•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Β΄ τριμήνου 2020

sima

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2020 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφ. 95/2020   

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 31 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄, συνεδρίασε ΄΄ Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών ΄΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ/Π/.οικ. 32009/23-05-2020 και του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.,  μετά από την υπ’ αριθ. 13.737/27-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23,  δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

  1.-ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

  2.- ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

  3.- ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  4.- ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

  5.- ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  6.- ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  7.- ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  8.- ΚΡΟΣΤΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

  9.- ΟΧΟΥΝΟΣ        ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 

10.- ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.- ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

12.- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

13. ΣΤΟΊ΄ΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

14.- ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

15.- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

16.- ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

17.- ΔΑΓΚΛΗ-ΠΡΑΠΑ ΜΑΡΙΑ 

18.- ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

19.- ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ  

20.- ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

21.-  ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

22.- ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

23.- ΣΑΛΕΠΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.- ΣΙΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.- ΛΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

3.- ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

4.- ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν. 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 20.00΄

Ώρα λήξης συνεδρίασης 21.40΄ 

                Ο Δήμαρχος κ. Λιάμας Διαμαντής, προσκλήθηκε και παραβρέθηκε στην συνεδρίαση  του Δ.Σ.   

                 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος  Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενη το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλβης Β΄ τριμήνου 2020, έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο κ. Λιάμα Διαμαντή, οοποίος  είπε τα εξής:

Βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρ. 43 του Ν. 3979/2011, η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας, κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την αριθ. Πρωτ. 11221/22-07-2020 εισήγηση, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλβης, του Β΄ τριμήνου του έτους 2020.

Η οικονομική επιτροπή με την υπ’ αρ. 270/2020 ομόφωνη απόφασή της αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του Π/Υ κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020, υποβάλλει στο ΔημοτικόΣυμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2020 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και την έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου μας, Β΄ τριμήνου έτους 2020, απεικονίζονται στους πίνακες 1,2 & 3 τους οποίους θέτω υπόψη του Δ.Σ. προς έγκριση.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση Του Δημάρχου & Προέδρου της Ο.Ε.  τις διατάξεις των άρθρων 72 & 266 του Ν. 3850/2010, το αριθ. Πρωτ. 11221/22-07-2020 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας, και την αριθ. 270/2020 απόφαση της Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβληθείσα από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Βόλβης, τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού  Β΄ τριμήνου 2020, με οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά εμφαίνονται στους συνημμένους πίνακες 1,2 & 3, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η Δ.Σ. κ. Πολυζωϊδου Βασιλική, καθότι δεν ψήφησε και τον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλβης, έτους 2020. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2020

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

          ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT