικά να διατηρεί τα μίσθια σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Επίσης, υποχρεούται να προστατεύει τα στην περιοχή υπάρχοντα έργα και τους αγροτικούς δρόμους που περιβάλλουν τα μίσθια, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, ευθύνεται επίσης σε αποζημίωση. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

Σ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών των μισθίων. Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη, μεταρρύθμιση ή κάθε αναγκαία επωφελής δαπάνη που τυχόν γίνει στα μίσθια, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, για την αξιοποίηση ή προστασία τους, τελείται κατόπιν αδείας των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, βαρύνει τον μισθωτή και παραμένει προς όφελος των μισθίων, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση αποζημίωσης του μισθωτή.

Απαγορεύεται αυστηρά η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από τις εκμισθούμενες εκτάσεις και η τοποθέτηση σε αυτές μηχανημάτων ή αντικειμένων, κυρίως εύφλεκτων υλικών, που μπορεί να βλάψουν τα ακίνητα, τρίτους ή να ρυπάνουν σοβαρά το περιβάλλον.

Άρθρο 29

Μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο μισθωτής θα πρέπει να συγκεντρώσει και προσκομίσει στο Δήμο τις θετικές γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών δύναται να παρασχεθεί παράταση για ένα (1) ακόμη έτος. Μόνον εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωμοδοτήσουν θετικά, συνεχίζεται η μίσθωση/σύμβαση, άλλως αυτή αίρεται αυτοδικαίως και διενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως προβλέπεται.

(Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι απαιτούμενες θετικές γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να ληφθούν από: 1. Την Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας, 2. Τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 3. Την Πολεοδομία, 4. Την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 5. Την Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 6. Το Δασαρχείο, 7. Τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, 8. Τη Δ/νση Πολιτικής Γής, 9. Τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Δημόσιας Υγείας, 10. Το Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης).

Επίσης, εντός του ιδίου διαστήματος θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο και την προβλεπόμενη περιβαλλοντική έκθεση/απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία της αρχικής μονάδος και των επεκτάσεων και την άδεια λειτουργίας της συνολικής εγκατάστασης. 

Οι εργασίες ανέγερσης των επεκτάσεων και η έκδοση άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, για τις οποίες εκμισθώθηκε η έκταση, θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από τη σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου, ως ανωτέρω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο λόγω επίκλησης και αποδοχής αντικειμενικών δυσκολιών, θα δύναται να δοθεί παράταση για ένα (1) ακόμη έτος.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποκτήσει τις απαιτούμενες άδειες, ο εκμισθωτής (Δήμος Βόλβης) δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού (κόστος εναερίου δικτύου ΔΕΗ, τέλος σύνδεσης, λογαριασμοί), ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, συντήρησης αγροτικών οδών κλπ. του μισθίου, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

Άρθρο 30

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης,

β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο και την κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής,

γ) την αξίωση του Δήμου για αποζημίωση για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 31

Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Σταυρού, στην Κοινότητα όπου κείτονται τα ακίνητα, στο αντίστοιχο δημοτικό κατάστημα της Δ.Ε. και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Τμήμα Εσόδων, Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Ταμείου – Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, Δ/νση: Σταυρός Θεσσαλονίκης, τηλ. 2397330231, fax 2397065600.

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

Α/Α

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.

ΣΧΟΛΑΡΙ

τμήμα του με αριθμό 4

1.043,25 τ.μ. (1,04325 στρ.)

10,00 € ανά στρέμμα ετησίως

122,85 €

2.

ΣΧΟΛΑΡΙ

τμήμα του με αριθμό 8

856,20 τ.μ. (0,85620 στρ.)

3.

ΣΧΟΛΑΡΙ

τμήμα του με αριθμό 10

1.750,00 τ.μ. (1,750 στρ.)

4.

ΣΧΟΛΑΡΙ

τμήμα του με αριθμό 20

10.000,00 τ.μ. (10,00 στρ.)

ΣΥΝΟΛΟ

13.649,45 τ.μ. (13,64945 στρ.)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT