•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στην Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 10/07/2019

Αρ. Πρωτ. 13983

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

2) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018

3) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4) την αριθμ. 5/2019 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Ασπροβάλτας

5) την αριθμ. 65/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: 6Σ97Ω9Ω-ΛΡΣ) 

6) την αριθμ. 96/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΝΥΡΩ9Ω-ΑΣ1)

7) την αρ. 7752/17.4.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 687ΞΩ9Ω-ΠΥΞ)

8) το από 6.5.2019 πρακτικό δημοπρασίας

9) την αρ. 148/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 93Γ9Ω9Ω-ΒΑ6)

10) την αρ. πρωτ. 10580/31.5.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΑΔΑ: 7ΝΔ8Ω9Ω-Χ5Δ)

11) το από 11.6.2019 πρακτικό δημοπρασίας

12) την αρ. 185/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΠΙΞΩ9Ω-ΡΜ9)

13) την αρ. πρωτ. 11927/20.6.2019 διακήρυξη δημοπρασίας (ΔΑ: ΡΡΕΨΩ9Ω-8ΟΘ)

14) το από 2.7.2019 πρακτικό δημοπρασίας

15) την αρ. 247/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΧ1Ω9Ω-Ω9Χ)

Προκηρύσσει:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Ασπροβάλτας της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βόλβης, όπως αναλυτικά αυτά περιγράφεται στο άρθρ. 2, για τη συγκεκριμένη χρήση του άρθρ. 7 και με την προϋπόθεση του άρθρ. 5 της παρούσας.

Πληροφορίες: Διακήρυξη Δημοπρασίας δημοτικών επαγγελματικών οικοπέδων στην Ασπροβάλτα - 2019 - επανακαθορισμός - επαναληπτική με ΑΔΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330211
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2019 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT