•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12/03/2019

Αρ. Πρωτ. 4893

Ταχ. Δ/νση:  Σταυρός Θεσσαλονίκης
ΤΚ:   57014
Τηλέφωνο: 23973 30231
FAX. :  23970 65600

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α' 77) "Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων"
 2. την οδηγία 2000/53/ΕΚ (18.9.2000) για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, με τις ισχύουσες τροποποιήσεις
 3. τον Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
 4. Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β’/2004) για τη σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
 5. Απ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. οικ. 105136 (ΦΕΚ 907/Β/2004) για τη σύσταση της Ε.Δ.Ο.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος)
 6. το Π.Δ. 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής
 7. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»»
 8. Τον Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 1 εδ. 10, η δημοτική αστυνομία ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα
 9. τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – ‘Πρόγραμμα Καλλικράτης’»
 10. τον Ν. 4257/2014 «Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ» (άρθρ. 64)
 11. την υπ’ αρ. 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλβης (ΑΔΑ: ΩΧ78Ω9Ω-16Π)
 12. την υπ’ αρ. πρωτ. 2361/8.2.2019  Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής
 13. την υπ’ αρ. 32/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης (ΑΔΑ: 6ΜΚΖΩ9Ω-526)
Προκηρύσσει:

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων Οχημάτων που είναι στο Τέλος Κύκλου Ζωής, που θα περισυλλέγονται από νομίμως λειτουργούσα και αδειοδοτημένη εταιρία επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε., από σημεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΚΤΖ για την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωσή τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.23 του Π.Δ. 116/2004 και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης όπως περιγράφεται στο συνημμένο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT