•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 50/2012 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 2/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : Β44ΓΩ9Ω-ΚΟΗ

Αριθμός Απόφασης: 50/2012

ΘΕΜΑ : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 7.000 τ.μ. με αριθμό τεμ. 18 που βρίσκεται στην αριθμ. 1159 έκταση Βοσκή Πεδινή της Σ.Δ. 1982 αγροκτήματος Σχολαρίου - Λαγκαδά»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 3 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2311/30-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο. Ε.

2. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/οςΟ.Ε.

3. Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4. Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία

5. Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ. Σ

6. Ρόκκας Σταύρος

Απόντες:

1. Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 12:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 13:00.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Ελένη Δελλαπόρτα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 45-60 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 56/2012 έως 71/2012 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι, με την υπ'αρ. 948/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής αγροτικής καλλιεργήσιμης έκτασης 7.000τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 18 που βρίσκεται στην αριθμ. 1159 έκταση Βοσκή Πεδινή της Σ.Δ. 1982 αγροκτήματος Σχολαρίου -Λαγκαδά, στην περιοχή «Πλατανάκια» της ΤΚ Σχολαρίου - Δ.Ε. Εγνατίας του δήμου Βόλβης.

Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής να καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: α) τις διατάξεις του Ν. 3852/10, β) την εισήγηση του Προέδρου, γ) την υπ'αρ. 948/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής αγροτικής καλλιεργήσιμης έκτασης, στη ΤΚ Σχολαρίου - Δ.Ε. Εγνατίας ως εξής:

Άρθρο 1

Η προς εκμίσθωση καλλιεργήσιμη έκταση βρίσκεται στη ΤΚ Σχολαρίου - Δ.Ε. Εγνατίας στη θέση «Πλατανάκια» και είναι συνολικής 7.000τ.μ.

Άρθρο 2

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία του δήμου στο Σταυρό την 19/03/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Άρθρο 3

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δυο (2) έτη, ξεκινώντας από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 4

Ορίζει ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, το ποσό των τριάντα ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο(30,00€/τμ).

Άρθρο 5

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στης δημοπρασία όσοι οφείλουν στο δήμο καθώς και οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π.)

Άρθρο 6

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10), αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος της συνολικής έκτασης, η οποία αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη όμοια, ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό, επί του μισθώματος όμως που θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία.

Άρθρο 7

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 8

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 9

Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετ'αυτού, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 11

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις με βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο ή υπηρεσιακό βεβαιωτικό σημείωμα, στην αρχή κάθε καλλιεργητικής περιόδου, της πρώτης δόσης καταβαλλόμενης κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 12

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ'αυτόν της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας, από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 13

Ο δήμος δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης, άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 14

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 15

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 16

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού να προστατεύει απ'αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 17

Απαγορεύεται ο μισθωτής να προβεί σε δενδροκαλλιέργεια επί του μισθίου, όπως επίσης να προβεί και στην ανέγερση πρόχειρων ή μόνιμων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 18

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Άρθρο 20

Τα έξοδα κηρυκείων, της σύνταξης του μισθωτηρίου σύμβασης ως και τα λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Άρθρο 21

Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 50/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος,

3. Χατζή - Τζιβελέκη Μαρία

4. Ρόκκας Σταύρος

5. Μπαλατσός Ευάγγελος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΕπικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT