•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΑΔΑ: Β43ΙΩ9Ω-ΓΦΡ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 15/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 541/2012

ΘΕΜΑ : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Γ' τρι­μήνου 2012»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 19 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 31.708/15-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

3. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

5. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

6. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

Απόντες:

1. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00. Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τή­ρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως 6 θέματα, με αρ. απόφασης 438 έως και 443, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 98° θέ­μα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στη σύνταξη της τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Γ Τριμήνου 2012, είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οι­κείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσμα­τα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός απο­κλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικο­νομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελε­γκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζο­νται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη­σης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολο­γισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Απο­κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ. 31371/11-10-2012 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχε­τικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012.

Καλούμαστε λοιπόν να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολο­γισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  
 • η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»  
 • την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.  
 • τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βι­βλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης και υποβλήθηκαν με το αριθ. 31371/11-10-2012 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

1. α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 

   b. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
   c. Τα στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημ­μένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 541/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

4. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

5. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες και η σχετική Α.Δ.Α :


  Επικοινωνία

  ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
  Σταυρός Θεσσαλονίκης
  Τ.Κ. 57014

  Γραμμή Δημότη: 2397061900
  Δημοτολόγια: 2397027535
  Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
  Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
  E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
  Χάρτης Δήμου Βόλβης

  Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
  για συσκευές Android
  από το link: tiny.cc/n8okbz

  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
  ΚΕΠ
  ΥΕΑΗΔ
  Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
  ΣΥΖΕΥΞΙΣ
  ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
  wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT