•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                           

 από τα πρακτικά της 7/2011    

συνεδρίασης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 61/2011

ΘΕΜA : «Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού»

 

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 19 του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 8.710/15-04-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1.- Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2.- Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

3.- Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4.- Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

5.- Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

6.- Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

7.- Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:30.

Tα αρ. 199-202 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 259/10 έως 262/10 α-ντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν κατό-πιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων – εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου.

Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών της Επιτροπής η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλβης που έχει ως εξής:

« Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 8.315/12-04-11 έγκρισης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του έτους 2011 του Δήμου Βόλβης, σας υποβάλλουμε τα απολογιστικά στοιχεία Α΄ τριμήνου έτους 2011 για την κατάρτιση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων από την Ο.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

 • τακτικά έσοδα
 • έκτακτα έσοδα
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
 • εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
 • εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
 • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες χρήσης
 • επενδύσεις
 • πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
 • αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

 • τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
 • έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
 • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
 • εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
 • εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
 • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

 • λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
 • Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
 • πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
 • Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η Οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Επιπλέον η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την υπ’αρ. 107/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του Δήμου Βόλβης έτους 2011 και εγκρίθηκε με την υπ’αρ. 21037/11-4-04-11 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Για την κατάρτιση της παραπάνω έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03-02-2004 (ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος β΄) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.:

Α) Έξοδα και Πληρωμές

Κ.Α.

Εξόδων

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού…

5.386.600,00 €

715.568,45 €

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων …

2.425.571,63 €

77.928,92 €

63,64

Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα…

424.050,00 €

-   €

651

Τοκοχρεολύσια δανείων…

-   €

-   €

66

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών …

1.676.100,00 €

87.979,17 €

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα..

2.104.080,00 €

37.986,99 €

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε…

2.904.446,77 €

42.157,74 €

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

1.733.983,12 €

217.445,12 €

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 

 

71

Αγορές…

455.250,00 €

-   €

73

Έργα…

3.363.442,83 €

-   €

74

Μελέτες…

1.517.004,77 €

-   €

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις…

-   €

-   €

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

355.100,00 €

73.162,40 €

9111

Αποθεματικό…

540.000,00 €

 

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

22.885.629,12 €  

1.252.228,79 €  

Β) Έσοδα και Εισπράξεις

Κ.Α.

Εσόδων

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

0

Τακτικά έσοδα…

11.266.760,00 €

816.545,87 €

1 (-13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδ)..

1.121.800,00 €

122.487,94 €

2

Έσοδα παρελθόντων ετών…

1.011.161,00 €

-   €

31

Εισπράξεις από Δάνεια..

33.000,00 €

-   €

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά κατά τα παρελθόντα έτη

3.400.357,32 €

52.196,07 €

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων

1.437.235,00 €

160.140,16 €

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους..

2.353.962,00 €

2.353.961,42 €

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ..

2.261.353,80 €

121.521,30 €

 

Σύνολο πόρων  

22.885.629,12 €  

3.626.852,76 €  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν για τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

Τη διαλογική συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του άρθρου 159 του Ν.3463/06 και την ΚΥΑ 7028/03-02-2004 ( ΦΕΚ 253/09-02-2004 τεύχος Β).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Βόλβης, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 61/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT