•      •   
  • 2397061900
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1-1-2011

sima

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθ. Αποφάσεως 431/2011

Περίληψη:

Απογραφή περιουσίας του Δήμου Βόλβης - Ισολογισμός

Έναρξης 01/01/2011 και έγκριση αυτών. 

Στο Σταυρό και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλβης, σήμερα 30 του μηνός Μαίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00', συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόλβης Ν. Θεσσαλονίκης, μετά από την υπ' αριθ. 13.365/25-05-2011, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου (Σταυρός) καθώς και στις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου, Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας, επιδόθηκε κανονικά στον Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, καθώς επίσης και στους Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 & 163 του Ν. 3463/2006, του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και όμοιες άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

1.

ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

1.

ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2.

ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

2.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

3.

ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3.

ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

4.

ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

5.

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

5.

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

6.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

7.

ΧΑΤΖΗ-ΤΖΙΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΟΙ

ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΑΝ

8.

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ.

9.

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

10.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

11.

ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

12.

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

13.

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

14.

ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

15.

ΠΑΠΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

16.

ΟΧΟΥΝΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

 

 

17.                       ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

18.                       ΑΛΜΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

19.                       ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

20.                       ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

21.                       ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

 

22.                       ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Ώρα έναρξης συνεδρίασης 18.00'

Ώρα λήξης συνεδρίασης 20.45'

Ο Δήμαρχος κ. Γαλαμάτης I. Δημήτριος, προσκλήθηκε και προσήλθε στην συνεδρίαση του Δ. Σ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Σγούρος Ν. Βασίλειος Γραμματέας του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το 10 και μοναδικό θέμα, έδωσε τον λόγο στην Ελένη Δελλαπόρτα υπάλληλο του Δήμου Βόλβης και μέλος της επιτροπής απογραφής, η οποία ανέφερε ότι στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρίστανται εκπρόσωποι της εταιρείας Ορθολογισμός, για την παρουσίαση του Ισολογισμού και την παροχή διευκρινίσεων και απαραίτητων πληροφοριών καθώς επίσης και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Βενέτης Κωνσταντίνος της εταιρείας Grand Thornton ο οποίος συνέταξε την έκθεση ειδικού ελέγχου.

Στην συνέχεια η κ. Δελλαπόρτα Ελένη, ανέφερε τα εξής:

Ο Δήμος Βόλβης έχει συσταθεί στις 01/01/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» αποτελούμενος από τους Δήμους Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Αρέθουσας, Εγνατίας, Μαδύτου και Ρεντίνας οι οποίοι καταργούνται και αποτελούν πλέον ενότητα του νεοσυσταθέντος Δήμου Βόλβης.

Με το άρθρο 267 παρ. 7 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι:

«Μέχρι την 28-2­2011 ολοκληρώνεται η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/29.12.2010 τεύχος Β') Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. Με το άρθρο 2 αυτή, προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής απογραφής. Με το άρθρο 4 της ΥΑ 74445/29.12.2010, ορίζονται τα εξής:

«Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή - λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείτε εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την «Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής -λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του δήμου και δημοσιεύονται σε μία τοπική εφημερίδα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφημερίδα η οποία εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος»

Με βάση το Π.Δ.315/1999, ως απογραφή νοείται η πλήρης και ακριβής καταγραφή και αποτίμηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η επαλήθευση της ύπαρξης και η αποτίμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων Δήμων.

Η απογραφή του Δήμου, ξεκίνησε με τη σύσταση της επιτροπής απογραφής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 5/5-1-2011 απόφαση Δημάρχου.

Αφού ολοκλήρωσε τις 4 φάσεις της απογραφής που ορίζει η ΥΑ 74445/10, συνέταξε την με αρ. πρωτοκ. 4002/28­2-2011 Έκθεση Απογραφής Έναρξης των πάσης φύσης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων και την παρέδωσε στον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους συνενούμενους Δήμους, οι Δήμοι Αγίου Γεωργίου, Μαδύτου και Ρεντίνας τηρούσαν διπλογραφική λογιστική και είχαν συντάξει Ισολογισμούς μέχρι τη χρήση του 2009, ενώ οι Δήμοι Απολλωνίας, Αρέθουσας και Εγνατίας δεν ήταν υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σύστημα και τηρούσαν μόνο το δημόσιο λογιστικό (απλογραφικό σύστημα). Στο Δήμο Βόλβης δεν μεταφέρονται δομές με αρμοδιότητες από τις καταργηθείσες Νομαρχίες.

Σύμφωνα και με τον οδηγό απογραφής, τόσο το Ενεργητικό, όσο και το Παθητικό του κάθε καταργούμενου Δήμου, έχει αποτελέσει μέρος του Ενεργητικού και Παθητικού του νεοσυσταθέντος Δήμου Βόλβης. Ανάλογα έχει σχηματιστεί και το Κεφαλαίο του νέου Δήμου.

Οι Δήμοι που τηρούσαν διπλογραφική λογιστική παρέδωσαν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία με βάση το τηρούμενο μητρώο παγίων, ενημερωμένο μέχρι 31.12.2010.

Οι Δήμοι που δεν τηρούσαν διπλογραφική λογιστική πραγματοποίησαν φυσική απογραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Εκτός από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στην απογραφή έναρξης και τον ισολογισμό, ανευρέθηκαν και τιμολόγια για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή νομιμοποιητικά στοιχεία και κρίθηκε από την επιτροπή πως δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στην απογραφή έναρξης.

Επίσης στον ισολογισμό δεν εμφανίζονται υποχρεώσεις που προκύπτουν από υπογραφείσες συμβάσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη και ως εκ τούτου δεν είχαν εκδοθεί εντός του 2010 τα σχετικά έγγραφα δαπανών.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται μόνο στην απογραφή έναρξης και αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:

Απογραφή υποχρεώσεων από ανεκτέλεστες υπογραφείσες συμβάσεις

Δήμος

Ποσό

Αγίου Γεωργίου

684.774,40

Απολλωνίας

606.125,03

Αρέθουσας

102.645,42

Εγνατίας

108.489,32

Μαδύτου

43.156,06

Ρεντίνας

0,00

Σύνολο

1.545.190,23

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού έναρξης του Δήμου Βόλβης, δεν ολοκληρώθηκε (είναι όμως σε εξέλιξη), η έρευνα για τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις (εκκρεμείς προσφυγές, δίκες και ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις). Το γεγονός αυτό, ενδέχεται να ασκήσει επιρροή στα οικονομικά του Δήμου, που θα προέρχεται από την πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους που θα σχηματιστεί με βάση την αξιολόγηση και γνωμοδότηση του δικηγόρου για την έκβαση των υποθέσεων αυτών. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία αυτή, θα σχηματιστεί η σχετική πρόβλεψη και θα καταχωρηθεί στους οικείους λογαριασμούς του Δήμου, κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε εξέλιξη είναι επίσης και ο νομικός έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Η εργασία αυτή θα συμβάλλει στη διασταύρωση, επαλήθευση ή και συμπλήρωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, όπως αυτή διαμορφώθηκε με την απογραφή. Το στοιχείο αυτό θα αξιοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με την υπ' αριθμ. 301/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Βενέτης Κωνσταντίνος με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Αναπληρωτής του ορίστηκε ο κ. Ντζανάτος Δημήτρης με A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ'αριθμ. 319/2011 απόφασή της, ενέκρινε την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του Δήμου.

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας Ορθολογισμός, οι οποίοι έκαναν την παρουσίαση του Ισολογισμού και έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινίσεις και πληροφορίες προς τα μέλη του Δ.Σ.

Η ΥΑ 74445 στο άρθρο 3, αναγνωρίζει το ενδεχόμενο λαθών στην απογραφή έναρξης και καθορίζει τον τρόπο μεταγενέστερης διόρθωσης.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Τυχόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης, που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του δήμου καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής εκθέσεως ελέγχου από το δημοτικό συμβούλιο.»

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο ορκωτός Λογιστής κ. Βενέτης Κων/νος, λέγοντας ότι:

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους, προβήκαμε στη σύνταξη του πιστοποιητικού του ειδικού ελέγχου επί της απογραφής έναρξης της 1ης. 1.2011 του Δήμου Βόλβης. Εδώ οφείλω να τονίσω, ότι η συνεργασία με τους αρμόδιους του Δήμου ήταν άψογη. Η κατάσταση απογραφής έναρξης, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων, παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Δήμου Βόλβης κατά την 1/1/2011. Καταλήγοντας αναφέρω ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση των διαδικασιών λογιστικής πληροφόρησης και πληροφόρησης για την άσκηση αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης διαχείρισης του Δήμου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά με την έγκριση της απογραφής της περιουσίας του Δήμου και του Ισολογισμού έναρξης 1-1-2011 του Δήμου Βόλβης.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν, 3852/2010 και όμοιες της υπ' αριθ. 74445/29.12.2010 (ΦΕΚ 2029/29.12.2010 τεύχος Β') Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απογραφή της περιουσίας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Βόλβης καθώς επίσης και τον ισολογισμό έναρξης 01-01­2011, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 431/2011

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΚΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

(Παρακάτω επισυνάπτεται σχετικό αρχείο)


Επικοινωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
Σταυρός Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 57014

Γραμμή Δημότη: 2397061900
Δημοτολόγια: 2397027535
Οικονομική Υπηρεσία: 2397330200
Γραμματεία Δημάρχου: 2397061661
E-mail: dimos@dimosvolvis.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»
Χάρτης Δήμου Βόλβης

Κατεβάστε τον χάρτη του Δήμου Βόλβης
για συσκευές Android
από το link: tiny.cc/n8okbz

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης
ΚΕΠ
ΥΕΑΗΔ
Δι@ύγεια • διαφάνεια στο κράτος
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
ΠΚΜ Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
wcag2AAA © 2021 Δήμος Βόλβης | Όροι χρήσης | Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων • Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Infinite ICT