•      •   
 • 2397061900
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 4/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας καυσίμων βάση ενεργής σύμβασης»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

 1. Λιάμας Διαμαντής
 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
 3. Μπαλατσός Ευάγγελος
 4. Καρακίτσος Απόστολος
 5. Ρόκκας Σταύρος
 6. Στοϊτσας Δημήτριος
 7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας καυσίμων βάση ενεργής σύμβασης είπε ότι σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Επίσης ανέφερε πως σύμφωνα με την αρ. 45 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. η οποία εκδόθηκε στις 28/12/2010 διευκρινίζεται ότι :

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/10 και μέχρι να ψηφισθεί ο προϋπολογισμός και πάντως όχι μετά την 31/03/2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του έτους 2010.

Από τις ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), προκύπτουν τα ακόλουθα:

α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010 αναφέρονται αποκλειστικά στον προϋπολογισμό του έτους 2011 και αφορούν όλους τους δήμους.

β. Οι προϋπολογισμοί των συνενούμενων Ο.Τ.Α. του έτους 2010, ισχύουν για ένα το πολύ τρίμηνο ως ενιαίος προϋπολογισμός του νέου δήμου. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις που είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του έτους 2010, θεωρούνται – με τον ποσοτικό περιορισμό που αναφέρεται παρακάτω – ως πιστώσεις του νέου προϋπολογισμού που μπορεί να διατίθενται (ψηφίζονται) από τα αρμόδια όργανα, ενώ αν πρόκειται για τις πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ, που διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε οργάνου (αποδοχές, έξοδα παράστασης, μισθώματα, υποχρεωτικές εισφορές κ.λ.π.), μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα έξοδα που θα αποφασισθούν και θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία αυτή, θα είναι έξοδα του προϋπολογισμού έτους 2011 και όχι του προηγούμενου έτους.

γ. Δαπάνες για τις οποίες δεν είχε εγγραφεί πίστωση στους προϋπολογισμούς έτους 2010 των καταργούμενων Ο.Τ.Α., δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν. Εφόσον όμως είχαν εγγραφεί πιστώσεις, δεν εξετάζεται αν αυτές έχουν αναλωθεί μέσα στο έτος 2010 και αν έχει ή όχι απομείνει υπόλοιπο κατά τη λήξη του έτους.

δ. Η δυνατότητα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά τα ανωτέρω αφορά όλες τις κατηγορίες δαπανών (υποχρεωτικών και μη) και όχι μόνο αυτές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 160 του ΚΔΚ.

ε. Το δωδεκατημόριο αποτελεί το 1/12 του αθροίσματος των πιστώσεων το ίδιου (τετραψήφιου) κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού έτους 2010 όλων των καταργούμενων Ο.Τ.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τις τυχόν αναμορφώσεις μέχρι 31/12/2010. Το ποσό αυτό αποτελεί κατά κωδικό αριθμό το ανώτατο όριο της πίστωσης που μπορεί να διατεθεί ανά μήνα μέχρι την 31η Μαρτίου 2011.

στ. Κατά την ανωτέρω διαδικασία (υπολογισμός του δωδεκατημόριου) εξετάζεται η ταυτότητα των κονδυλίων, έτσι ώστε να αθροίζονται μόνο οι πιστώσεις που αφορούν το ίδιο αντικείμενο δαπάνης κατά υπηρεσία. Τυχόν διαφοροποιημένη μεταχείριση του ίδιου κωδικού αριθμού εξόδων από τους συνενούμενους ΟΤΑ αντιμετωπίζεται κάτω από το πρίσμα αυτό.

Έπειτα από αυτά ανέφερε πως κατά το έτος 2010 και κατόπιν διαγωνισμού (ο οποίος εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 18209/08-07-2010 έγγραφο της Π.Κ.Μ.) ο κος Αλμαλόγλου Ιωάννης ως νόμιμος εκπρόσωπος του πρώην Δήμου Απολλωνίας υπέγραψε σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών με τον κ. Δράκο Αντώνιο συνολικού ποσού 155.206,80 €.

Από την σύμβαση αυτή και μέχρι την 31/12/2010 έχουν τιμολογηθεί 49.113,14 € και ως εκ τούτου το ενεργό υπόλοιπο της σύμβασης την 01/01/2011 είναι 106.093,66 € (βάσει βεβαίωσης της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Απολλωνίας).

Λόγω του ότι ο Δήμος Βόλβης είναι καθολικός διάδοχος του Δήμου Απολλωνίας η σύμβαση αυτή έχει ισχύ και για το έτος 2011. Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Για την προμήθεια καυσίμων είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους :

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 197.514,88 €

κ.α. 10/6411 ποσό 6.384,25 €

κ.α. 10/6643 ποσό 16.000,00 €

κ.α. 15/6641.001 ποσό 13.942,35 €

κ.α. 15/6643 ποσό 9.000,00 €

κ.α. 20/6641.001 ποσό 122.446,16 €

κ.α. 30/6644.001 ποσό 22.634,12 €

κ.α. 35/6644.001 ποσό 7.108,00 €

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 274.079,95

κ.α. 10/6641 ποσό 174.871,65 €

κ.α. 10/6643 ποσό 68.094,22 €

κ.α. 20/6641 ποσό 31.114,08 €

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 61.770,53 €

κ.α. 10/6641.01 ποσό 1.839,12 €

κ.α. 10/6643 ποσό 22.024,81 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 8.414,83 €

κ.α. 30/6641.01 ποσό 27.181,98 €

κ.α. 35/6641.01 ποσό 2.309,79 €

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 58.500,00 €

κ.α. 10/6641 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 15/6641 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 20/6641.02 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 30/6644.01 ποσό 7.500,00 €

κ.α. 30/6644.02 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 35/6644 ποσό 5.000,00 €

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 50.125,00 €

κ.α. 10/6411.00 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 10/6641.00 ποσό 17.975,00 €

κ.α. 10/6643.00 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6644.00 ποσό 19.150,00 €

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 189.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 15.000,00 €

κ.α. 20/6641 ποσό 164.000,00 €

κ.α. 20/6644 ποσό 10.000,00 €

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 830.990,36 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 69.249,196 €.

Ο Δήμος Βόλβης πρέπει να προβεί άμεσα στην προμήθεια υγρών καυσίμων, κυρίως για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας λόγω του ότι έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Προκειμένου να μπορεί να πληρωθεί και άμεσα ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων, κ. Δράκος Αντώνιος, πρέπει να διατεθούν πιστώσεις σε βάρος κ.α. εξόδων του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2011 του Δήμου Βόλβης.

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να διαθέσουν το σύνολο του υπολοίπου της σύμβασης (106.093,66 €) το οποίο υπολείπεται κατά πολύ του ποσού των 207.747,59 € που μπορεί να δαπανήσει ο Δήμος για την προμήθεια καυσίμων βάσει της μεθόδου των δωδεκατημορίων.

Η διάθεση της πίστωσης σε βάρος κ.α. εξόδων θα είναι το ποσό ανά είδος της σύμβασης μείον ό,τι έχει τιμολογηθεί ανά είδος εντός του 2010 στον Δήμο Απολλωνίας.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

 • την περ. δ) της παρ. 1 του αρ. 72 του Ν. 3852/10
 • τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν.3852/2010
 • την εγκ. 45/74300 /28.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
 • τους προϋπολογισμούς έτους 2010 των συνενωθέντων Δήμων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση ποσού 106.093,66 € για την πληρωμή των τιμολογίων που θα εκδοθούν βάση της με αρ. πρωτ. 3887/29-07-10 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ του κ. Δράκου Αντωνίου και του κ. Αλμαλόγλου Ιωάννη.

2. Η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής κ.α. εξόδων και με τα εξής ποσά :

 • κ.α. 10/6643 ποσό 61.515,79 € για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
 • κ.α. 20/6641.001 ποσό 38.554,31 € για την προμήθεια καυσίμων κίνησης
 • κ.α. 20/6641.002 ποσό 6.023,56 € για την προμήθεια ελαιολιπαντικών

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 4/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT