•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 34, οικόπεδο 173

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 09/12/2019

Αρ. Πρωτ. 25573

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης I»

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) το άρθρ. 3 του Ν. 1080/80

5) την αριθμ. 18/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Ασπροβάλτας

6) την αριθμ. 224/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: ΨΓ06Ω9Ω-ΝΡΓ) 

7) την αριθμ. 475/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9630Ω9Ω-ΕΞΨ)

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου, εμβαδού δύο (2) τ.μ., στην πρόσοψη (είσοδο) και εντός του δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Ασπροβάλτας, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 34, οικόπεδο 173 (συνολικής εκτάσεως, του ακινήτου 308 τ.μ., του δέ κτίσματος εμβαδού 1.266 τ.μ.), σε τραπεζικό ίδρυμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ). 

Άρθρο 1ο

Τόπος και χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού την 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 2ο

Αντικείμενο της δημοπρασίας

Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε φανερό και προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση τμήματος δημοτικού ακινήτου, εμβαδού δύο (2) τ.μ., στην πρόσοψη (είσοδο) και εντός του δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Ασπροβάλτας, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 34, οικόπεδο 173 (συνολικής εκτάσεως, του ακινήτου 308 τ.μ., του δέ κτίσματος εμβαδού 1.266 τ.μ.), σε τραπεζικό ίδρυμα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ).

Το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου δεν είναι μεταβιβάσιμο και θα ασκείται αποκλειστικά από τον ανάδοχο.

Άρθρο 3ο

Διάρκεια της μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (και σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη τυχόν προηγούμενης σύμβασης). Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση αυτού άνευ υπαιτιότητας του Δήμου. 

Η εγκατάσταση του τελευταίου πλειοδότη θα γίνει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο αρμοδίου οργάνου. 

Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο, δηλ. την Οικονομική Επιτροπή, ή καθυστέρησης της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 4ο

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, ορίζεται το ποσό των 588,00 € ετησίως (ήτοι 49,00 € μηνιαίως). Οι πλειοδοσίες θα διενεργούνται σε ΕΥΡΩ (€), ανά δωδεκάδες -12- ευρώ και μόνο για το ετήσιο μίσθωμα (ήτοι, ανά ένα-1-ευρώ για το μηνιαίο μίσθωμα, δηλ. 1η προσφορά στα 600,00 € ετησίως, άρα 50,00 € μηνιαίως). Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα καταβάλλεται από την Τράπεζα μηνιαίως και για όσο διάστημα θα διαρκέσει η μισθωτική σχέση, στο πρώτο δεκαπενθήμερο του αντιστοίχου μισθωτικού μήνα και θα επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3,6%. Για τον πρώτο μισθωτικό μήνα, αυτό θα καταβληθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού. Οι καταβολές θα γίνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Στο προαναφερόμενο μίσθωμα συμπεριλαμβάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μηνιαίου μισθώματος, από την κατακύρωση της μίσθωσης και εφ΄ εξής. Λοιπά έξοδα που θα προκύψουν από τη μίσθωση (ενδεικτικά –και όχι περιοριστικά – αναφέρεται ο αναλογούν ΦΠΑ) θα βαρύνουν το μισθωτή. 

Άρθρο 5ο

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και είναι γνωστά σε όλους. 

Όποιο τραπεζικό ίδρυμα επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας και έως ώρα 09:50 π.μ., τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Ταυτότητα ή διαβατήριο του φυσικού προσώπου που θα παραστεί κατά τη διαδικασία ως εκπρόσωπος του τραπεζικού ιδρύματος, καθώς και του εγγυητή στη διαδικασία.

β) Το καταστατικό ή ΦΕΚ, ή άλλο νόμιμο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η επωνυμία και η νομική μορφή του συμμετέχοντος ιδρύματος. 

γ) Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Το πληρεξούσιο θα αφορά και σε όλες τις ενέργειες (υποβολή αιτήσεων, υπογραφή αυτών, προσκόμιση εγγράφων, διεκπεραίωση ενεργειών αναφορικών με τη δημοπρασία). 

δ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς (ετήσιας), ήτοι ποσού 58,80 ευρώ, η οποία θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, με άλλη, σε ποσοστό 10% επί του ετησίου μισθώματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, αόριστης διάρκειας και η οποία θα υπολογιστεί για όλο το χρονικό διάστημα της τριετούς μισθώσεως

ε) Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει και εγγυητή, ο οποίος, μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης (άρθρ. 3 Π.Δ. 270/81). Εάν αυτό δεν προβλέπεται, σύμφωνα με την πρακτική και τις διαδικασίες των τραπεζικών ιδρυμάτων ή δεν υποχρεούνται προς τούτο, καλούνται να προσκομίσουν έγγραφο (π.χ. υπεύθυνη δήλωση), το οποίο θα αναφέρει στο κείμενό του αυτήν την έλλειψη υποχρέωσης

στ) Δημοτική ενημερότητα του τραπεζικού ιδρύματος και του εγγυητή αυτού.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του τραπεζικού ιδρύματος και του εγγυητή αυτού ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Όποιο από τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χορηγείται ή μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο, ο συμμετέχων οφείλει, με υπεύθυνη δήλωσή του, να το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Με τη δήλωσή του, θα δεσμεύεται εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του, ή στην εταιρεία που ενδεχόμενα εκπροσωπεί, κανένα κώλυμα συμμετοχής, με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας. 

Δεν μπορεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που οφείλει μισθώματα προηγούμενων ετών από εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου. 

Στις περιπτώσεις επανάληψης της δημοπρασίας κατατίθεται η ίδια εγγύηση, υπολογιζόμενη όμως επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς. 

Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία - πλην του πλειοδότη - αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη επιστρέφεται μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, αφού την αντικαταστήσει με άλλη, σε ποσοστό 10% επί του ετησίου μισθώματος που τελικά προσφέρθηκε από αυτόν στη δημοπρασία, αόριστης διάρκειας, η οποία θα υπολογιστεί για όλο το χρονικό διάστημα της τριετούς μισθώσεως, για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός της οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του τιμήματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί  μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Η απόφαση αποκλεισμού θα ανακοινώνεται και θα κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη τράπεζα και θα είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τους λόγους του αποκλεισμού.

Άρθρο 6ο

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη πλειοδότη

Ο διαγωνισμός θα είναι φανερός και οι διαγωνιζόμενοι θα πλειοδοτούν προφορικά ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€), ανά δωδεκάδες -12- ευρώ και μόνο για το ετήσιο μίσθωμα (ήτοι, ανά ένα-1-ευρώ για το μηνιαίο μίσθωμα, δηλ. 1η προσφορά στα 600,00 € ετησίως, άρα 50,00 € μηνιαίως). Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο/επωνυμία του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. 

Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ αυτού που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό. 

Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος μετά του πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως (άρθρ. 3 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 7ο

Όροι της σύμβασης – δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως χώρος για την τοποθέτηση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ). Διαφοροποίηση της χρήσης του απαγορεύεται. 

Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση αυτής, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, αποκλείεται δέ στο μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό και εν γένει η λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να προβεί σε οιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οιαδήποτε άλλη εγκατάσταση θα μπορεί να γίνει από το μισθωτή μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του Δήμου, περιέρχεται δέ στην κυριότητα του Δήμου μετά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, δίχως καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή. Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευών που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες,  βαρύνουν το μισθωτή. Αυτός δεν δικαιούται να ενεργήσει στο χώρο καμιά απολύτως τροποποίηση ή προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλλει την αρχική του μορφή, χωρίς την άδεια του Δήμου, ούτε και να επιφέρει αλλοιώσεις. Τυχόν παρέμβαση, χωρίς την άδεια του Δήμου, συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα επιβαρύνουν τον εκμισθωτή. 

Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η δαπάνη εγκατάστασής του θα βαρύνει το μισθωτή. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, επειδή για την εγκατάσταση αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής (ΑΤΜ) στην πρόσοψη (είσοδο) και εντός του δημοτικού καταστήματος Ασπροβάλτας, απαιτείται η διαμόρφωση της εισόδου με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτιρίου τόσο ως δημοτικού καταστήματος όσο και ως χώρου εγκατάστασης ATM, θεωρείται απαραίτητη η αντικατάσταση της εισόδου αυτού με νέα, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανωτέρω ανάγκες, με τρόπο ώστε να καθίσταται λειτουργική, καλαίσθητη και ασφαλής. Οι ανωτέρω δαπάνες για την εγκατάσταση νέας εισόδου θα βαρύνουν το μισθωτή, μετά δέ τη λήξη της μίσθωσης αύτη θα περιέλθει στην κυριότητα του εκμισθωτή, δίχως ουδεμία αξίωση ή αποζημίωση του μισθωτή για το σκοπό αυτό. 

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ενδίκου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του. Υποχρεούται ακόμη, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το χώρο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποζημιώσει το Δήμο.

Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει -δίχως καθυστέρηση- το μίσθιο, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, σε καλή κατάσταση. Στον μισθωτή, σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ημερομηνία λήξης της σύμβασής του, θα επιβληθεί ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται στο διπλάσιο του ετησίου μισθώματος, με παράλληλη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εις όφελος του Δήμου, άνευ δικαστικής παρεμβάσεως.

Ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησής του από θεομηνία ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε και απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου, χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση, υπεκμίσθωση, καθώς και υπομίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή. Απαγορεύεται η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. 

Ο μισθωτής οφείλει ν’ απομακρύνει τα προσωπικά του αντικείμενα με τη λήξη της σύμβασης.

Όλες οι προβλεπόμενες άδειες για τη λειτουργία του ΑΤΜ, εκδίδονται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του μισθωτή, στο όνομά του.

Ο μισθωτής έχει ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημίες ή βλάβες, που τυχόν προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, έναντι οποιουδήποτε, είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αναγόμενη στη σφαίρα της αντικειμενικής του ευθύνης.

Άρθρο 8ο

Υπογραφή της σύμβασης

Ο πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση στον πλειοδότη του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθουν για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή, ενεχομένων και των δύο για την «επί έλαττον διαφορά» του τιμήματος από εκείνο της προηγούμενης δημοπρασίας. Αυτό ισχύει και όταν κηρύσσεται έκπτωτος. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά. 

Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταβάλει προκαταβολικά το πρώτο μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, το οποίο επιβαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου 3,6%.

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει το παραπάνω ποσό, δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες, καταπίπτει δέ η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε βάρος του και υπέρ του Δήμου, άνευ δικαστικής παρεμβάσεως.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς, κατά την επαναληπτική δημοπρασία, ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται με την αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006).

Άρθρο 9ο

Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου, αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μπορεί, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοπρασία να επαναληφθεί όταν:

  • το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, λόγω ασύμφορου τιμήματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, 
  • μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης δεν υπογράφει τα πρακτικά, 
  • μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου και αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται, όπως και η αρχική, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργειά της.

Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006. 

Άρθρο 10ο

Λοιπές διατάξεις

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου (ολικά ή μερικά) της παρούσας για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά αναφέρεται η καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτων) συνεπάγεται:

α) την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης, καθώς και αποβολή του από το μίσθιο κατά τη νόμιμη διαδικασία.

β) τη σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου.

γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του πλειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έξοδα που τυχόν προκύψουν και αφορούν στη διακήρυξη, στη δημοπρασία και στο συμφωνητικό, καθώς και στα τέλη χαρτοσήμου και λοιπές επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του, εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Σταυρός Θεσ/νίκης, τηλ. 2397330231, fax 2397065600. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βόλβης, www.dimosvolvis.gr. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Attachments:
ΑρχείαΜέγεθος Αρχείου
Download this file (Διακήρυξη Δημοπρασίας ΑΤΜ Ασπροβάλτας με ΑΔΑ.pdf)Διακήρυξη Δημοπρασίας ΑΤΜ Ασπροβάλτας με ΑΔΑ.pdf529 kB

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT