•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ B' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΑΔΑ: Β41ΑΩ9Ω-29Υ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 11/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 387/2012

ΘΕΜΑ : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού B' τρι­μήνου 2012»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 20 του μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνε­δρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 22102/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010),
δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

3. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

4. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

5. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

6. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

7. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

Απόντες:

Κανείς

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00. Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τή­ρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως 6 θέματα, με αρ. απόφασης 381 έως 386 αντίστοιχα, δεν αναγρά­φονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των πα­ρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1° θέμα ημερή­σιας διάταξης, που αφορά στη σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογι­σμού. Συγκεκριμένα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρί­μηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρα­τηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρε­σιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλ­λεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δα­πανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμη­νιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέ­λεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπο­λογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, με το υπ' αριθμ. 21794/11-7-2012 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του 2012.

Καλούμαστε λοιπόν να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012.

Η οικονομική επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγρα­φο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

το αριθμ. 21794/11-7-2012 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του 2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012 ως ακολούθως:

  • Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
  • Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
  • Τα στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου έτους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  • Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Στοϊτσας Δημήτριος ανέφερε ότι ψηφίζει με επιφύλαξη, γιατί δεν πρόλαβε να τα μελετήσει.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 387/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

2. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

3. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

4. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

5. Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

6. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT