•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100,000€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 1/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 3/2011

ΘΕΜA : «Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον ΦΠΑ»

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 18 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 848/17-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Καρακίτσος Απόστολος
  5. Ρόκκας Σταύρος
  6. Στοϊτσας Δημήτριος
  7. Αλμαλόγλου Ιωάννης

Απόντες :

Κανένας.

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα περί καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον ΦΠΑ ανέφερε ότι :

σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. (αρ. 209), οι προμήθειες πλέον των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/93 αποφ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., ΦΕΚ 185/93 Β΄).

Σύμφωνα με το αρ. 41 του ΕΚΠΟΤΑ, η αρμοδιότητα ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών για τους Ο.Τ.Α. ανήκει στους Νομάρχες και ασκείται από τις υπηρεσίες εμπορίου των Νομαρχιών. Όταν όμως ειδικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη ή προδήλως δυσχερή την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών από τις υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιών, δύναται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόμενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο προμηθευτών χορηγητών.

Βάσει του εδ. ε΄, της παρ. 1, του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Ο.Ε. καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξά¬γει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βάσει του αρ. 10 της αρ. 45/28-12-10 με αρ. πρωτ. 74300 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 267 του Ν. 3852/2010 μέχρι την 31/03/2011 οι προϋπολογισμοί των νέων Δήμων εκτελούνται ως δωδεκατημόρια των προϋπολογισμών των Δήμων του έτους 2010.

Από τα απολογιστικά στοιχεία της 31/12/2010 των συνενωθέντων δήμων και όσον αφορά τις διαμορφωθείσες εγγεγραμμένες πιστώσεις σε κωδικούς αριθμούς εξόδων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης προκύπτουν τα κάτωθι :

 

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 197.514,88 €

κ.α. 10/6411 ποσό 6.384,25 €

κ.α. 10/6643 ποσό 16.000,00 €

κ.α. 15/6641.001 ποσό 13.942,35 €

κ.α. 15/6643 ποσό 9.000,00 €

κ.α. 20/6641.001 ποσό 122.446,16 €

κ.α. 30/6644.001 ποσό 22.634,12 €

κ.α. 35/6644.001 ποσό 7.108,00 €

2) Δήμος Απολλωνίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 274.079,95

κ.α. 10/6641 ποσό 174.871,65 €

κ.α. 10/6643 ποσό 68.094,22 €

κ.α. 20/6641 ποσό 31.114,08 €

3) Δήμος Αρέθουσας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 61.770,53 €

κ.α. 10/6641.01 ποσό 1.839,12 €

κ.α. 10/6643 ποσό 22.024,81 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 8.414,83 €

κ.α. 30/6641.01 ποσό 27.181,98 €

κ.α. 35/6641.01 ποσό 2.309,79 €

4) Δήμος Εγνατίας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 58.500,00 €

κ.α. 10/6641 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 15/6641 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 20/6641.01 ποσό 10.000,00 €

κ.α. 20/6641.02 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 30/6644.01 ποσό 7.500,00 €

κ.α. 30/6644.02 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 35/6644 ποσό 5.000,00 €

5) Δήμος Μαδύτου, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 50.125,00 €

κ.α. 10/6411.00 ποσό 8.000,00 €

κ.α. 10/6641.00 ποσό 17.975,00 €

κ.α. 10/6643.00 ποσό 5.000,00 €

κ.α. 10/6644.00 ποσό 19.150,00 €

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική εγγεγραμμένη πίστωση 189.000,00 €

κ.α. 10/6643 ποσό 15.000,00 €

κ.α. 20/6641 ποσό 164.000,00 €

κ.α. 20/6644 ποσό 10.000,00 €

 

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι 830.990,36 € και συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται στο ποσό των 69.249,196 €.

Ως εκ τούτου και μέχρι την 31/03/2011 ο Δήμος Βόλβης μπορεί να δαπανήσει το ποσό των 207.747,59 € για την προμήθεια καυσίμων.

Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος πρότεινε προς τα μέλη της Ο.Ε. την διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό της Θεσσαλονίκης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και έως του ποσού των 100.000,00 € με τον ΦΠΑ, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων – μηχ/των του Δήμου Βόλβης καθώς και για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων :

- επειδή πρέπει να προβεί άμεσα στην προμήθεια υγρών καυσίμων, κυρίως για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας (έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με την αποκομιδή των απορριμμάτων),

- επειδή υπάρχει ενεργή σύμβαση για την προμήθεια καυσίμων από τον πρώην Δήμο Απολλωνίας (το υπόλοιπο της οποίας είναι περί τις 106.000,00 € με τον ΦΠΑ για το 2011),

- επειδή η σύμβαση αυτή έχει ισχύ για το έτος 2011 για τον Δήμο Βόλβης (όντας καθολικός διάδοχος του Δήμου Απολλωνίας), - επειδή το ανωτέρω ποσό δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του νέου Δήμου.

Ο διαγωνισμός αξίας 100.000,00 € θα αφορά το διάστημα μέχρι και 31/03/2010 βάσει του αρ. 267 του Ν. 3852/10.

Ο νέος Δήμος Βόλβης που προήλθε από την συνένωση των Δήμων 1) Αγίου Γεωργίου, 2) Απολλωνίας, 3) Αρέθουσας, 4) Εγνατίας, 5) Μαδύτου και 6) Ρεντίνας, αποτελείται στο σύνολο του από 22 κοινότητες, καταλαμβάνοντας μία έκταση 783.014 στρεμμάτων (το 21,2% της επιφάνειας του Νομού Θεσσαλονίκης). Η απόσταση από το ένα άκρο του Δήμου έως το άλλο ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, μέσω της διακήρυξης, σε περισσότερους του ενός πρατηριούχους να καταστούν ανάδοχοι της προμήθειας γιατί δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου (εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει ποσότητες καυσίμων στις κατά τόπους δημοτικές ενότητες) να διανύουν τα οχήματα μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να ανεφοδιαστούν με καύσιμα (αυτό ισούται με σπατάλη χρόνου, σπατάλη επιπλέον ποσοτήτων καυσίμων και φθορά των οχημάτων) αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γεγονός πως ενδέχεται κανένας πρατηριούχος να μην επιθυμεί να καλύψει το σύνολο του Δήμου με καύσιμα.

Επίσης βάσει της δυνατότητας που δίνει η παρ. 1 του αρ. 10 του ΕΚΠΟΤΑ και λόγω του κατεπείγοντος πρότεινε προς τα μέλη της Ο.Ε. ο διαγωνισμός να διεξαχθεί στις 07 Φεβρουαρίου του 2011 (δέκα ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευση η οποία θα είναι στο Φ.Ε.Κ. στις 28/01/2011).

Από την οικονομική υπηρεσία ζητήθηκε και συντάχθηκαν έξι προϋπολογισμοί για τις έξι δημοτικές ενότητες, τα στοιχεία των οποίων είναι το αποτέλεσμα των εγγεγραμμένων πιστώσεων σε κ.α. εξόδων του έτους 2010 των συνενωμένων έξι Δήμων για την προμήθεια υγρών καυσίμων με τη μέθοδο των δωδεκατημορίων και ποσοστιαία κατανεμημένα ανά Δήμο έως το τελικό ποσό των 100.000,00 €

Στις 17/01/2011 και με την αρ. 17/2011 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η προμήθεια καυσίμων να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή πώλησης του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Ύστερα από τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει τους όρους και να συντάξει την διακήρυξη για τον ανωτέρω διαγωνισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 17/2011 απόφαση του Δ.Σ., τις διατάξεις του εδ. ε΄, της παρ. 1, του αρ. 72 του Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/23-3-93) "Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Για την δημοπράτηση της προμήθειας υγρών καυσίμων (για την κίνηση των οχημάτων – μηχ/των καθώς και για την θέρμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Βόλβης), για το χρονικό διάστημα έως 31/03/11, ενδεικτικού προϋπολογισμού 100.000,00 € με τον ΦΠΑ, με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή πώλησης του Νομού Θεσσαλονίκης, καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Β. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στον Σταυρό από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών την Δευτέρα 07/02/2011 με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προ-σφορών την 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την Τρίτη 08/02/2011, στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στον Σταυρό με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 π.μ.

Σε περίπτωση που και για δεύτερη φορά δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα, τότε το θέμα θα εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης που θα δοθεί από πρατηριούχους που θα προσέλθουν.

Γ. Η προμήθεια αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2011 του Δήμου Βόλβης βάσει του αρ. 267 του Ν. 3852/2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 3/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT