•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 21ης/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 578/2017

ΘΕΜA : Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2017

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 11 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 20645/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Μπουρλής Γεώργιος

3. Καρακίτσος Απόστολος

4. Γαβριηλίδης Ανδρέας

5. Γούτας Ιωάννης

6. Παντσάκη Σουλτάνα

7. Βακουφάρης Τηλέμαχος

Κανένας

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών.

Τα με αρ. 1 έως και 7 θέματα, με αρ. απόφ. 571 έως και 577, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συζητήθηκαν κατόπιν της 570/2017 ομόφωνης απόφασης των παρόντων μελών της Ο.Ε. ως επείγοντα, για λόγους τήρησης προθεσμιών, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

       Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού  Γ' τριμήνου 2017».

        Στη συνέχεια ανέφερε ότι, σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

        Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

         «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 

        Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

      Με την αριθ. 1/2017 (ΑΔΑ: 6Π7ΙΩ9Ω – Λ58) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 3498/20-01-2017  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

      Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2017 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 186/2017απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: Ω8ΙΖΩ9Ω-ΟΨΩ.

       Με βάση τα παραπάνω η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το 20969/11-10-2017 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

        Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

 Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2017.

 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Γ’ τριμήνου του έτους 2017.

 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ’ τριμήνου του έτους 2017.

   Στη συνέχεια ο Δήμαρχος είπε ότι, από τον σχετικό έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Γ’ τριμήνου προκύπτει υστέρηση 9,81% στο σύνολο των εσόδων και συγκεκριμένα, έχουν υπολογιστεί οι αποκλίσεις των κατηγοριών «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» της στοχοθεσίας εσόδων και οι αποκλίσεις της συνολικής στοχοθεσίας (Έσοδα, Έξοδα, Απλήρωτες Υποχρεώσεις):

 Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) : υστέρηση 17,37%.

  1. Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε.: υστέρηση 34,22%.
  2. Σύνολο Εσόδων: υστέρηση 9,81% .
  3. Σύνολο εξόδων: υπέρβαση 31,64% (γιατί υστέρηση θεωρείται η πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του τιθέμενου στόχου (ποσό με αρνητικό πρόσημο : Στόχος μείον Εκτέλεση) κατά τα οριζόμενα στο αρ. 2 της ΚΥΑ 7261/2013)
  4. Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις) παρουσιάζει υπέρβαση 10,88%.

 Επειδή από την πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Γ’ τριμήνου προκύπτει υστέρηση 9,81%  (και άρα < 10%) στο σύνολο των εσόδων, αλλά και επειδή το κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013  (Έσοδα – έξοδα - απλήρωτες υποχρεώσεις) παρουσιάζει υπέρβαση 10,88%, εισηγούμαστε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο προϋπολογισμός θα καταστεί μη ρεαλιστικός και άρα δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

        Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2017.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 -      την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

 -      την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

 -      η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

 -      την αριθ. 1/2017 (ΑΔΑ: 6Π7ΙΩ9Ω – Λ58) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 3498/20-01-2017  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 -      την υπ’ αρ. 186/2017απόφ. Δ.Σ. με ΑΔΑ: Ω8ΙΖΩ9Ω-ΟΨΩ «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Β΄ τριμήνου 2017»

 -      τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης

 -      την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Γ’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

    Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2017 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

      Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

 Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων  Γ΄ τριμήνου του έτους 2017.

 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών  Γ΄ τριμήνου του έτους 2017.

 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού  Γ΄ τριμήνου του έτους 2017.

        Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 578/2017

  

  Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μπουρλής Γεώργιος

Καρακίτσος Απόστολος

Γαβριηλίδης Ανδρέας

Γούτας Ιωάννης

Παντσάκη Σουλτάνα

Βακουφάρης Τηλέμαχος

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες: 


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
© 2020 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT