•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από τα πρακτικά της 17ης/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλβης

Αριθμός Απόφασης: 258/2015

ΘΕΜA : Τριμηνιαία έκθεση Β' τριμήνου 2015

Στον Δήμο Βόλβης και στο δημοτικό κατάστημα Σταυρού σήμερα στις 22 του μηνός Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλβης, ύστερα από την αρ. 15762/17-07-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με το αρ. 75 του Ν. 3852/10.

            Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του Ν. 3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Λιάμας Διαμαντής, πρόεδρος Ο.Ε.

2. Αθανασιάδης Γεώργιος

3. Γαβριηλίδης Ανδρέας

4. Γούτας Ιωάννης

5. Δεμερτζής Γεώργιος

1. Βακουφάρης Τηλέμαχος

2. Παντσάκη Σουλτάνα

Ώρα έναρξης συνεδρίασης : 11:00.

Ώρα λήξης συνεδρίασης : 12:15.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Παπαδάκη Αλεξάνδρα για την τήρηση των πρακτικών.

Το με αρ. 1 θέμα, με αρ. απόφ 257, δεν αναγράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασης των παρόντων ως επείγον, για λόγους Δημοτικού συμφέροντος και για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

         Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015». Στην συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με την περίπτ. β της παραγρ. 1 του άρ. 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δ.Σ., στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 268/2014 (ΑΔΑ: 70Φ9Ω9Ω-8ΦΣ) απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2015 και εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 120100/7-1-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2015 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 81/2015 απόφασή του και έλαβε ΑΔΑ: 7ΔΑΩΩ9Ω-ΣΒ4.

Με βάση τα παραπάνω, η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου με το αρ. πρωτ. 15544/14-7-2015 έγγραφό της, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Β’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Β’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2015.

           Στη συνέχεια ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είπε ότι από τον σχετικό έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας στην πορεία είσπραξης των εσόδων μετά το πέρας του Β’ τριμήνου προκύπτει υστέρηση 6% ( και άρα <10%) στο σύνολο των εσόδων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα εξής αποτελέσματα με απόκλιση μεγαλύτερη του 10%:

  1. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες: υστέρηση 13,23% η οποία προκύπτει από την μη απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων (αρ. 27 του Ν. 3756/2009)
  2. Επιχορηγήσεις για επενδύσεις: υστέρηση 22,72% η οποία προκύπτει από την μη είσπραξη των εγγεγραμμένων επιχορηγήσεων για έργα για διάφορους λόγους (π.χ. αναθεωρήσεις μελετών, καθυστερήσεις στις αποδόσεις κ.α.)
  3. Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) : υπέρβαση του στόχου κατά 13,49% (αλλά επειδή αθροίζονται και οι κ.α. της ομάδας 2 «Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά» όπου έχει εισπραχθεί ποσό 83291,23€ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΘ 9535/2003 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΘΕΝΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΑ 1095008/1026/99) το οποίο και δεν είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και τη στοχοθεσία), η υπέρβαση του στόχου από τα έσοδα του τρέχοντος έτους είναι 6,79%).
  4. Λοιπά έσοδα ((41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων + (42)_Επιστροφές χρημάτων + (31)_Εισπράξεις από δάνεια): υστέρηση 29,01% η οποία προκύπτει από τους κ.α. είσπραξης κρατήσεων (λόγω μη προσλήψεων εποχιακού προσωπικού και αποχωρήσεων υπηρετούντων υπαλλήλων κ.α.).

     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεν υπάρχουν ενδείξεις (και ειδικά αφού στην ομάδα των ιδίων εσόδων έχουμε υπέρβαση) ότι ο προϋπολογισμός θα καταστεί μη ρεαλιστικός και δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Γ’ τριμήνου (οπού ίσως υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση των επιχορηγήσεων και ολοκληρωθούν και διαδικασίες πρόσληψης εποχιακού προσωπικού) και θα γίνει τότε επανεξέταση της πορείας των εσόδων και εάν συντρέχει λόγος σχετική εισήγηση μείωσης του προϋπολογισμού.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2015.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Ο.Ε., έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

   - την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

   - την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

   - την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

   - την αριθ. 268/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 120100/7-1-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

   - την υπ’ αρ. 81/2015 απόφ. Δ.Σ. με ΑΔΑ: 7ΔΑΩΩ9Ω-ΣΒ4 «Έγκριση Α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης έτους 2015»

   - τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βόλβης

   - την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Β’ τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β’ τρίμηνο του έτους 2015 συνοδευόμενη από την εισήγηση της προϊσταμένης οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Β’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Β’ τριμήνου έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Β’ τριμήνου έτους 2015.

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 258/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθανασιάδης Γεώργιος

Γαβριηλίδης Ανδρέας

Γούτας Ιωάννης

Δεμερτζής Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Παρακάτω επισυνάπτονται η Α.Δ.Α και οι σχετικοί με την απόφαση πίνακες:


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT