•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: ΒΟΝΗΩ9Ω-104

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 972/2011

Περίληψη: Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας.

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 21 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00', συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ' αριθ. 36.610/16-12-2011, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, καθώς επίσης και στους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) . Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   

1. ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

3. ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    

4. ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

8. ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

11. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

12. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   

13. ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

14. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

15. ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣ   

16. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

17. ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ   

18. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ   

19. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

20. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ   

21. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

22. ΞΑ Ν ΘΟ Π ΟΥΛΟ Σ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

23. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

24. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ   

25. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ

1. ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Οι Δ.Σ.

1. κ. Ιορδανίδης Θεόδωρος,

2. κ. Θωμά Νικόλαος

3. κ. Λαφαζάνης Αστέριος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ    ΤΗΝ    ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ   ΤΟΥ  ΑΡΙΘ. 11 ΘΕΜΑΤΟΣ   ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ,     ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 975/2011

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 18.00' Ώρα λήξης συνεδρίασης 21.25'

Ο Δήμαρχος κ.  Γαλαμάτης I. Δημήτριος, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ.Σ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Τα αριθ. 1&2 θέματα, με αριθμούς αποφάσεων 963 & 964/2011 αντίστοιχα, δεν γράφονταν στην ημερήσια διάταξη αλλά συζητήθηκαν ύστερα από ομόφωνη απόφαση των παρόντων να συζητηθούν σαν κατεπείγοντα Δημοτικά θέματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 8° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής - Αντιδήμαρχο κ. Λιάμα Διαμαντή, ο οποίος είπε:
Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν. 2130/93 ορίζονται τα ακόλουθα:
«1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Στην περίπτωση β' για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφόσον υφίστανται.
2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,250), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,350) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική του περιφέρεια.
Όπως διευκρινίζεται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 22307/12-5-1993, η επιβολή του τέλους και ο καθορισμός του συντελεστή είναι υποχρεωτικός για τα δημοτικά συμβούλια.
Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία και εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας σε 0,35 τοις χιλίοις, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Στόί'τσας Δημήτριος και Αλμαλόγλου Ιωάννης πρότειναν να μη ξεπεράσει 0,25 τοις χιλίοις.

Το Δ.Σ. έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λιάμα Διαμαντή, την αριθ. 848/2011 απόφαση - εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2130/1993

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑ ΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει ενιαίο συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του Δήμου Βόλβης, σε ποσοστό, μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,350).

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι Δ.Σ. :

1. Ξανθόπουλος Αριστείδης,

2. Λαφαζάνης Αστέριος,

3. Φραντζής Άγγελος

4. Αλμαλόγλου Ιωάννης,

5. Τσαουσίδης Γρηγόριος

6. Ιωσηφίδης Γεώργιος,

7. Μουρατίδης Κων/νος

8. Στοϊτσας Δημήτριος

9. Ζαφειρίου Μαρία

10. Ζαφειρίου Κων/νος,

οι οποίοι πρότειναν επιβολή του τέλους σε ποσοστό
μηδέν είκοσι πέντε τοις χιλίοις (0.250)

11. Πολυζωϊδου Βασιλική,

λέγοντας όχι στην εν λόγω φορολογία

και

12. Ζωγράφος Βασίλειος,

προτείνοντας την επιβολή του τέλους μόνο στους έχοντες και κατέχοντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθυό 972/2011

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT