•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΩ9Ω-ΨΗ1

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 25ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 413/2013

ΘΕΜΑ : «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της τριμηνιαίας έκθεσης,

ως προς τα α­ποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το Γ' τρίμηνο 2013»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 15 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 31737/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

4. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ.Σ.

5. Λαφαζάνης Αστέριος, Δ.Σ.

6. Στοΐτσας Δημήτριος Δ.Σ.

1. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 13:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:45.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος Λεωτόν για την τήρηση των πρακτικών.

Τα 1 ως 3 θέματα με αρ. απόφασης 411 ως και 413 δεν αναγράφονταν την ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων ως επείγοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής στο Δ.Σ. τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ κατά το Γ’ Τρίμηνο 2013.

Στη συνέχεια ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 585/2012 (ΑΔΑ: ΒΕΦ2Ω9Ω-23Δ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17-01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ πρωτ. 31743/11-10-2013 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2013, την οποία και έλαβαν τα μέλη.

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση, «από τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ, παρατηρείται υστέρηση εσόδων. Εκτιμάται ότι δεν θα καταστεί δυνατόν να εισπραχθεί το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων έως το τέλος του έτους, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει υπερεκτίμηση εσόδων. Η υπερεκτίμηση εσόδων καθιστά μη ρεαλιστικό τον προϋπολογισμό.

Επί προσθέτως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Π.Ο.Α.) του άρ. 4 του Ν. 4111/2013, προέβη σε διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 (Ιαν.-Ιουν.). Με το υπ’ αρ. πρωτ. 159/17-9-2013 έγγραφό του, το Π.Ο.Α. κοινοποίησε στον Δήμο μας τον έλεγχο αυτό, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν αποκλίσεις αρνητικού χαρακτήρα. Αναφέρονται στοιχεία που κατά την άποψη του Π.Ο.Α. καταδεικνύουν υπερεκτιμημένες εγγραφές στα έσοδα. Με το ανωτέρω έγγραφο παρακαλείται ο Δήμος όπως μεριμνήσει για την αναμόρφωση του Π/Υ στις ομάδες ιδίων εσόδων και εσόδων Π.Ο.Ε. και εξετάσει το σύνολο των εσόδων του Π/Υ οικ. έτους 2013.

Κατόπιν αυτών κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του Π/Υ, ώστε σε καμία περίπτωση να μην καταστεί ελλειμματικός.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι ο Δήμος μας δεν προέβη στην αναμόρφωση του Π/Υ του άρ. 2, παρ. 5 της ΚΥΑ 47490/2012 μετά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ του δευτέρου τριμήνου, διότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός και τα εκτιμούμενα έσοδα αναμένονται αυξημένα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως όμως προκύπτει από την έκθεση του τρίτου τριμήνου, το γεγονός αυτό δεν επαληθεύτηκε.

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος, τους επιμέρους κωδικούς των εσόδων και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 2 της υπ’ αρ. οικ. 47490/2012 ΚΥΑ.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2013.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ. 585/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με τα αριθ. πρωτ. 4510 και 4436/17-01-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης και υποβλήθηκαν με το αριθ. 31743/11-10-2013 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσία

και το αρ. πρωτ. 159/17-9-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ως προς τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο,

Α. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ’ τρίμηνο του έτους 2013 και

Β. Εισηγείται την αναμόρφωση του Π/Υ μειώνοντας στο πραγματικό ύψος, τους επιμέρους κωδικούς των εσόδων και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 2 της υπ’ αρ. οικ. 47490/2012 ΚΥΑ.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

  1. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β’ τριμήνου 2013
  2. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β’ τριμήνου 2013 και
  3. Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Β’ τριμήνου 2013

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 413/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ :

1. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

2. Βασιλάκης Δημήτριος, Δ.Σ.

3. Ζωγράφος Βασίλειος, Δ.Σ..

4. Λαφαζάνης Αστέριος, Δ.Σ.

5. Στοΐτσας Δημήτριος, Δ.Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες:


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT