•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διακηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 14/02/2019

Αρ. Πρωτ. 2863

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»

 2. τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε σε διατάξεις του από τον Ν. 4555/2018

 3. τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 4. το άρθρ. 15 του Ν. 4467/2017

 5. τα άρθρα 2,7, 13, 15, 31 του Ν. 2971/2001

 6. την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών»

 7. την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) “Τροποποίηση της υπ’ αρίθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017)”

 8. την αρ. 259/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκε το τίμημα/ αντάλλαγμα παραχώρησης (ΑΔΑ: Ψ7ΝΞΩ9Ω-Υ00)

 9. τις αρ. 1/2019 και 4/2019 Αποφάσεις του Τ.Σ. της Δ.Κ. Βρασνών και Δ.Κ. Ασπροβάλτας αντίστοιχα για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού  

 10. την αριθ. 2/2019  Απόφαση του Δ.Σ. Βόλβης για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού (ΑΔΑ: Ω704Ω9Ω-ΣΦΕ)

 11. την αριθ. 19/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ω1ΥΓΩ9Ω-ΝΚΥ)

 12. το υπ’ αριθ. 8149/11.2.2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη στο Δήμο σχετικά με το περιεχόμενο της διακήρυξης

Προκηρύσσει:

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:   

 1. Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) και την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017), ορίζονται ως εξής:

Τετραγωνικά Μέτρα

Δ.Κ.

Τοποθεσία

500 τ.μ.

Ασπροβάλτα

1η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ405, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

500 τ.μ.

Ασπροβάλτα

6η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ807, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

314 τ.μ.

Βρασνά

2η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ578, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

130 τ.μ.

Βρασνά

13η θέση αιγιαλού, έναντι του Ο.Τ. Γ316, για την ανάπτυξη ομπρελών με ξαπλώστρες, ή καθίσματα, με ή χωρίς τραπεζάκι, έως και 31.12.2019

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, διεξάγεται δέ κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν, άνευ διακοπής, οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η απόφαση της οποίας καταχωρείται  στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά, κατά σειρά εκφωνήσεως, μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δέ αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.  

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου.

3) Τόπος, ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Σταυρού, στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, άνωθεν ΚΑΠΗ.

4) Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (7,20 €), ανά τετραγωνικό μέτρο θέσης και ανά έτος (7,20 €/τ.μ./έτος).

5) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μη τελικής συνυπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, λόγω μη τήρησης των υποδειχθεισών από αυτόν τροποποιήσεων ή μη συναποστολής, μαζί με τα τρία (3) αντίγραφα της μισθωτικής σύμβασης, του πρωτοτύπου διπλοτύπου είσπραξης, το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι άκυρο και ο μισθωτής υποχρεούται να αποχωρήσει από τον κοινόχρηστο χώρο, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου.

6) Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα, που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 30% επί της 1ης δόσης του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αντιστοιχεί στο ετήσιο μισθωτικό αντάλλαγμα.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση με συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λ.π.), το είδος της χρήσης και το καταβλητέο αντάλλαγμα. Ο χώρος αυτός αποτυπώνεται, με επιμέλεια του Δήμου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του αντισυμβαλλομένου, σε επισυναπτόμενο στο μισθωτήριο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού, όπου αυτός υφίσταται. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα μισθωτήρια θα πρέπει να συνυπογράφονται από τους μισθωτές, ώστε να εξασφαλίζεται η γνώση τους αναφορικά με τη θέση της παραχωρούμενης έκτασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας, ο Δήμος ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία του πλειοδότη, προκειμένου αυτός να εκδώσει και να του αποστείλει, με κάθε πρόσφορο μέσο, οίκοθεν σημείωμά του σχετικά με το ύψος προς καταβολή από τον μισθωτή υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% επί του μισθώματος.

Στη συνέχεια, ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αντίγραφο του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας και το συναφθέν, σε εκτέλεση του Πρακτικού, μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, σε τρία (3) αντίγραφα προς προσυπογραφή αυτών από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ Αιγιαλού και Παραλίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης, για την απόδειξη καταβολής του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχουν ενσωματωθεί, επί ποινή ακυρότητας της μισθωτικής σύμβασης, οι τυχόν υποδείξεις του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, καθώς και να αναγράφεται, επί ποινή ακυρότητας της σύμβασης, ο αριθμός του διπλοτύπου είσπραξης του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και του μισθωτή, ο τελευταίος έχει δικαίωμα να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

7) Διάρκεια εκμίσθωσης

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31η/12/2019.

8) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα, όπως αυτό διαμορφωθεί κατά τη δημοπράτηση, θα επιβαρύνεται και με το τέλος χαρτοσήμου 3,60%.

9) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υπόκειται στις υποχρεώσεις του άρθρου 12, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών» και της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή και τα όρια του μισθίου.

Η όλη διαμόρφωση του χώρου θα γίνει με δαπάνες του μισθωτή.

Ο μισθωτής είναι συνυπεύθυνος με το Δήμο να μεριμνά για τον καθημερινό καθαρισμό του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση της καθαριότητας και της αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου και να τηρεί τα όρια των αποστάσεων (διάδρομος, ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής) που του έχουν υποδειχθεί, το ποσοστό της μέγιστης κάλυψης, καθώς και να μην υπερβαίνει τα τετραγωνικά μέτρα τα οποία του έχουν εκμισθωθεί. 

10) Λήξη μίσθωσης

Απαγορεύεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης.

Ο μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η παραμονή του μισθωτή στους κοινόχρηστους χώρους μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της μισθωτικής σχέσης.

11) Υπεκμίσθωση

Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινόχρηστων χώρων από τους μισθωτές.

12) Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

13) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Δημάρχου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, καθώς και της Δ.Ε. όπου κείτονται οι προς παραχώρηση χώροι, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

14) Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας

Το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών πριν την κατά νόμο δημοσίευση της προκήρυξης της Δημοπρασίας, ο Δήμος αποστέλλει εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κτλ), στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αντίγραφο σχεδίου της προκήρυξης της Δημοπρασίας, με τη θέση, τις συντεταγμένες και το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται, την ιδιότητά του, το είδος της χρήσης και το όριο πρώτης προσφοράς, συνοδευόμενο από το απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης υποχρεούται να ενημερώσει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από τη λήψη της προκήρυξης τον οικείο Δήμο εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλεομοιοτυπία, e-mail κλπ.), εάν το περιεχόμενο της προκήρυξης συμφωνεί με την κείμενη νομοθεσία περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης. Παρερχομένης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης ως προς το περιεχόμενο της προκήρυξης.

Αν ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας περί αιγιαλού και της παρούσας απόφασης, υποδεικνύει στον οικείο ΟΤΑ είτε να απόσχει από τη διενέργεια δημοπρασίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η μίσθωση του συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου, είτε να προβεί στην αναπροσαρμογή οποιουδήποτε όρου της προκήρυξης, που κρίνει ότι αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της τιμής εκκίνησης, εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη από εκείνη που ανταποκρίνεται στις μισθωτικές αξίες της περιοχής. 

15) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, οίκοθεν από το Δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική Αρχή, λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης, καθώς και όταν, μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως, δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστο δέ όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μόνον έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δέ σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

16) Άλλες διατάξεις/Δικαιολογητικά

Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών», καθώς και στην ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω οριζόμενους κοινόχρηστους χώρους.

Απαγορεύεται η μεταβολή χρήσης του μισθίου.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων και επιγραφών.

Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος, σταθερής κατασκευής ή στεγάστρων, οι τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις, πλακοστρώσεις κ.λ.π..

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στον αιγιαλό – παραλία που θα αλλοιώσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα και θα προκαλέσει ζημιά στο περιβάλλον.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων μέσα στον κοινόχρηστο χώρο.

Σε καμία περίπτωση δεν θα αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού – παραλίας από τις δραστηριότητες που θα γίνονται πάνω σε αυτόν.

Η παράβαση του όρου αυτού καθιστά αυτομάτως το μισθωτή έκπτωτο.

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιάσει και εγγυητή, ο οποίος μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη, θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Αυτός που πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και μάλιστα πριν από την έναρξή του, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία (πλειοδότες και εγγυητές) οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

 2. Άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος.

 3. Δημοτική ενημερότητα, καθότι, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία όλοι όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Βόλβης.

 4. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 5. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ως ορίζεται στο επόμενο άρθρο.

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης, άνευ αποζημιώσεως.

17) Εγγύηση συμμετοχής/ καλής εκτέλεσης

Ουδείς γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση, στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία, ή άλλου, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε κατά τη δημοπρασία, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου και την πρότερη εξόφληση του μισθώματος.

18) Λοιποί όροι

1. Ως προς τους δικαιούχους παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, παραπέμπουμε στο άρθρο 3 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλευσίμων ποταμών».

2. Ως προς τον τρόπο και το είδος της σύμβασης παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 4 αυτής.

3. Ως προς το χρόνο παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 6 αυτής.

4. Ως προς το αντάλλαγμα, παραπέμπουμε στο άρθρο 7 αυτής, στο αριθ. πρωτ. 8180/23.5.2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και στη σχετική απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.

5. Ως προς τους περιορισμούς/ υποχρεώσεις/ απαγορεύσεις προς τους υπέρ ών η παραχώρηση, παραπέμπουμε στα όσα αναφέρονται στα ανωτέρω άρθρα, καθώς και στο άρθρο 12 της ανωτέρω ΚΥΑ, με επιπλέον αναφορά ότι οφείλουν να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αναφερόμενα στο παράρτημα 4 «Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών-διαμορφώσεων απλής χρήσης εντός αιγιαλού, παραλίας» της εν λόγω.

6. Ως προς τη διαδικασία και τους όρους μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, παραπέμπουμε στο άρθρο 13 αυτής.

7. Ως προς επιπλέον πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης (καντίνες, τραπεζοκαθίσματα, θαλάσσια σπόρ), παραπέμπουμε στο άρθρο 14 αυτής.

8. Ως προς την τυχόν ανάκληση της παραχώρησης, παραπέμπουμε στο άρθρο 15 αυτής.

9. Ως προς τα θέματα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, παραπέμπουμε στο άρθρο 16 αυτής,

καθώς και σε τυχόν τροποποιητικές αυτών βάσει της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017).  

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αποτελεί το όλον της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017), καθώς και της ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017) μαζί με τα παραρτήματα αυτών και τους πίνακες.

Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/Β/12.5.2017), καθώς και η ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31.5.2017 (ΦΕΚ 1970/Β/7.6.2017)  δεν υποκαθιστούν τυχόν άδειες άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.   

19) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Α. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων & Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλβης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2397330231 και fax  2397065600.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο αντίστοιχο Γραφείο.

Β.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί από το Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Π.Δ. 270/81 και αναρτάται στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΜΑΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT