•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 6/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

******* 

Αριθμός Απόφασης: 60/2011

 

ΘΕΜA : «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2011»

 

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 30 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 6.015/24-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1.- Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2.- Αλμαλόγλου Ιωάννης, αντιπ/ος Ο.Ε.

3.- Αθανασιάδης Γεώργιος, Δ.Σ.

4.- Μπαλατσός Ευάγγελος, Δ.Σ.

5.- Ρόκκας Σταύρος, Δ.Σ.

6.- Στοϊτσας Δημήτριος Δ.Σ.

7.- Δεμερτζής Γεώργιος, Δ.Σ. (Α/Μ)

1.- Χατζή – Τζιβελέκη Μαρία, Δ.Σ.

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης:  11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης:      12:30.

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας συνεδρίασης είπε ότι σύμφωνα με το αρ. 72 παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα της σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου ανήκει στην οικονομική επιτροπή.

Με την αρ. 7028/09-02-2004 (ΦΕΚ 253/Β) Κ.Υ.Α. η οποία τροποποιή- θηκε με την Κ.Υ.Α. 70560/16-11-09 καθορίστηκε ο νέος τύπος προϋπολογι- σμού των Ο.Τ.Α. Το σχέδιο που έχετε μπροστά σας ακολουθεί αυτές τις αρχές.

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να προχωρήσετε στη σύνταξη του προϋπο- λογισμού του έτους 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη

1. το αρ. 72 παρ. 1, εδάφιο α του Ν. 3852/2010

2. την Κ.Υ.Α. 7028/09-02-04 (ΦΕΚ 253/Β)

3. την Κ.Υ.Α. 70560/16-11-09

4. το από 24/03/2011 έγγραφο Δημάρχου σχετικά με επιτροπής διαβούλευσης

5. την αρ. 5/2011 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής.

6. την αρ. 97/2011 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2011.

5. τα έσοδα που βεβαιώθηκαν και τα έξοδα που έχουν ενταλθεί κατά το έτος 2010 (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των τέως Δήμων Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Μαδύτου & Ρεντίνας που συνενώθηκαν και καταργήθηκαν με την σύσταση του Δήμου Βόλβης) και τα λοιπά στοιχεία που επηρεάζουν τα μεγέθη του υπό σύνταξη προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλβης έτους 2011, τα έσοδα και έξοδα του οποίου όπως φαίνεται αναλυτικά στο συνημμένο σχέδιο, ανέρχονται στο ακόλουθο ύψος :

 

Α’ ΕΣΟΔΑ:

Κ.Α.

Περιγραφή

Προτεινόμενος

0

Τακτικά Έσοδα

11.246.760,00

1

Έκτακτα Έσοδα

3.307.857,80

2

Έσοδα Π.Ο.Ε.

1.011.161,00

3

Εισπράξεις από δάνεια και

απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

3.433.357,32

4

Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου

και τρίτων

1.437.235,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο

2.353.962,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

22.790.333,12

Β’ ΕΞΟΔΑ:

Κ.Α.

Περιγραφή

Προτεινόμενος

00

Γενικές Υπηρεσίες

4.144360,00

10

Οικονομικές – Διοικητικές Υπηρεσίες

2.353.300,00

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού-

Κοινωνικής Πολιτικής

1.445.025,58

20

Υπηρεσίες Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού

3.737.309,56

25

Υπηρεσίες Ύδρευσης-Άρδευσης-

Αποχέτευσης

1.206.579,10

30

Υπηρεσία Τεχνικών Έργων

3.084.013,39

35

Υπηρεσίες Πρασίνου

603.070,00

40

Υπηρεσίες Πολεοδομίας

740.841,60

45

Υπηρεσίες Νεκροταφείων

30.000,00

50

Δημοτική Αστυνομία

85.200,00

70

Λοιπές Υπηρεσίες

131.500,00

80

Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις και

Προβλέψεις

4.687.133,89

90

Αποθεματικό

540.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

22.790.333,12

 

Στην απόφαση αυτή οι Δ.Σ. 1) Αλμαλόγλου Ιωάννης και 2) Στοϊτσας Δημήτριος ανέφεραν τα ακόλουθα : «Ομόφωνα συντάσσουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλβης έτους 2011 γιατί είναι ένα εργαλείο για τον Δήμο με την επιφύλαξη όμως ότι στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε τροποποιήσεις – ενισχύσεις κ.α. εξόδων – εσόδων».

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 60/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT