•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από τα πρακτικά της 2/2011

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Βόλβης

 

Αριθμός  Απόφασης: 9/2011

ΘΕΜA : «Διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τιμολογίων δημοσιεύσεων σε εφημερίδες »

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα στις 8 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 2.113/03-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες:

  1. Λιάμας Διαμαντής
  2. Αθανασιάδης Γεώργιος
  3. Μπαλατσός Ευάγγελος
  4. Ρόκκας Σταύρος
  5. Στοϊτσας Δημήτριος
  6. Αλμαλόγλου Ιωάννης
  7. Χατζή-Τζιβελέκη Μαρία (Α/Μ)

Απόντες :

1. Καρακίτσος Απόστολος

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:00.

Τα αρ. 15-20 θέματα με αριθμούς αποφάσεων 21-26/2011 αντίστοιχα δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ως επείγοντα κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι όπως γνωρίζετε κάθε δαπάνη ανακοίνωσης, δημοσίευσης και περίληψης προκήρυξης για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με ζητήματα που εντάσσονται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων των Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τύπο, βαρύνει τους Ο.Τ.Α.

Με την αρ. 2/82452/0020 (Φ.Ε.Κ. 2441/02-12-08) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομίας καθορίσθηκε η τιμή των καταχαρούμενων στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, δημοσιεύσεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν ή αυτών που έπρεπε ήδη να δημοσιευθούν, χρειάζεται να προβούμε σε διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Βόλβης για το διάστημα έως 31/03/2011.

Για τη δημιουργία του Δήμου Βόλβης συνενώθηκαν έξι Δήμοι, οι οποίοι ήταν οι : 1) Δήμος Αγ. Γεωργίου 2) Δήμος Απολλωνίας 3) Δήμος Αρέθουσας 4) Δήμος Εγνατίας 5) Δήμος Μαδύτου 6) Δήμος Ρεντίνας

Για την πληρωμή δημοσιεύσεων είχαν εγγραφεί οι κάτωθι πιστώσεις έως και 31/12/2010 στους ανωτέρω Δήμους στους κάτωθι κ.α. εξόδων :

1) Δήμος Αγίου Γεωργίου,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 1.300,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 2.500,00€

2) Δήμος Απολλωνίας,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 1.950,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 2.000,00€

3) Δήμος Αρέθουσας,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 4.000,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 500,00€

4) Δήμος Εγνατίας,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 3.500,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 500,00€

5) Δήμος Μαδύτου,

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 670,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 400,00€

6) Δήμος Ρεντίνας, συνολική πίστωση 7.400,00 €

κ.α *.6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» πίστωση 7.000,00€

κ.α *.6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων» πίστωση 3.000,00€

Το συνολικό ποσό των ανωτέρω πιστώσεων είναι :

- 18.420,00 € σε βάρος του κ.α. *.6463 και ως εκ τούτου το δωδεκατημόριο είναι 1.535,00 € και τα 3/12 είναι 4.605,00 €

- 8.900,00 € σε βάρος του κ.α. *.6462 και ως εκ τούτου το δωδεκατημόριο είναι 741,67 € και τα 3/12 είναι 2.225,01 €

Κατόπιν αυτών ζήτησε από τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά για τα ανωτέρω.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 28/80 και της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις ανωτέρω αναφερόμενες δαπάνες ανακοίνωσης, δημοσίευσης και περίληψης προκήρυξης που βαρύνουν τους Ο.Τ.Α. για το διάστημα έως 31/03/2011.

2. Διαθέτει πίστωση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011, για την πληρωμή δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων και περιλήψεων προκηρύξεων, που βαρύνουν τους ΟΤΑ, πιστώσεις ύψους 6.300,00 € ως εξής:

α) € 1.300,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 00/6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»,

β) € 2.000,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»,

γ) € 1.000,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6463 με τίτλο «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων»,

δ) € 1.500,0 σε βάρος του κ.α. εξόδων 10/6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων»,

ε) € 500,00 σε βάρος του κ.α. εξόδων 30/6462 με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων».

3. Τα σχετικά εντάλματα πληρωμής θα εκδίδονται περιοδικά, κατόπιν υποβολής τιμολογίων, στο όνομα του δικαιούχου και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 9/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT