•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΑΔΑ: Β4ΩΧΩ9Ω-ΙΨΖ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 4/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 176/2012

ΘΕΜΑ : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού Α τρι­μήνου 2012»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 18 του μή­να Απριλίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 9206/12-4­2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1.- Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2.- Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

3.- Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

4.- Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

5.- Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

6.- Δεμερτζής Γεώργιος, Δ.Σ. (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες:

1.- Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

2.- Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00. Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:30.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως 5 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 171 έως και 175 αντίστοιχα, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης από­φασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπο­λογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεω­τικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, με­τά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνο­νται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστι­κής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστο-σελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οι­κονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώ­νοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπα­νών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι­κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνο­νται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από ει­σήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθε­ση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμ­φωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 999/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋ­πολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11-01-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το αριθ. 9149/12-04-12 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2012.

Καλούμαστε λοιπόν να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προ­ϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

- η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

- την αριθ. 999/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 1980/11 -01 -2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

- το αριθ. 9149/12-04-2012 έγγραφο της προϊστάμενης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμή­νου του έτους 2012.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

  • Α.  Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους

2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

  • Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έ-

τους 2012 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

  • Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2012 εμφανίζονται στον συ-

νημμένο πίνακα 3. Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

  • Β.     Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Ο Δ.Σ. Ρόκκας Σταύρος μειοψήφισε.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 176/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Λιάμας Διαμαντής

ΤΑ ΜΕΛΗ:

1. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

2. Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

3. Στοϊτσας Δημήτριος, Δ.Σ.

4. Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

5. Δεμερτζής Γεώργιος, Δ.Σ. (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες και η σχετική Α.Δ.Α :


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT