•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 30/03/2021

Αρ. Πρωτ. 4500

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Σταυρός Θεσ/νίκης

Τ.Κ.: 57014

T: 2397330231

fax. 2397065600

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) 

2) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 192 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018 

3) την με αρ. 3/2021 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Στεφανινών Δ.Ε. Αρέθουσας 

4) την με αρ. 12/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Υ5ΒΩ9Ω-53Ζ) 

5) την με αρ. 53/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΜΧΟΩ9Ω-ΛΤΠ)

 

Προκηρύσσει:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική, δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου μέσα στο πλατανόδασος της Κοινότητας Στεφανινών της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης, το οποίο συνίσταται σε κτίριο, εμβαδού 101,83 τ.μ. και πέριξ αυτού χώρο, εμβαδού 500 τ.μ..

 

Άρθρο 1ο

Τόπος και χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (δημοτικό κτίριο στο πάρκο υπαιθρίου θεάτρου), την 12η Απριλίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό, διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου μέσα στο πλατανόδασος της Κοινότητας Στεφανινών της Δ.Ε. Αρέθουσας του Δήμου Βόλβης, το οποίο συνίσταται σε κτίριο, εμβαδού 101,83 τ.μ. και πέριξ αυτού χώρο, εμβαδού 500 τ.μ.. Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα εννέα (9) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο αρμοδίου οργάνου, η δέ δυνατότητα παράτασης μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του μισθωτή, πριν τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης.

Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή, ή λόγω καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς του ετησίου μισθώματος, που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των 340,00 € (μειωμένο μίσθωμα, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε πρόσθετες παροχές, όπως αναλύεται στο άρθρο 7 της παρούσας). Το ετήσιο μίσθωμα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3,60%. Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής θα καταβάλλει ολόκληρο το πρώτο ετήσιο μίσθωμα, με το αναλογούν χαρτόσημο. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, μετά το πρώτο έτος, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως αυτός προσδιορίζεται και δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για τον προηγούμενο μήνα της αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση που ο δείκτης τιμών είναι αρνητικός (-), τότε το μίσθωμα θα παραμένει σταθερό με το τελευταίο αναπροσαρμοσθέν. Η πληρωμή του ετησίου μισθώματος, μετά το πρώτο έτος, θα γίνεται έως 31.8 κάθε έτους, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Βόλβης, η δέ συνολική αποπληρωμή θα συντελεστεί πρό της λήξης της μίσθωσης.

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά 

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες.

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου και του εγγυητή αυτού. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία, πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση, καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη δημοπρασία, με εξουσιοδότηση συγκεκριμένου προσώπου. Για τη συμμετοχή κοινοπραξιών δεν είναι απαραίτητη η ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα.

β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού 34,00 €, η οποία θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, με άλλη, σε ποσοστό 10% επί του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπράτηση.

γ) Φορολογική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

ε) Δημοτική ενημερότητα του ίδιου και του εγγυητή αυτού.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του εγγυητή αυτού, ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, ότι δεν οφείλουν σε κανένα από τα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δήμου Βόλβης, ότι δεν μετέχουν σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία, η οποία  οφείλει στο Δήμο και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ή στην εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροσωπούν κάποιο κώλυμα συμμετοχής στη δημοπρασία. 

ζ) Πίνακας προϋπολογισμού δαπανών ανακαίνισης/ανακατασκευής του υπό μίσθωση ακινήτου (π.χ. εκτιμώμενες επιμέρους εργασίες, εκτιμώμενο κόστος ανά εργασία). 

Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη και αρμοδίως και νομίμως επικυρωμένη εξουσιοδότηση, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο συμμετέχων οφείλει, με υπεύθυνη δήλωσή του, να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας. 

Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετάσχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που οφείλει μισθώματα προηγούμενων ετών από εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου. 

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος θα παρίσταται στη διαδικασία και, μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη, ποσού ίσου με το 1/10 του ετήσιου τιμήματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος, καθώς και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται, μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Άρθρο 6ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€) ανά δεκάδες και μόνο. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό, με τη σειρά που εκφωνήθηκαν, με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές, με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Η δημοπρασία κατακυρώνεται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. 

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 7ο

Όροι της σύμβασης – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως αναψυκτήριο. 

Διαφοροποίηση της χρήσης του θα υπόκειται στα οριζόμενα από ισχύουσες διατάξεις νόμου, ή τυχόν τροποποιήσεις. 

Ο μισθωτής υποχρεούται να αναλάβει το σύνολο της αρχικής δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής, λαμβάνοντας πάντα τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, καθώς και τις δαπάνες συντήρησης – ανακαίνισης, που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και να προβεί σε πρόσθετες παροχές, ήτοι να προβεί σε ενέργειες εν γένει ανάδειξης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και συγκεκριμένα υποχρεούται να προβεί ιδιοίς εξόδοις στη διαμόρφωση και καλλωπισμό του χώρου και παγίως θα συντηρεί το χώρο και θα προβαίνει σε καθαρισμό – καθαριότητα αυτού, ώστε να είναι προσβάσιμος και επισκέψιμος από τους πολίτες. Μετά τη λήξη της σύμβασης, οι όποιες κατασκευές – επισκευές θα απομείνουν προς όφελος του Δήμου και αυτοδικαίως θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου. 

Ο Δήμος δε φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος. Ακόμα, αποκλείεται στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.

Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις, δίχως σχετική άδεια. Τυχόν παρέμβαση, χωρίς την άδεια του Δήμου, συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου ή κατασκευής ή προσθήκης κλπ., το είδος, η θέση και το εύρος των εργασιών ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή. 

Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις δαπάνες για την υδροληψία, αποχέτευση, ηλεκτρική ενέργεια, αέριο, φωτισμό, τηλεφωνική σύνδεση και οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για να συνδεθεί με το αντίστοιχο δίκτυο, αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στο Δήμο Βόλβης.

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. 

Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, μετά τα τυχόν ενυπάρχοντα κτίσματα ή άλλες κατασκευές, μόνιμες ή πρόχειρες, αποθήκες, βοηθητικούς ή άλλους χώρους, τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, τα οποία και θα περιέλθουν, ως αναφέρθηκε, μετά τη λήξη της σύμβασης, στην κυριότητα του Δήμου, δίχως να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτόν κανένα υλικό. Τυχόν υλικά και κατασκευές, όποιας φύσεως, θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Στο μισθωτή, σε περίπτωση μη αποχώρησης από το μίσθιο κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, θα  επιβληθεί ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του μισθώματος.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησής του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν στην υγιεινή και στις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. Επίσης, απαγορεύεται στον πλειοδότη να παραχωρήσει τη χρήση του δικαιώματος σε τρίτο λόγω ασθενείας του, αν πρωτύτερα δεν το γνωρίσει στο Δήμο και προσκομίσει τα σχετικά περί της ασθενείας του πιστοποιητικά από νοσοκομείο.

Ο μισθωτής οφείλει ν’ απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα με τη λήξη της σύμβασης.

Άρθρο 8ο

Υπογραφή της σύμβασης

Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 

Ο τελευταίος πλειοδότης, πριν την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταβάλει προκαταβολικά το σύνολο του πρώτου ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, κατά την επαναληπτική δημοπρασία, ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).

Αποκλείεται στον πλειοδότη η, για οποιονδήποτε λόγο, μονομερής λύση της σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 9ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:

  • το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 
  • μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά, 
  • μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται, όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

Η δημοπρασία ματαιώνεται, στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών, που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4555/2018 και του Α.Κ..

Άρθρο 10ο

Λοιπές διατάξεις

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης. 

β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση της σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων, Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας & Ταμείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Σταυρός Θεσ/νίκης, τηλ. 2397330231, fax 2397065600.

Ανάρτηση του πλήρους κειμένου της διακήρυξης δημοπρασίας θα διενεργηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, στην Κοινότητα Στεφανινών, στη Δ.Ε. Αρέθουσας και στο κεντρικό κατάστημα του Δήμου, στο Σταυρό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2022 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT